වීවෘත මුලික භාවනා අත්දැකීම් (පසුගිය දේශනා)

 

Name Video Link Audio Link
BD 01 ආරම්බක යෝගීන් සඳහා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා 01 Watch Now Listen/Download