නිවන මේ මොහොතේදීම

Nibbana is in this moment itself

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

Logo 2

2901.07 සීලබ්බත පාරාමාස හදුනාගෙන මර්ගය වඩමු (ධර්ම සාකච්චා 29.02)

විදර්ශනාව තුලින් සසර බිය දකින්නාට ඕනෑම අරමුනක් (නීවරනයක්) හමුවේ වර්තමාන මොහොතට එලඹිය හැක.

Logo 2

2901.06 අධිසමාධි යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 03

වර්තමාන මොහොත අතහැරුන බව අවබෝධවීම තුලින් නිවන් දොරටුව විවෘත වේ.

Logo 2

2901.05 ලාභ නානාත්ව ධාතු තුලින් මනෝ ධාතුව නුපදී(අධිසමාධි යෝගාවචර උපදෙස් 02)

මෙයද අල්ලා ගනිමින් නොව අතහරිමින් ශ්‍රවණය කරන්න. එයයි විදර්ශනාව.

Logo 2

2901.04 සමාධිය තුලින් පංච උපාදානස්කන්ධ අවබෝධයට(ධර්ම සාකච්චා 29.01)

හේතුප්‍රත්‍යයේ ඵලයක්වු මේ ධර්ම දේශනාවත්, අනන්තවත්වූ සිතුවිලි මාලාවක් පමණකි.

Logo 2

2901.03 අධිසමාධි යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 02

විදර්ශනාවෙන් කෙලෙස් මාරයා පැරදවීම නිවන වේ.