මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

MDM5072 3rd part ‘පිස්සු හැදෙන සඳ’ උන්මත්තක වෙස්ගත් මොහොතේ අත්දැකීම් (BAK1958)

‘පිස්සු හැදෙන සඳ’ උන්මත්තක වෙස්ගත් මොහොතේ අත්දැකීම්

MDM5071 උන්මත්තක වෙස්ගත් මොහොතේ අත්දැකීම් – ‘පිස්සු හැදෙන සඳ’ (2nd part) (BAK1957)

උන්මත්තක වෙස්ගත් මොහොතේ අත්දැකීම් – ‘පිස්සු හැදෙන සඳ’

MDM5069 ‘පිස්සු හැදෙන සඳ’ – කමටහනටම චන්දය වැඩීමට උන්මත්තක වෙස්ගත් මොහොතේ අත්දැකීම් (BAK1955)

‘පිස්සු හැදෙන සඳ’ – කමටහනටම චන්දය වැඩීමට උන්මත්තක වෙස්ගත් මොහොතේ අත්දැකීම්

MDM5063 දැනුම නම්වූ අවිද්‍යාව (හේතු) තුලින් අයෝනිසොවට (ප්‍රත්‍යය) පත්වූ අත්දැකීම් පෙන්වූ පරීක්ෂණය

දැනුම නම්වූ අවිද්‍යාව (හේතු) තුලින් අයෝනිසොවට (ප්‍රත්‍යය) පත්වූ අත්දැකීම් පෙන්වූ පරීක්ෂණය

MDM5065 උන්මත්තක ලෙසින් කමටහනටම අනුගතවීමට වෙර දැරීමෙන් මම ධර්මය අත්දැකීමට (BAK1951)

උන්මත්තක ලෙසින් කමටහනටම අනුගතවීමට වෙර දැරීමෙන් මම ධර්මය අත්දැකීමට