ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගාවචර උපදෙස් (පසුගිය දේශනා)

 

Name Web Link
කායානුපස්සනාව (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගාවචර උපදෙස්) View Page
චිත්තානුපස්සනාව (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගාවචර උපදෙස්) View Page
ත්‍රිලක්‍ෂණය (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගාවචර උපදෙස්) View Page
ධම්මානුපස්සනාව (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගාවචර උපදෙස්) View Page
ධ්‍යාන අංග (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගාවචර උපදෙස්) View Page
නිවන (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගාවචර උපදෙස්) View Page
නීවරණ (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගාවචර උපදෙස්) View Page
විදර්ශනාව (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගාවචර උපදෙස්) View Page
වේදනානුපස්සනාව (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගාවචර උපදෙස්) View Page
ශික්‍ෂා (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගාවචර උපදෙස්) View Page
සති සම්පජන්‍ය (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගාවචර උපදෙස්) View Page
සංස්කාර / සංඥා නිරෝධය (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගාවචර උපදෙස්) View Page
අත්‍යන්ත ලක්ෂණ (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගාවචර උපදෙස්) View Page