නිවන මේ මොහොතේදීම

Nibbana is in this moment itself

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

0005.3 ජරා, ව්‍යාධි, මරණයට පත්වන ලෞකික සම්පත් වලට ඇති තණ්හාවෙන් ගැලවෙමු  (ධර්ම දේශනා 05)

0005.3 ජරා, ව්‍යාධි, මරණයට පත්වන ලෞකික සම්පත් වලට ඇති තණ්හාවෙන් ගැලවෙමු (ධර්ම දේශනා 05)

විදර්ශනාව තුලින් සසර බිය දකින්නාට ඕනෑම අරමුනක් (නීවරනයක්) හමුවේ වර්තමාන මොහොතට එලඹිය හැක.

0005.2 ගිහි ගෙදරදිම පරම ශාන්ත වු නිවන අත්දැකිමට- ධර්ම සාකච්ඡාව 05

0005.2 ගිහි ගෙදරදිම පරම ශාන්ත වු නිවන අත්දැකිමට- ධර්ම සාකච්ඡාව 05

වර්තමාන මොහොත අතහැරුන බව අවබෝධවීම තුලින් නිවන් දොරටුව විවෘත වේ.

0005.1 අපායෙන් ගැලවී දානය හරහා අනාගාමී ඵලයට  (ගිහි ගෙදරදිම පරම ශාන්ත වු නිවන අත්දැකිමට-අනුශසනාව05)

0005.1 අපායෙන් ගැලවී දානය හරහා අනාගාමී ඵලයට (ගිහි ගෙදරදිම පරම ශාන්ත වු නිවන අත්දැකිමට-අනුශසනාව05)

විදර්ශනාවෙන් ආර්ය මාර්ගයට පිවිසීම තුලින් මේ මොහොතේදීම නිවන අත්විඳිය හැක.

Logo 2

1.002 භාවනාවට ප්‍රවිෂ්ටවිම 2017 02 12

ප්‍රකට වන සෑම අරමුනක්ම මෙනෙහි කලයුතු බවට යෝනිසෝ මනසිකාරය යොදවන්න එයයි විදර්ශනාව

Logo 2

1904.03 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 19.17 (269)

ප්‍රකට වන සෑම අරමුනක්ම මෙනෙහි කලයුතු බවට යෝනිසෝ මනසිකාරය යොදවන්න එයයි විදර්ශනාව