යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (පසුගිය දේශනා)

 

Name Video Link Audio Link PDF Link
11.3, යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 01 Watch Now Listen/Download
36.2, යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 02 Watch Now Listen/Download
43.13, යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 03 Watch Now Listen/Download
23.2 – යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 05 Watch Now Listen/Download
29.2- යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 06 Watch Now Listen/Download
53.2, යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 09 Watch Now Listen/Download
58.8 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 10 Watch Now Listen/Download
59.4 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 11.1 Watch Now Listen/Download
59.6 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 11.2 Watch Now Listen/Download
56.2 – යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 12 Watch Now Listen/Download
56.5, යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 13 Watch Now Listen/Download
58.5 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 15 Watch Now Listen/Download
58.7, යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 16 Watch Now Listen/Download
59.2, යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 17 Watch Now Listen/Download
59.10, යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 18 Watch Now Listen/Download
59.12, යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 19 Watch Now Listen/Download
59.14 – යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 20 Watch Now Listen/Download
59.8, යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 21 Watch Now Listen/Download
301.12, යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 22 (3.5) Watch Now Listen/Download
401.8, යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 23 (4.4) Watch Now Listen/Download
401.15, යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 24 (4.8) Watch Now Listen/Download
401.19, යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 25 (4.10) Watch Now Listen/Download
202.3, යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 26 (2.8) Watch Now Listen/Download
202.5, යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 27 (2.9) Watch Now Listen/Download
202.7, යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 28 (2.10) Watch Now Listen/Download
202.9, – යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 29 (2.11) Watch Now Listen/Download
401.4 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 30 (4.2 ) Watch Now Listen/Download
401.2 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 31 (4.1) Watch Now Listen/Download
301.4 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 32 (3.1) Watch Now Listen/Download
401.13 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 33 (4.7) Watch Now Listen/Download
401.6 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 34 (4.3) Watch Now Listen/Download
202.15 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 35 (2.14) Watch Now Listen/Download
202.11 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 36 (2.12) Watch Now Listen/Download
401.10 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 37 (4.5) Watch Now Listen/Download
301.6 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 38 (3.2) Watch Now Listen/Download
301.8 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 39 (3.3) Watch Now Listen/Download
401.17 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 40 (4.9) Watch Now Listen/Download
302.2 – යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 46 (3.6) Watch Now Listen/Download
302.4 – යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 47 (3.7) Watch Now Listen/Download
302.6 – යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 48 (3.8) Watch Now Listen/Download
302.8 – යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 49 (3.9) Watch Now Listen/Download View/Download PDF
302.10 – යෝගාවචරයින් නිවන මේ මොහොතේදීම අත්දුටු කටහඬ (යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 50 (3.10)) Watch Now Listen/Download
302.12 – නිවන අත්දකින යෝගාවචර කටහඬ – (යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 51 (3.11) Watch Now Listen/Download
402.2 – යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 52 (4.11) Watch Now Listen/Download
402.4 – යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 53 (4.12) Watch Now Listen/Download
402.6 – යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 54 (4.13) Watch Now Listen/Download
402.8 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 55 (4.14) Watch Now Listen/Download
402.10 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 56 (4.15) Watch Now Listen/Download
61.2 ජ්‍යේෂ්ඨ යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 58 Watch Now Listen/Download
61.6 ජ්‍යේෂ්ඨ යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 60 Watch Now Listen/Download
501.2 ආධුනික යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 5.1 (61) Watch Now Listen/Download
501.4 ආධුනික යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 5.2 (62) Watch Now Listen/Download
501.6 ආධුනික යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 5.3 (63) Watch Now Listen/Download
501.8 ආධුනික යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 5.4 (64) Watch Now Listen/Download
501.10 ආධුනික යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 5.5 (65) Watch Now Listen/Download
501.12 ආධුනික යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 5.6 (66) Watch Now Listen/Download
601.2 ආධුනික යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 6.1 (67) Watch Now Listen/Download
601.4 ආධුනික යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 6.2 (68) Watch Now Listen/Download
62.2 අපා දුකින් ගැලවුනු මග අත්විඳි/අත්දුටු යෝගාවචර කටහඬ (ජ්‍යේෂ්ඨ යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 70) Watch Now Listen/Download
203.03 – යථාර්තයට මුහුනදුන් යෝගාවචර අත්දැකීම් 2.15 (71) Watch Now Listen/Download
203.05 – ආධුනික යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 2.16 (72) Watch Now Listen/Download
203.07 ආධුනික යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 2.17 (73) Watch Now Listen/Download
203.09 ආධුනික යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 2.18 (74) Watch Now Listen/Download
203.11 ආධුනික යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 2.19 (75) Watch Now Listen/Download
303.03 නිවන අත්දකින යෝගාවචර කටහඬ (3.12) – (යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 76) Watch Now Listen/Download
303.05 – නිවන් මගට පිවිසි යෝගාවචර කටහඬ (3.13) – (යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 77) Watch Now Listen/Download
303.07 නිවන අත්දුටු/අත්විඳි යෝගාවචර කටහඬ (3.14) – (යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 78) Watch Now Listen/Download
303.09 නිවන් මග අත්දකින යෝගාවචර කටහඬ (3.15) – (යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 79) Watch Now Listen/Download
303.11 නිවන අත්දකින, අත්දුටු/අත්විඳි යෝගාවචර කටහඬ (3.16) – (යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 80) Watch Now Listen/Download
403.03 නිවන අත්දකින, අත්දුටු/අත්විඳි යෝගාවචර කටහඬ (4.17) – යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 81 Watch Now Listen/Download
403.05 නිවන් මග අත්දකින යෝගාවචර කටහඬ (4.18) – යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 82 Watch Now Listen/Download
403.07 නිවන් මග අත්දකින, නිවන අත්දුටු/අත්විඳි යෝගාවචර කටහඬ (4.19) – යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 83 Watch Now Listen/Download
403.09 නිවන් මග අත්දකින, නිවන අත්දුටු/අත්විඳි යෝගාවචර කටහඬ (4.20) – යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 84 Watch Now Listen/Download
403.11 නිවන් මග අත්දකින යෝගාවචර කටහඬ (4.21) – යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 85 Watch Now Listen/Download
63.02 නිවන අත්දුටු/අත්විඳි යෝගාවචර කටහඬ (යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 86 (ජ්‍යේෂ්ඨ)) Watch Now Listen/Download
63.05 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 87 (ජ්‍යේෂ්ඨ) Watch Now Listen/Download View/Download PDF
502.03 – නිවන් මග අත්දකින යෝගාවචර කටහඬ 88 – යෝ. විදර්ශනා අත්දැකීම් 5.7 Watch Now Listen/Download
502.05 – ආධුනික යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 5.8 (89) Watch Now Listen/Download
502.07 – ආධුනික යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 5.9 (90) Watch Now Listen/Download
502.09 – ආධුනික යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 5.10 (91) Watch Now Listen/Download
502.11 – ආධුනික යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 5.11 (92) Watch Now Listen/Download
602.03 – ආධුනික යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 6.3 (93) Watch Now Listen/Download
602.05 – ආධුනික යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 6.4 (94) Watch Now Listen/Download
602.07 – නිවන් මග අත්දකින යෝගාවචර කටහඬ (95)-ආධුනික යෝ විදර්ශනා අත්දැකීම් 6.5 Watch Now Listen/Download
602.07 – නිවන් මග අත්දකින යෝගාවචර කටහඬ (95)-ආධුනික යෝ විදර්ශනා අත්දැකීම් 6.5 Watch Now Listen/Download
602.09 – නිවන් මග අත්දකින යෝගාවචර කටහඬ (96) – ආධුනික යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 6.6 Watch Now Listen/Download
602.11 – ආධුනික යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 6.7 (97) Watch Now Listen/Download
64.02 – නිවන් දොරටුව විවෘතවූ අයුරු අත්දුටු යෝගාවචර කටහඬ (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝ. විදර්ශනා අත්දැකීම්) 98 Watch Now Listen/Download
65.02 නිවන අබියසට ලඟාවෙමින් – (ජ්‍යෙෂ්ඨ) යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 99 Watch Now Listen/Download
204.03 ආධුනික යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 2.20 (100) Watch Now Listen/Download
204.05 ආධුනික යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 2.21 (101) Watch Now Listen/Download
204.07 නිවන අත්දුටුවෙමි. = (ආධුනික යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 2.22) (102) Watch Now Listen/Download
204.09 ආධුනික යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 2.23 (103) Watch Now Listen/Download
204.11 නිවන සුන්දරයි, ශාන්තයි, ප්‍රණීතයි ! ! ! – (ආධුනික යෝ. විදර්ශනා අත්දැකීම් 2.24) (104) Watch Now Listen/Download
304.03 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 3.17 (105) part 1 Watch Now Listen/Download
304.03 නිවන මුනගැසුනෙමි. මග සලකුණු නිවැරදිද? (යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 3.17) (105) part 2 Watch Now Listen/Download
304.05 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 3.18 (106) Watch Now Listen/Download
304.07 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 3.19 (107) Watch Now Listen/Download
304.09 නිවන් මග පෑදුනි බුදුපියාණෙනි – (යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 3.20) (108) Watch Now Listen/Download
304.11 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 3.21 (109) Watch Now Listen/Download
404.03 ත්‍රිළක්ෂණය අවබෝධ කර ගනිමින් – (යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 4.22) (110) Watch Now Listen/Download
404.05 බුදුපියාණෙනි, අපි නිවන් මග අත්දුටුවෙමු – (යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 4.23) (111) Watch Now Listen/Download
404.07 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 4.24 (112) Watch Now Listen/Download
404.09 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 4.25 (113) Watch Now Listen/Download
404.11 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 4.26 (114) Watch Now Listen/Download
66.02 නිවන් දොරටුවට තට්ටු කලෙමු. බුදුපියණෙනි ! ! ! යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (115) Watch Now Listen/Download
603.04 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 6.8 (116) Watch Now Listen/Download
603.06 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 6.9 (117) Watch Now Listen/Download
603.09 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 6.10 (118) Watch Now Listen/Download
503.03 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 5.12 (119) Watch Now Listen/Download
503.05 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 5.13 (120) Watch Now Listen/Download
503.07 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 5.14 (121) Watch Now Listen/Download
503.09 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 5.15 (122) Watch Now Listen/Download
503.11 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 5.16 (123) Watch Now Listen/Download
67.02 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (124) Watch Now Listen/Download Download PDF
701.03 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 7.01 (125) Watch Now Listen/Download
701.05 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 7.02 (126) Watch Now Listen/Download
701.07 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 7.03 (127) Watch Now Listen/Download
701.09 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 7.04 (128) Watch Now Listen/Download
701.11 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 7.05 (129) Watch Now Listen/Download
701.13 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 7.06 (130) Watch Now Listen/Download
701.15 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 7.07 (131) Watch Now Listen/Download
701.17 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 7.08 (132) Watch Now Listen/Download
701.19 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 7.09 (133) Watch Now Listen/Download
KS 01 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 134 Watch Now Listen/Download
KS 02 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 135 Watch Now Listen/Download
IK 01 නිවන අත්දුටු මේ මොහොත යෝගාවචර කටහඬින් Watch Now Listen/Download
IK 02 නිවන් මගේ අත්දැකීම් – උපාදාන තුලින් භවය හැදෙන ආකාරය Watch Now Listen/Download
901.03 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 9.01 (136) Watch Now Listen/Download
901.05 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 9.02 (137) Watch Now Listen/Download
901.07 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 9.03 (138) Watch Now Listen/Download
901.09 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 9.04 (139) Watch Now Listen/Download
901.11 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 9.05 (140) Watch Now Listen/Download
1001.03 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 10.01 (141) Watch Now Listen/Download
1001.05 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 10.02 (142) Watch Now Listen/Download
1001.07 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 10.03 (143) Watch Now Listen/Download
1001.09 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 10.04 (144) Watch Now Listen/Download
1001.11 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 10.05 (145) Watch Now Listen/Download
IK.03 – නිවන් මගේ අත්දැකීම් – අනාත්මය තුල ආත්මයක් Watch Now Listen/Download
68.02 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 146 Watch Now Listen/Download
68.05 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 148 Watch Now Listen/Download
801.03 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 8.01 (149) Watch Now Listen/Download
801.05 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 8.02 (150) Watch Now Listen/Download
801.07 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 8.03 (151) Watch Now Listen/Download
801.09 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 8.04 (152) Watch Now Listen/Download
801.11 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 8.05 (153) Watch Now Listen/Download
801.13 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 8.06 (154) Watch Now Listen/Download
801.15 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 8.07 (155) Watch Now Listen/Download
801.17 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 8.08 (156) Watch Now Listen/Download
801.19 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 8.09 (157) Watch Now Listen/Download
KS 03 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (158) Watch Now Listen/Download
KS 04 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (159) Watch Now Listen/Download
702.03 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 7.10 (160) Watch Now Listen/Download
702.05 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 7.11 (161) Watch Now Listen/Download
