ආධුනික යෝගාවචර උපදෙස් (පසුගිය දේශනා)

 

Name Web Page Link
ආධුනික උපදෙස් View Page
ආර්ය මාර්ගය / ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදාව (ආධුනික යෝගාවචර උපදෙස්) View Page
ආශ්‍රවක් ක්‍ෂය කිරීම (ආධුනික යෝගාවචර උපදෙස්) View Page
ඉන්ද්‍රිය සංවරය (ආධුනික යෝගාවචර උපදෙස්) View Page
එස් 4 (4 S) (ආධුනික යෝගාවචර උපදෙස්) View Page
කායානුපස්සනාව (ආධුනික යෝගාවචර උපදෙස්) View Page
තණ්හා (ආධුනික යෝගාවචර උපදෙස්) View Page
පංච උපාදානස්කන්ධය (ආධුනික යෝගාවචර උපදෙස්) View Page
යෝනිසෝමනසිකාරය (ආධුනික යෝගාවචර උපදෙස්) View Page
රූපස්කන්ධය හෙවත් ගෝචර විඥානය (ආධුනික යෝගාවචර උපදෙස්) View Page
විදර්ශනාව (ආධුනික යෝගාවචර උපදෙස්) View Page
විමෝක්‍ෂය, නිවන (ආධුනික යෝගාවචර උපදෙස්) View Page
ශ්‍රද්ධාව (ආධුනික යෝගාවචර උපදෙස්) View Page
ශික්‍ෂා (ආධුනික යෝගාවචර උපදෙස්) View Page
සති සම්පජන්‍යය (ආධුනික යෝගාවචර උපදෙස්) View Page
සතිපට්ඨානය (ආධුනික යෝගාවචර උපදෙස්) View Page
සම්මා දිට්ටිය (ආධුනික යෝගාවචර උපදෙස්) View Page
සංසාර බිය (ආධුනික යෝගාවචර උපදෙස්) View Page
සොතාපත්ති පලයට (ආධුනික යෝගාවචර උපදෙස්) View Page
හේතු පල දහම (ආධුනික යෝගාවචර උපදෙස්) View Page
සංඥා නිරෝධය (ආධුනික යෝගාවචර උපදෙස්) View Page
අවිද්‍යාව (ආධුනික යෝගාවචර උපදෙස්) View Page