අප ගැන / About

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
ඔබට රාග, ද්වේශ, මෝහ නොමැතිවූ බව අවබෝධ වූයේද?
එසේම ! ! !
ඔබ නිවන අත්විඳි බව ඔබට අවබෝධ වූයේද?
අවබෝධනොවුනිනම් ! ! !
නිවන වර්තමාණ මෝහෝතේ අත්විඳිය යුත්තක් බවට වන බුදු බණ තවමත්
ඔබතුලට කිඳාබැස නොමැති බව පිලිගැනීමට ඔබ සූදානම්ද?
ඔව් නම් ! ! ! ! !
මෙම වෙබ් අඩවියට පිවිසීමට ඔබ සුදුස්සෙකි.