මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM3143 ආදුනික – කමටහන් සාකච්චා (BAK411)

භාවනාවේදී ආදුනික වන්නේ කෙසේද?

buddha

MDM3142 සතියෙන් සිටි මොහොත අවබෝධ නොවූ උපාධානය (ජ්‍යෙ යෝගවචරයන්ට) (BAK406)

තද බල මම මගේ මගේ ආත්මය යන දිට්ඨියෙන් මිදී විදර්ශනාවට

buddha

MDM3141 නිවන අත්දැක, දුක පිරිසිඳ අත්දුටුමුත්, උපාදාන නිසා අවබෝධ නොවූ මොහොත (BAK410)

මේ මොහොතේදීම නිවන අත්දැකීමට වෙර දරණ පින්වතුන්ගේ ධර්ම පිපාසාව වෙනුවෙන්

buddha

MDM3140 සතිය පිලිබඳ අනවබෝධයෙන් භාවනාවට යාම (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට) (BAK408)

ධ්‍යාන සුඛය වන මෝහයෙන් නිදහස්කර නිවන ශාක්ෂාත් කරවන සම්මා සංකල්පය

buddha

MDM3139 නිවන අත්දැකිමට දැනගැනීමකදී මුලටම යා යුතුයි (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට) (BAK414)

නොමුල වු සතිය හෙවත් සමථ විදර්ශනාව