මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM3140 සතිය පිලිබඳ අනවබෝධයෙන් භාවනාවට යාම (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට) (BAK408)

ධ්‍යාන සුඛය වන මෝහයෙන් නිදහස්කර නිවන ශාක්ෂාත් කරවන සම්මා සංකල්පය

buddha

MDM3139 නිවන අත්දැකිමට දැනගැනීමකදී මුලටම යා යුතුයි (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට) (BAK414)

නොමුල වු සතිය හෙවත් සමථ විදර්ශනාව

buddha

MDM3138 ‘සංසාරයේ හැටි’ මේ මමද (BAK409)

විදර්ශනා සමාධිය තුල පංච ඉන්ද්‍රයන්ගේ කාර්යභාරය

buddha

MDM3137 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – මේ මොහොත (SPD04)

කායානුපස්සනාවෙන් අත්දුටු චිත්තක්ෂණය තුලම නිරෝධවුනාවූ මමයා

buddha

MDM3136 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK04)

විශේෂ ආරාධිත අමුත්තෙක් නොමැති විදර්ශනාව තුලින් සම්මා සමාධියට