ගිහි සැප විඳිමින් නිවනට

 

Name Video Link Audio Link PDF Link
GN 01 භාවනා මනසිකාරයෙන් තොර මරණ මන්චකයක් තුල නිවන පමණක් නොව සුගතියත් අහිමි නොවන්නේද? Watch Now Listen/Download
GN 02 දානයෙන් නිවන් දොරටුව විවර කරගත හැකි බව නොදන්නේද? (ගිහි සැප විඳිමින් නිවනට 02) Watch Now Listen/Download
GN 03 දාන ශීල භාවනා හරහා සංසාරෙන් එතරවීමට අධිටන් කර ගනිමු(ගිහි සැප විඳිමින් නිවනට 03) Watch Now Listen/Download
GN 04 දානය ශීලය මගින් භාවනාවට අනුගතවී නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවෙමු (ගිහි සැප විඳිමින් නිවනට 04) Watch Now Listen/Download
GN 05 දානය ශීලය මගින් භාවනාවට අනුගතවී නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවෙමු (ගිහි සැප විඳිමින් නිවනට 05) Watch Now Listen/Download
GN 06 0001.6ගිහි ගෙදරදිම පරම ශාන්ත වු නිවන අත්දැකිමට ධර්ම දේශනව(වප් පොහොය2016-10-15)(ගිහි සැප විඳිමින් නිවනට 06) Watch Now Listen/Download
GN 07 0002.4 ගිහි ගෙදරදිම පරම ශාන්ත වු නිවන අත්දැකිමට- පංච සිලයට අනුගතවිමෙන් සද්ධාවට හා සතියට(ඉල් පොහොය2016-11-14) Watch Now Listen/Download
GN 08 0003.4 දානය දානය බව දැනගැනීම නිවන නොවන්නේද?(ගිහි ගෙදරදිම පරම ශාන්ත වු නිවන අත්දැකිමට-ධර්ම දේශනා03)(උදුවප් පොහොය2016-12-13) Watch Now Listen/Download