මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM3909 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ප්‍රථම දැනගැනීමේදීම කමටහනට අනුගත නොවී භාවනාවක් ආරම්බ වේවිද (NMD16)

කමටහනට අනුගතවී අධර්මය අත්දැකීමෙන්, විචිකිච්චාව සහ සීලබ්බත පරාමාස ප්‍රහාණයට

buddha

MDM3908 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS32)

ධර්මාවබෝධය ප්‍රමාද කරවන උපාදානය අත්දුටු අනාගාමි මාර්ගය

buddha

MDM3907 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – කමටහන් සාකච්චා (NMS31)

ධර්මාවබෝධය ප්‍රමාද කරවන උපාදානය අත්දුටු අනාගාමි මාර්ගය

buddha

MDM3906 නි ප්‍ර – කමටහනට අනුගතවී අධර්මය අත්දැකීමෙන්, විචිකිච්චාව සහ සීලබ්බත පරාමාස ප්‍රහාණයට (NMA16)

සළායතන හට ගැනීමේ හේතු ප්‍රත්‍යය

buddha

MDM3905 සේක – සළායතන හට ගැනීමේ හේතු ප්‍රත්‍යය (නාම – රූප පච්චයා සළායතන ) අත්දුටු (BAK914)

ධර්මාවබෝධය ප්‍රමාද කරවන උපාදානය අත්දුටු අනාගාමි මාර්ගය