මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM1283 ආදුනික – නාම-රූපය සහ නිරෝධය අත්දැකීම තුලින් ත්‍රි. අවබෝධවීම හරහා අවිද්‍යාව ප්‍රහාණයට (ADD09)

සංසාර බිය දැක අර්ය මර්ගයට පිවිසිම

buddha

MDM1282 ආදුනික – ආදුනික යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (ADK15)

ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය හරහා කායානුපස්සනාවට

buddha

MDM1281 ආදුනික – හේතු ඵල දහමට අනුගත වීම තුලින් අනාත්ම ධර්මතාවය අවබෝධයට (ADA09)

ප්‍රකටවුනාවූ වචනය නාම-රූපයයි. වචනයේ නිරෝධය නාම-රූප නිරෝධයයි.

buddha

MDM1280 ආදුනික – ශීල විශුද්ධිය (ඉන්ද්‍රිය සංවර, ප්‍රත්‍ය නිශ්‍රිත, ආජීව පාරිශුද්ධ ශීලය) (ADD08)

ධර්මය තුල ජිවත්වන තැනැත්තා යනු මේ මොහොත තුල කාලය ගත කරන්නාය

buddha

MDM1279 ආදුනික – නීවරණය හිරගෙයකි දාසකමකි ණයකි රෝගයකි දීරඝ කතරකි (ADK14)

මේ මොහොත සම්මස්සණය කිරීමෙන් සංඥාව, නාම-රූප නැමැති මලගිය අතීතය අතහැරේ