මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM1466 සෝවාන් ඵළය 36 – මනො පුබ්භංඟ මා ධම්මා 03 – ධම්මඨිථි ඤාණය අන්ව්‍ය ඤාණ 03 (NPA71)

අනන්ත සංඛ්‍යාවක් සංඥා අතහැරීම පිණිස මම දැන් මෙතන උපකාරිවේ

buddha

MDM1465 යෝනිසෝ මනසිකාරයේ පියවරයන් තුනම විදර්ශනාව බව අවබෝධ කරගත් සේක කටහඬ (BAK160)

ධර්මයට කෙනිහිලි කරන්නාට ධර්මය විසින් සර්පයෙකු මෙන් දෂ්ඨ කරනු ඇත.

buddha

MDM1464 නොමැරෙන මිනිසුන් මරණ මංචකයේදිත් අකුසල් කරන ආකාරය (SUA83)

මේ මොහොතේ ප්‍රකටවූ අරමුණින් පෙන්නුම් කරනුයේ අදාල මොහොතේ වාර්තාව බව ප්‍රඥාවෙන් අවබෝධ කරගත යුතුය

buddha

MDM1463 සෝවාන් අංග වැඩෙමින් සෝවාන් මාර්ගය තුල සිටින බව අවබෝධ කරගැනීමට (BAK159)

ධර්මයට ගරහන්නා ඒ තුලින්ම ගැරහීමට ලක්වේ

buddha

MDM1462 සෝවාන් ඵළය 35 – මනො පුබ්භංඟ මා ධම්මා 02 – ධම්මඨිථි ඤාණය අන්ව්‍ය ඤාණ 02 (NPA70)

අකුසල් කුසල් කර කුසල් අධිකුසල් විම