මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM2811 නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් සෝවාන් ඵළයට 11 (NNS011)

ධර්මයට කෙනිහිලි කරන්නාට ධර්මය විසින් සර්පයෙකු මෙන් දෂ්ඨ කරනු ඇත

buddha

MDM2810 නිවන අත් දුටිමි. සෝමනස්සයක්, දෝමනස්සයක් නොමැත (SUA552)

මේ මොහොතේ ප්‍රකටවූ අරමුණින් පෙන්නුම් කරනුයේ අදාල මොහොතේ වාර්තාව බව ප්‍රඥාවෙන් අවබෝධ කරගත යුතුය

buddha

MDM2809 මනෝ පුබ්බංග මා ධම්මා, නාම-රූප හටගැනීම සහ නිරෝධය අවබෝධයට (SUA551)

ධම්මඨිථි ඤාණය හරහා නිවන තුල චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධයට

buddha

MDM2808 අරමුණක් ප්‍රකවූ බව නිවැරදිව අත් දුටුමුත්, ධර්මයට අනුගත නොවීමෙන් උපාදානයට පත් යෝගී (BAK388)

ධර්මයට ගරහන්නා ඒ තුලින්ම ගැරහීමට ලක්වේ

buddha

MDM2807 කොලේ බලාගෙනම යෝනිසෝවේ 1, 2 කිරීම තුලින් සති, සම්පජන්‍ය වැඩුනු ශාක්ෂි (SUA550)

අකුසල් කුසල් කර කුසල් අධිකුසල් විම