මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM4182 සේක – විඤ්ඤාථායතනය තුල ත්‍රිලක්ෂණය අත්දුටු සකෘදාගාමී ඵළයට පත්වීම වැලැක්වූ සමථය (BAK1148)

විඤ්ඤාථායතනය තුල ත්‍රිලක්ෂණය අත්දුටු සකෘදාගාමී ඵළයට පත්වීම වැලැක්වූ සමථය

buddha

MDM4181 සේක – සති සම්පජන්‍යයෙන් අප්‍රමාදීව කමටහනට අනුගතවී, අරූපාවචර ධ්‍යාන ගතවූ අනාගාමි මග (BAK1147)

සති සම්පජන්‍යයෙන් අප්‍රමාදීව කමටහනට අනුගතවී, අරූපාවචර ධ්‍යාන ගතවූ අනාගාමි මග

buddha

MDM4180 සේක – සියුම් කාම, පඨිග රාග අත්දැකීමෙන් පසු විදර්ශනාව නතරවී, අනාගාමි ඵළය පමා කිරීම (BAK1146)

සියුම් කාම, පඨිග රාග අත්දැකීමෙන් පසු විදර්ශනාව නතරවී, අනාගාමි ඵළය පමා කිරීම

buddha

MDM4179 සේක – කායානුපස්සනාවෙන්, කය අත්දැක කාමාවචර නොවැටී සිටීමට හැකිවූ සකෘදාගාමි මග (BAK1145)

කායානුපස්සනාවෙන්, කය අත්දැක කාමාවචර නොවැටී සිටීමට හැකිවූ සකෘදාගාමි මග

buddha

MDM4178 සේක – තුන, හතර සහ පස්වන යෝනිසෝ මනසිකාර අවබෝධවෙන් නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂවූ අනාගාමී මග (BAK1144)

තුන, හතර සහ පස්වන යෝනිසෝ මනසිකාර අවබෝධවෙන් නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂවූ අනාගාමී මග