මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM1139 ප්‍රකට වනුයේ දුකක්මය (BAK91)

විදර්ශනාව තුලින් සසර බිය දකින්නාට ඕනෑම අරමුනක් (නීවරනයක්) හමුවේ වර්තමාන මොහොතට එලඹිය හැක.

buddha

MDM1138 මරණ මංචකයේදීද ප්‍රකටවනුයේ ළදරුවාගේ සංඥාව වන හැඬීම නම්වූ අයෝනිසෝමනසිකාරයයි (SUA09)

වර්තමාන මොහොත අතහැරුන බව අවබෝධවීම තුලින් නිවන් දොරටුව විවෘත වේ.

buddha

MDM1137 ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට 23 භාවනාවට පිවිසීමට 01 (NPA23)

විදර්ශනාවෙන් ආර්ය මාර්ගයට පිවිසීම තුලින් මේ මොහොතේදීම නිවන අත්විඳිය හැක.

buddha

MDM1136 වැඩිහිටියන් විසින් ළදරුවාට අකුසල් පුරුදු පුහුණු කරවන ආකාරය (SUA08)

ප්‍රකට වන සෑම අරමුනක්ම මෙනෙහි කලයුතු බවට යෝනිසෝ මනසිකාරය යොදවන්න එයයි විදර්ශනාව

buddha

MDM1135 යෝනිසෝමනසිකාරය – අම්මා මැරිලද, අම්මා ඉපදිලාද, මේ මොහොතේදීම ඉපදිල මැරිලද (SUA07)

නිවන මේ මොහොතේම අත්විඳිය යුත්තක්, අත්දැකිය හැක්කක්