මුලික භාවනා අත්දැකීම් (පසුගිය දේශනා)

 

Name Video Link Audio Link PDF Link
1301.02 භාවනා අත්දැකීම් 13.01 (01) Watch Now Listen/Download
1401.02 භාවනා අත්දැකීම් 14.01 (2) Watch Now Listen/Download
1302.02 භාවනා අත්දැකීම් 13.02 (03) Watch Now Listen/Download
1402.02 භාවනා අත්දැකීම් 14.02 (04) Watch Now Listen/Download
1303.02 භාවනා අත්දැකීම් 13.03 (05) Watch Now Listen/Download
1501.02 භාවනා අත්දැකීම් 15.01 (06) Watch Now Listen/Download
1601.02 භාවනා අත්දැකීම් 16.01 (07) Watch Now Listen/Download
1502.02 භාවනා අත්දැකීම් 15.02 (08) Watch Now Listen/Download
1602.02 භාවනා අත්දැකීම් 16.02 (09) Watch Now Listen/Download