මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM1338 ශීල – ශීල ශික්ෂාවට අනුගතවීම තුල විදර්ශනා සමාධියට (SHD11)

විදර්ශනා සමාධිය තුල පංච ඉන්ද්‍රයන්ගේ කාර්යභාරය

buddha

MDM1337 ශීල – සතිමත් බව අහිමිකළ ප්‍රකටවූ අරමුණ සතියට ඉඩදී නිරෝධ විය (SHK27)

ලෝකය යනු ප්‍රකටවීමමයි. ප්‍රකටවීමම දුකයි.

buddha

MDM1336 ශීල – ශ්‍රවණයවූ ධර්මය යෝනිසෝමනසිකාරය කිරීම නිසා පටිච්ච සමුප්පන්න වන ආකාරය අත්දැකීමට (SHA15)

නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂවීම ප්‍රමාදවූයේ අත්‍යන්ත ලක්ෂණය ගිලිහීම තුල නොවේද

buddha

MDM1335 ශීල – හේතු ප්‍රත්‍යය හෙවත් පටිච්චසමුප්පාද ධර්මතා අවබෝධය තුලින් නිවන අත්දැකීමට (SHD10)

අධිවචන සම්පස්සය හෙවත් ඇතුලත කතාව හෙවත් නීවරණ අවබෝධ කරගැනීමට කායානුපස්සනාව

buddha

MDM1334 ශීල – ශීල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 26 (SHA26)

ධාතු මනසිකාරය තුල අත්විදි වේදනාව දුකක් බව අවබෝධ විය