මුලික භාවනා ධර්ම දේශනා (පසුගිය දේශනා)

 

Name Web Link
යෝනිසෝ මනසිකාරය (මුලික භාවනා ධර්ම දේශනා) View Page
සක්මන් භාවනාව (මුලික භාවනා ධර්ම දේශනා) View Page
කායානුපස්සනාව (මුලික භාවනා ධර්ම දේශනා) View Page
අත්‍යන්ත ලක්ෂණ (මුලික භාවනා ධර්ම දේශනා) View Page
සති සම්පජන්‍යය (මුලික භාවනා ධර්ම දේශනා) View Page