මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM1795 සමාධිය හෙවත් ඒකාග්‍රවූ අරමුන තුල ‘යථා භූත ඤාණ දර්ශණය’ (සමාධි භාවනා සූත්‍රය) (SUA187)

ඇතුලත කතාවෙන් හටගන්නා මිච්චා ආජීවය තුලින් කාය, වාග් අසමාචාරයට

buddha

MDM2594 යෝනිසෝවෙන්, අත්‍යන්ත ලක්ෂණයට කොටුවීමෙන්, අනිත්‍යය අවබෝධයට (SUA490)

ධර්මය තුල ජිවත්වන තැනැත්තා යනු මේ මොහොත තුල කාලය ගත කරන්නාය.

buddha

MDM2593 ධර්මය උපාදාන කර ගැනීම තුලින්, උපාදාන ප්‍රහාණය කිරීමට (SUA489)

කායානුපස්සනාවෙන් භාවනාවට බැසගත් යෝගියා දවසම ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදාවේ

buddha

MDM2592 Skype – යෝනිසෝ මනසිකාරයේ සෑම අදියරකදීම, සති සම්පජ්න්‍යය වැඩෙන බව අවබෝධවූ යෝගීන් (BAK336)

විදර්ශනා සමාධිය තුලින් කෙලෙස් සංසිඳීම හරහා නිවනට

buddha

MDM2591 කායානුපස්සනාවෙන් ත්‍රිලක්ෂණය අත්දැක චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධයට (SUA488)

තමා තුලින් තමාව අත්දැකීමෙන් සෝවාන් ඵලයට