702.07 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 7.12 (162) Watch Now Listen/Download
702.09 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 7.13 (163) Watch Now Listen/Download
702.11 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 7.14 (164) Listen/Download
702.13 බුදු පියාණෙනි, අනාත්මය තුල මම හිරවුනි (යෝ. විදර්ශනා අත්දැකීම් 7.15)(165) Watch Now Listen/Download
702.15 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 7.16 (166) Watch Now Listen/Download
702.17 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 7.17 (167) Watch Now Listen/Download
702.19 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 7.18 (168) Watch Now Listen/Download
KS 05 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (169) Watch Now Listen/Download
KS 06 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (170) Watch Now Listen/Download
902.03 නිවන් මග හෙළිකරගත් ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගාවචර කටහඬ (යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 9.06 (171) Watch Now Listen/Download
902.05 නිවන මගේ නොනැවතී ඉදිරියටම (යෝ. විදර්ශනා අත්දැකීම් 9.07 (172) Watch Now Listen/Download
902.07 මේ අරමුණ ප්‍රකට වීමම දුක්‍ය සත්‍යය නොවේද බුදු හාමුදුරුවනේ (යෝ. විදර්ශනා අත්දැකීම් 9.08 (173) Watch Now Listen/Download
902.09 මම නොමැතිව රූපයට ක්‍රියාත්මකවූ බව අවබෝධ වුනි. (යෝ. විදර්ශනා අත්දැකීම් 9.09 (174) Watch Now Listen/Download
902.11 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 9.10 (175) Watch Now Listen/Download
1002.02 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 10.06 (176) Watch Now Listen/Download
1002.04 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 10.07 (177) Watch Now Listen/Download
1002.06 ප්‍රත්‍යක්ෂය තුල මමයා කොටුවුනි බුදුපියාණෙනි (යෝ. විදර්ශනා අත්දැකීම් 10.08 (178) Watch Now Listen/Download
1002.08 ධර්මතාවයක් මිස මමෙක් නොමැතිබව වැටහුණි බුදුපියාණෙනි (යෝ. විදර්ශනා අත්දැකීම් 10.09 (179) Watch Now Listen/Download
69.02 බුදුපියාණෙනි, ජීවමාන ලෙස නිවන අත්දුටුවෙමි (යෝ. විදර්ශනා අත්දැකීම් 180) Watch Now Listen/Download
69.05 නාම රූප නිරෝධය අත්දුටුවෙමි බුදුපියාණෙනි. (යෝ. විදර්ශනා අත්දැකීම් 181) Watch Now Listen/Download
1101.03 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 11.01 (182) Watch Now Listen/Download
1101.05 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 11.02 (183) Watch Now Listen/Download
802.03 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 8.10 (184) Watch Now Listen/Download
802.06 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 8.11 (185) Watch Now Listen/Download
802.08 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 8.12 (186) Watch Now Listen/Download
802.10 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 8.13 (187) Watch Now Listen/Download
802.12 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 8.14 (188) Watch Now Listen/Download
802.14 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 8.15 (189) Watch Now Listen/Download
802.16 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 8.16 (190) Watch Now Listen/Download
802.18 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 8.17 (191) Watch Now Listen/Download
703.03 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 7.19 (192) Watch Now Listen/Download
703.05 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 7.20 (193) Watch Now Listen/Download
703.07 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 7.21 (194) Watch Now Listen/Download
703.08 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 7.22 (195) Watch Now Listen/Download
703.10 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 7.23 (196) Watch Now Listen/Download
1003.01 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 10.10 (197) Watch Now Listen/Download
1003.04 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 10.11 (198) Watch Now Listen/Download
1003.07 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 10.12 (199) Watch Now Listen/Download
0903.01 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 9.11 (200) Watch Now Listen/Download
0903.04 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 9.12 (201) Watch Now Listen/Download
0903.07 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 9.13 (202) Watch Now Listen/Download
70.01 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (203) Watch Now Listen/Download
70.04 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 204 Watch Now Listen/Download
904.01යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 205 Watch Now Listen/Download
71.01යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 206 Watch Now Listen/Download
905.01 ජේෂ්ඨ යෝගාවචර අත්දැකීම් 207 Watch Now Listen/Download
72.01 වඩාත් -ජේෂ්ඨ යෝගාවචර උපෙදෙස් 208 Watch Now Listen/Download
906.01 ජේෂ්ඨ යෝගාවචර අත්දැකීම් 209 Watch Now Listen/Download
1701.03-යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 17.01 (210) Watch Now Listen/Download
1701.05 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 17.02 (211) Watch Now Listen/Download
1701.07 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 17.03 (212) Watch Now Listen/Download
1701.09 – යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 17.04 (213) Watch Now Listen/Download
1701.11 – යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 17.05 (214) Watch Now Listen/Download
1701.12 – යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 17.06 (215) Watch Now Listen/Download