මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM1787 මරණ මංචකය තුල රූප සංඥාවක් නම් සතර අපායෙන් නිදහස් වේද (SUA186)

ධාතු මනසිකාරය තුල අත්විදි වේදනාව දුකක් බව අවබෝධ විය

buddha

MDM1786 යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් අත්‍යන්ත ලක්ෂනයට අනුගතවී වචී සංස්කාර සංසිඳවීමට (SUA185)

මේ මොහොත ගැන දැනගෙන සිටීම සතර සතිපට්ඨානය නොවන්නේද

buddha

MDM1785 කායානුපස්සනාවේ සිව් පියවර සත් ආකාරයට අත්දැකීමෙන් අනිත්‍ය අවබෝධයට (SUA184)

යෝනිසෝ මනසිකාරය සහ අත්‍යන්ත ලක්ෂණයට අනුගතවිමෙන් තොරව නිවනක් නැත

buddha

MDM1784 ආර්‍ය මාර්ගය තුල නිරන්තරයෙන් රැඳී නොසිටින්නා, සෝවාන් වෙලාද (SUA183)

යමක් ප්‍රකටවේද එය පංච උපාධානස්කන්දයක් පැනවිල්ලක් උද්දේශයක් නොවන්නේද

buddha

MDM1783 කාය සංස්කාරයෙන් වචී සංස්කාර පිලිවෙල කරන අයුරු අත්දුටු යෝගී කටහඬ (BAK206)

යෝනිසෝමනසිකාරයෙන් තමා තුලින් ධර්මය මතුකරගෙන කෙලෙස් සංසිඳුවා නිවනට