පෙරහුරු සාකච්චා (පසුගිය දේශනා)

 

Name Video Link Audio Link
303.01 – දෛනික ජීවිතයේ යෝගාවචර අත්දැකීම් – පෙරහුරු සාකච්චාව Watch Now Listen/Download
403.01 – යථාර්තයට අනුගතවූ යෝගාවචරයින්ගෙන් ඔබටත් පාඩමක් Watch Now Listen/Download
502.01 – යථාර්තය හමුවේ නොසැලෙන ආකාරය හෙලිකරන යෝගාවචරයින් (පෙරහුරු සාකච්චාව) Watch Now Listen/Download
602.01 – යථාර්තයට මුහුන දුන් ආකාරය සිහිගන්වන යෝගාවචර කටහඬ (පෙරහුරු සාකච්චාව) Watch Now Listen/Download
204.01 යෝගාවචරයින් නව ඇසකින් ලෝකය දකී (පෙරහුරු සාකච්චාව 2.02) Watch Now Listen/Download
304.01 යථාර්තය අත්විඳි යෝගාවචරයින්ගෙන් ඔබටත් කමටහනක් ! ! ! – (පෙරහුරු සාකච්චාව 3.02) Watch Now Listen/Download
404.01 ධර්මය ඒහිපක්ෂිකව මේ මොහොතේදීම අත්දුටු යෝගාවචරයින්ගේ කටහඬ – (පෙරහුරු සාකච්ඡා 4.02) Watch Now Listen/Download
503.01 පෙරහුරු සාකච්ඡා 5.02 Watch Now Listen/Download
701.01 නිවන් මග සොයා පැමිණි යෝගාවචර කටහඬ (පෙරහුරු සාකච්ඡා 7.01) Watch Now Listen/Download
801.01 බුදුපියාණෙනි, ඔබ වහන්සේ ජීවමාන බව අත්දුටුවෙමි (පෙරහුරු සාකච්ඡා 8.01) Watch Now Listen/Download
901.01 ලෝකයම අඬනවිට මම නොසෙල්වී එහි අනිත්‍ය අත්වින්දෙමි (පෙරහුරු සාකච්ඡා 9.01) Watch Now Listen/Download
1001.01 මේ භවයේදීම නිවන අත්විඳිය හැක බුදුපියාණෙනි (පෙරහුරු සාකච්ඡා 10.01) Watch Now Listen/Download
702.01 පෙරහුරු සාකච්ඡා 7.02 Watch Now Listen/Download
902.01 සීලබ්බත පරාමාශ අඩුවන බව අවබෝධ වුනි බුදුපියාණෙනි (පෙරහුරු සාකච්ඡා 9.02) Watch Now Listen/Download
802.01 සංසාර බිය දුටු අපිව, කාමයෙන් තොරවූ නිවන දෙසට යොමුවුණි බුදුපියාණෙනි (පෙරහුරු සාකච්ඡා 8.02) Watch Now Listen/Download
703.01 භාවනාවෙන් ධර්මයට අනුගතවූ නිසා නිවන් මග පෑදුණි (පෙරහුරු සාකච්ඡා 7.03) Watch Now Listen/Download
1101.01 පෙරහුරු සාකච්ඡා 11.01 Watch Now Listen/Download
1701.01 – පෙරහුරු සාකච්චාව – ” ‘මම දැන් මෙතෙන’ චිත්තක්ෂණයට අනුගත උනි” බුදු පියාණෙනි Watch Now Listen/Download