මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM3301 Skype – කායානුපස්සනා කාලය කෙටි කිරීමෙන්, සමාධි ගතවූ යෝගී අත්දැකීම් (BAK541)

ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය හරහා කායානුපස්සනාවට

buddha

MDM3299 Skype – සතර සතිපට්ඨානය හරහා විදර්ශනාවෙන් නිවනට ලඟාවන යෝගීන් (BAK539)

ප්‍රකටවුනාවූ වචනය නාම-රූපයයි. වචනයේ නිරෝධය නාම-රූප නිරෝධයයි.

buddha

MDM3297 නිවන සහ සතර සථිපට්ඨානය පසෙකලා, විභජ්ජ වාදය සොයනා යෝගියෙක් (BAK537)

ධර්මය තුල ජිවත්වන තැනැත්තා යනු මේ මොහොත තුල කාලය ගත කරන්නාය.

buddha

MDM3296 සතිය සහ අසතිය හඳුනාගත් මොහොතේ යෝගී අත්දැකීම් (BAK536)

මේ මොහොත සම්මස්සණය කිරීමෙන් සංඥාව, නාම-රූප නැමැති මලගිය අතීතය අතහැරේ

buddha

MDM3295 විදර්ශනාවේ ප්‍රතිඵල බුක්ති විඳින ආකාරය අත්දැකීමට හැකි යෝගී කටහඬ (BAK535)

කායානුපස්සනාවෙන් භාවනාවට බැසගත් යෝගියා දවසම ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදාවේ