මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM4011 සේක – ‘Blue print’ එකක් වූ විදර්ශනා සමාධි අත්දැකීම් 2 කින් මුළු ලෝකයටම පාඩමක් (BAK999)

අත්දුටු අනිත්‍යය, සම්පජන්‍යයට හසු නොවීමෙන් සෝවාන් ඵළය පමා කරගත් භික්ෂුව

buddha

MDM4010 අත්දුටු අනිත්‍යය, සම්පජන්‍යයට හසු නොවීමෙන් සෝවාන් ඵළය පමා කරගත් භික්ෂුව (BAK998)

කායානුපස්සනාවේ දිග කෙටි අත්දැක සංසිදීමට

buddha

MDM4009 කමටහන් සාකච්චා (BAK997)

කායානුපස්සනාවේ දිග කෙටි අත්දැක සංසිදීමට

buddha

MDM4008 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – කායානුපස්සනාවේ දිග කෙටි අත්දැක සංසිදීමට (NMD18)

විදර්ශනාවට හසුවූ ධර්ම ශ්‍රවණයෙන් ‘කයෙහි කයක් ‘ අත්දැකීමෙන් ලෝකයටම ආදර්ශ්‍යයක්

buddha

MDM4007 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS36)

කමටහනේ ගුනාංග වලට කොටුවී පළමු දැනගැනීමට කොටුවීමට