මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM1026 මේ මොහොතේ මනසිකාරයක් ප්‍රකටවූ බව ප්‍රඥාවෙන් මේ මොහොතේදීම අවබෝධ කරගැනීමට (BAK60)

මේ මොහොත යනු ප්‍රකට වූ මනසිකයක් නොවන්නේද?

buddha

MDM1025 ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට 11- අත්‍යන්ත ලක්ෂණය 02 (NPA11)

ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය හරහා කායානුපස්සනාවට

buddha

MDM 1021 අනිමිත්ත චේතෝ විමුක්තිය තුල ධර්මාවබෝධයට (BAK56)

ධර්මය තුල ජිවත්වන තැනැත්තා යනු මේ මොහොත තුල කාලය ගත කරන්නාය.

buddha

MDM 1024 ප්‍රකටවූ අරමුණ මතකයක් නොව මේ මොහොතේ හටගැනීමක් බව ප්‍රත්‍යක්ෂ විය (BAK59)

ධර්මය තුල ජිවත්වන තැනැත්තා යනු මේ මොහොත තුල කාලය ගත කරන්නාය.

buddha

MDM 1023 බුදු පියාණෙනි, සංඥාවක් ප්‍රකටවූවාද නැතිනම් ප්‍රකටවූවේ සංඥාවක්ද (BAK58)

නොමුල වු සතිය හෙවත් සමථ විදර්ශනාව