ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදා උපදෙස් – ආධුනික (පසුගිය දේශනා)

 

Name Video Link Audio Link PDF Link
නිවන මේ මොහොතේදීම – ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදා උපදෙස් – ආධුනික 1 Watch Now Listen/Download View/Download PDF
නිවන මේ මොහොතේදීම – ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදා උපදෙස් – ආධුනික 2 Watch Now Listen/Download View/Download PDF
නිවන මේ මොහොතේදීම – ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදා උපදෙස් – ආධුනික 3 Watch Now Listen/Download View/Download PDF
නිවන මේ මොහොතේදීම – ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදා උපදෙස් – ආධුනික 4 Watch Now Listen/Download View/Download PDF
නිවන මේ මොහොතේදීම – 1.05.01 ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදා උපදෙස් – ආධුනික 5.1 (මූලික භාවනා උපදෙස් 1.1) – ආරම්බක යෝනිසෝ මනසිකාරය Watch Now Listen/Download View/Download PDF
නිවන මේ මොහොතේදීම – 1.05.02 ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදා උපදෙස් – ආධුනික 5.2 (මූලික භාවනා උපදෙස් 1.2) – ආරම්බක යෝනිසෝ මනසිකාරය Watch Now Listen/Download
නිවන මේ මොහොතේදීම -1.06 මූලික භාවනා උපදෙස් 2 – කායානුපස්සනාවේ ආරම්බය Watch Now Listen/Download View/Download PDF
නිවන මේ මොහොතේදීම – ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදා උපදෙස් – ආධුනික 7 Watch Now Listen/Download
නිවන මේ මොහොතේදීම – ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදා උපදෙස් – ආධුනික 8 Watch Now Listen/Download