මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM2345 සතර සතිපට්ඨානය බුද්ධානුශාසනාවක් බව පිලි ගැනීමෙන් සෝවාන් මාර්ගයට (SUA398)

අනන්ත සංඛ්‍යාවක් සංඥා අතහැරීම පිණිස මම දැන් මෙතන උපකාරිවේ

buddha

MDM2344 ප්‍රකටවීම, එය දැනගැනීම, මෙනෙහිවීම, එය දැනගැනීම (SUA397)

ධර්මයට කෙනිහිලි කරන්නාට ධර්මය විසින් සර්පයෙකු මෙන් දෂ්ඨ කරනු ඇත.

buddha

MDM2343 විදර්ශනාවෙන් අනිත්‍ය අත්දකින තෙක්, විචිකිච්චාව ප්‍රහාණය නොවන බවට යෝගී ශාක්ෂි (BAK288)

මේ මොහොතේ ප්‍රකටවූ අරමුණින් පෙන්නුම් කරනුයේ අදාල මොහොතේ වාර්තාව බව ප්‍රඥාවෙන් අවබෝධ කරගත යුතුය

buddha

MDM2342 ගිහි නාම-රූප හටගැනීම සහ නිරෝධය කායානුපස්සනාවෙන් අත් දැකීමට 02 (NPA159)

ධම්මඨිථි ඤාණය හරහා නිවන තුල චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධයට

buddha

MDM2341 සමථය = අයෝනිසෝ මනසිකාරය, විදර්ශනාව = යෝනිසෝ මනසිකාරය (SUA396)

ධර්මයට ගරහන්නා ඒ තුලින්ම ගැරහීමට ලක්වේ