මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM4056 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – අමූලිකා ශ්‍රද්ධාවෙන් භාවනාව ආරම්භ කිරීමට (DPD04)

උපදේශය සොයාගැනීම සඳහා උපදේශයටම අනුගත වන්න

buddha

MDM4055 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – භාවනා අත්දැකීම් (DPK07)

උපදේශය සොයාගැනීම සඳහා උපදේශයටම අනුගත වන්න

buddha

MDM4054 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – උපදේශය සොයාගැනීම සඳහා උපදේශයටම අනුගත වන්න (DPA04)

වෙස් මුහුනින් පැමිණි ධර්මතාවය, උපදේසය යොදා විදර්ශනාවට ලක් නොකිරීමේ අනිටු ඵල

buddha

MDM4053 කමටහන් සාකච්චා (BAK1030)

වෙස් මුහුනින් පැමිණි ධර්මතාවය, උපදේසය යොදා විදර්ශනාවට ලක් නොකිරීමේ අනිටු

buddha

MDM4052 වෙස් මුහුනින් පැමිණි ධර්මතාවය, උපදේසය යොදා විදර්ශනාවට ලක් නොකිරීමේ අනිටු ඵල (BAK1029)

අනාගාමි මග තහවුරු කල ‘ මම බණ අහන්න ඕනා, මම භාවනා කරන්න ඕනා ‘