මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM1938 ශීල -සතියෙන් සමාධිගත වී යථාබුත ඤන දර්ශනයෙන් දිට්ට්වලින් බැහෙරට (SHD25)

මම දැන් මෙතන චිත්තස්තනයට අනුගතවීමට

buddha

MDM1937 ශීල -විදර්ශනාවේදී ඉස්මතුවූ ධර්මතා අවබෝධනොවූ අකුසලය කුමක්ද (SHK52)

මරණ මංචකය පිලිබදව අත්දැකීමට

buddha

MDM1936 ශීල -රූපයට බැසනොගෙන, ලැගනොගෙන,රූපය මැනවයි නොගෙන,පංචඋපාදානස්කන්දය අවබෝදයට(SHA30)

සංසාර බිය දැක අර්ය මර්ගයට පිවිසිම

buddha

MDM1935 ශීල -අයෝනිසෝ සහ යෝනිසෝ විදර්ශනා අත්දැකීම් මත පදනම්වූ ධර්ම සාකච්චාව (SHD25)

ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය හරහා කායානුපස්සනාවට

buddha

MDM1934 ශීල/Skype – ධර්මාවබෝධයට පත් සේක උත්තම කටහඬ (BAK224)(SHK51)

ධර්මය තුල ජිවත්වන තැනැත්තා යනු මේ මොහොත තුල කාලය ගත කරන්නාය.