මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM1513 සංඥා සංසිඳීම තුල නිවන් මග හෙලිකරගත් යෝගාවචර කටහඬ (BAK171)

ධර්මයට ගරහන්නා ඒ තුලින්ම ගැරහීමට ලක්වේ

buddha

MDM1512 ගෝර කතරේ අති භිහිසුනු බව තමා තුලින් ප්‍රකටවීම හරහා නිවන සොයනා පිංවතෙක් (BAK170)

නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂවී චතුර්යාය සත්‍යය අවබෝධ කරවන සතරසතිපට්ටානයේ වේදනානුපස්සනාව

buddha

MDM1511 ජනාධිපති, අගමැති, ඇතුලු ලොක්කන්ටත් සොක්කන්ටත් තමන් වෙනුවෙන් දිනකට විනාඩි 5 ක් (SUA97)

සතිමත් බව අහිමිකළ ප්‍රකටවූ අරමුණ සතියට ඉඩදී නිරෝධ විය

buddha

MDM1510 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 42 – ධම්මඨිථි ඤාණය අන්ව්-ය ඤාණ 05 – දස්සණයෙන් පහතබ්බා 06 (NPA77)

ලෝකය යනු ප්‍රකටවීමමයි. ප්‍රකටවීමම දුකයි.

buddha

MDM1509 පියවර 5 තුල යෝනිසෝමනසිකාරය කිරීමෙන් සෝවාන් අංග අවබෝධ කරගත් යෝගාවචරයෙක් (BAK169)

නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂවීම ප්‍රමාදවූයේ අත්‍යන්ත ලක්ෂණය ගිලිහීම තුල නොවේද