2016 නොවැම්බර් මාසයට පෙර නිරෝධවු දේශනා (පසුගිය දේශනා)

 

වීවෘත ධර්ම සාකච්චා වෙබ් පිටුව සදහා
වීවෘත ධර්ම සාකච්චා (පසුගිය දේශනා) වෙබ් පිටුව නැරබිමට

 

ගිහි ගෙදරදිම පරම ශාන්ත වු නිවන අත්දැකිමට වෙබ් පිටුව සදහා
ගිහි ගෙදරදිම පරම ශාන්ත වු නිවන අත්දැකිමට අනුශසනා වෙබ් පිටුව නැරබිමට
ගිහි ගෙදරදිම පරම ශාන්ත වු නිවන අත්දැකිමට ධර්ම සාකච්චා වෙබ් පිටුව නැරබිමට
ගිහි ගෙදරදිම පරම ශාන්ත වු නිවන අත්දැකිමට කමටහන් සාකච්චා වෙබ් පිටුව නැරබිමට
ගිහි ගෙදරදිම පරම ශාන්ත වු නිවන අත්දැකිමට ධර්ම දේශනා වෙබ් පිටුව නැරබිමට

 

ගිහි සැප විඳිමින් නිවනට ධර්ම දේශනා වෙබ් පිටුව සදහා
ගිහි සැප විඳිමින් නිවනට වෙබ් පිටුව නැරබිමට

 

මුලික භාවනා දේශනා වෙබ් පිටුව සදහා
මුලික භාවනා ධර්ම දේශනා (පසුගිය දේශනා) වෙබ් පිටුව නැරබිමට
මුලික භාවනා අත්දැකීම් (පසුගිය දේශනා) වෙබ් පිටුව නැරබිමට
වීවෘත මුලික භාවනා අත්දැකීම් (පසුගිය දේශනා) වෙබ් පිටුව නැරබිමට
මුලික භාවනා උපදෙස් (පසුගිය දේශනා) වෙබ් පිටුව නැරබිමට

 

නිවන මේ මොහොතේදීම ධර්ම දේශනා වෙබ් පිටුව සදහා
යෝගාවචර ධර්ම දේශනා (පසුගිය දේශනා) වෙබ් පිටුව නැරබිමට

 

නිවන මේ මොහොතේදීම යෝගාවචර අත්දැකීම් වෙබ් පිටුව සදහා
පෙරහුරු සාකච්චා (පසුගිය දේශනා) වෙබ් පිටුව නැරබිමට
යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (පසුගිය දේශනා) වෙබ් පිටුව නැරබිමට

 

නිවන මේ මොහොතේදීම යෝගාවචර උපදෙස් වෙබ් පිටුව සදහා
ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදා උපදෙස් – ආධුනික (පසුගිය දේශනා) වෙබ් පිටුව නැරබිමට
ආධුනික යෝගාවචර උපදෙස් (පසුගිය දේශනා) වෙබ් පිටුව නැරබිමට
කණිෂ්ඨ යෝගාවචර උපදෙස් (පසුගිය දේශනා) වෙබ් පිටුව නැරබිමට
ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගාවචර උපදෙස් (පසුගිය දේශනා) වෙබ් පිටුව නැරබිමට
වඩාත් ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගාවචර උපදෙස් (පසුගිය දේශනා) වෙබ් පිටුව නැරබිමට