කණිෂ්ඨ යෝගාවචර උපදෙස් (පසුගිය දේශනා)

 

Name Web Link
එස් 4 (කණිෂ්ට යෝගාවචර උපදෙස්) View Page
කාය, චිත්ත, උපධි විවේක (කණිෂ්ට යෝගාවචර උපදෙස්) View Page
කායානුපස්සනාව (කණිෂ්ට යෝගාවචර උපදෙස්) View Page
මම දැන් මෙතන (කණිෂ්ට යෝගාවචර උපදෙස්) View Page
විදර්ශනාව (කණිෂ්ට යෝගාවචර උපදෙස්) View Page
ශික්‍ෂා (කණිෂ්ට යෝගාවචර උපදෙස්) View Page
සතිය (කණිෂ්ට යෝගාවචර උපදෙස්) View Page
සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම (කණිෂ්ට යෝගාවචර උපදෙස්) View Page
යෝනිසෝ මනසිකාරය (කණිෂ්ට යෝගාවචර උපදෙස්) View Page
සෝවාන් ඵලය (කණිෂ්ට යෝගාවචර උපදෙස්) View Page
සංඥා / සංඥා නිරෝධය (කණිෂ්ට යෝගාවචර උපදෙස්) View Page
අත්‍යන්ත ලක්ෂණ (කණිෂ්ට යෝගාවචර උපදෙස්) View Page