වඩාත් ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගාවචර උපදෙස් (පසුගිය දේශනා)

 

Name Web Link
විදර්ශනාව (වඩාත් ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගාවචර උපදෙස්) View Page
වේදනානුපස්සනාව (වඩාත් ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගාවචර උපදෙස්) View Page
ශික්ෂා (වඩාත් ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගාවචර උපදෙස්) View Page
සංඥා/ උපාදාන (වඩාත් ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගාවචර උපදෙස්) View Page
ප්‍රත්‍යක්ෂය/ අත්‍යන්ත ලක්ෂණ (වඩාත් ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගාවචර උපදෙස්) View Page
යෝනිසෝමනසිකාරය (වඩාත් ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගාවචර උපදෙස්) View Page
කෙලෙස් (වඩාත් ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගාවචර උපදෙස්) View Page
සති සම්පජන්‍යය (වඩාත් ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගාවචර උපදෙස්) View Page