මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM2997 ධර්ම ශ්‍රවණයෙන් කායානුපස්සනාවට බැසගෙන, ලැගගෙන, එය මැනවැයි කීමට (SU619)

මුච්චිත කම්මතා ඥානය පහළ විය බුදුපියාණෙනි

buddha

MDM2996 මේ මොහොතේ හට ගැනීම සහ නිරෝධය යථාර්තවාදී ලෙස ප්‍රඥාවෙන් අත්දැකීමට (SU618)

ධාතු මනසිකාරය තුල අත්විදි වේදනාව දුකක් බව අවබෝධ විය

buddha

MDM2995 අනුශාසණාවක් යනු ධර්මය නොවේ. ධර්මය සොයා දෙන මාර්ගයයි (SU617)

මේ මොහොත ගැන දැනගෙන සිටීම සතර සතිපට්ඨානය නොවන්නේද

buddha

MDM2994 කායානුපස්සනාව තුලින් වේදනානුපස්සනාව, චිත්තානුපස්සනාව සිදුවූ බවට ශාක්ෂි (BAK416)

යෝනිසෝ මනසිකාරය සහ අත්‍යන්ත ලක්ෂණයට අනුගතවිමෙන් තොරව නිවනක් නැත

buddha

MDM2993 නිවන – සරල ක්‍රියාවක් තුළින් සෝවාන් ඵලය ප්‍රත්‍යක්ෂ කිරීමට 06 (NNS026)

යමක් ප්‍රකටවේද එය පංච උපාධානස්කන්දයක් පැනවිල්ලක් උද්දේශයක් නොවන්නේද