මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM4117 සේක – විශ්ව ධර්මතාවය යථා භූත ලෙස දුටු සකෘදාගාමී ඵළ අත්දැකීමෙන් ලෝකයාටම පාඩමක් (BAK1085)

‘කමටහන’ විදර්ශනා නිමිත්ත කර ගැනීමෙන් විතක්ක විචාර අත්දකිමු

buddha

MDM4116 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවී – ‘කමටහන’ විදර්ශනා නිමිත්ත කර ගැනීමෙන් විතක්ක විචාර අත්දකිමු (NMD20)

සෝවාන් ඵළ සමාපත්තියෙන් ලද පන්නරයත්, සකෘදාගාමී මාර්ගයත් අත්දුටු

buddha

MDM4115 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS40)

විදර්ශනා අත්දැකීම් ලද මුත්, අනවබෝධය තුලින්, නිවන වලක්වා ගත්

buddha

MDM4114 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීම – විදර්ශනා අත්දැකීම් ලද මුත්, අනවබෝධය තුලින්, නිවන වලක්වා ගත් (NMS39)

‘ධර්ම ශ්‍රවණයත්, භාවනාවත් කාර්‍යයක් බව තහවුරු කරවන’ සංඥාවෙන් මිදීමට

buddha

MDM4113 නිවන් මගට – ‘ධර්ම ශ්‍රවණයත්, භාවනාවත් කාර්‍යයක් බව තහවුරු කරවන’ සංඥාවෙන් මිදීමට (NMA20)

සෝවාන් ඵළ සමාපත්තියෙන් ලද පන්නරයත්, සකෘදාගාමී මාර්ගයත් අත්දුටු