මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM 17 අරමුනක් ප්‍රකටවිම, ප්‍රකටවෙනබව දැනගැනිම, මෙනෙහිවිම, මෙනෙහිවෙන බව දැනගැනිම(මු භාවනා ධ දේ)

වර්ථමාන මොහොතට අවධි වීම යෝනිසෝ මනසිකාරයයි.

buddha

MDM 16 මුලික භාවනා අත්දැකීම්

විදර්ශනාවට බැසගත යුත්තේ යෝනිසෝ මනසිකාරය තුලිනි.

buddha

MDM 15 මුලික භාවනා උපදෙස්

මරණයට පෙර අමරණීය මරනය අත් විඳීමට වෙර දරන යෝගාවචර පින්වතුන්ට .

buddha

MDM 13 ශීල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 06 (2017.03.15 )

මෙයද අල්ලා ගනිමින් නොව අතහරිමින් ශ්‍රවණය කරන්න. එයයි විදර්ශනාව.

buddha

MDM 12 ශීල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 05

සම්මා දිඨ්ටියෙන් කායානුපස්සනාවට බැසගත් යෝගාවචරයා ඉන්ද්රිය සංවරය තුලින් ත්රිවිධ සුචරිතයට