මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM3271 කම. සාක. පාඩම් – 1 වන යෝනිසෝවේ සිව් අදියරයන්හී, මුල හඳුනා ගැනීමට උපදෙස් (BAK516)

අකිරියවාදයෙන්, අහේතුකවාදයෙන් බැහැරව භාවනාවට චන්දය යෙදීම අත්‍යවශ්‍යය ඇයි

buddha

MDM3269 යථාභූත ඤාණයෙන් යුතුව ධර්මශ්‍රවණයට, ධර්මය මෙනෙහි කිරීමට සහ ගොනුගත කිරීමට (BAK514)

අනිමිත්ත චේතෝ සමාධිය තුල විදර්ශනාව අත්දැකීමට

buddha

MDM3268 ගිහි ගෙදර, කාර්‍යයන් තුල නිවන සහ බවය උච්චාවචණය වන අත්දැකීම් (BAK513)

මේ මොහොතේදීම නිවන අත්දැකීමට වෙර දරණ පින්වතුන්ගේ ධර්ම පිපාසාව වෙනුවෙන්

buddha

MDM3266 කම. සාක.පා. – පළමු යෝනිසෝවේදී ධර්ම ශ්‍රවණය සිදු නොවූ සහ සිදුවූ බවට අත්දැකීම්(ජේෂ්ඨ) (BAK512)

සංසාර බිය දැක අර්ය මර්ගයට පිවිසිම

buddha

MDM3265 සෝවාන් ඵලයෙන් සකෘද්ගාමී මාර්ගයට ප්‍රවිෂ්ඨවූ මොහොතේ අත්දැකීම් (BAK510)

මේ මොහොත යනු ප්‍රකට වූ මනසිකාරයක් නොවන්නේද?