මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM2121 ආදුනික – යෝනිසෝමනසිකාරය සහ එහි 4 වන අදියර (ADD31)

ධර්මය තුල ජිවත්වන තැනැත්තා යනු මේ මොහොත තුල කාලය ගත කරන්නාය

buddha

MDM2120 ආදුනික – සති සම්පජන්‍යෙන් යුතු විදර්ශනා සමාධිය තුල නිවන් මගට පිවිසි යෝගී කටහඬ 5 (ADK46)

කායානුපස්සනාවෙන් භාවනාවට බැසගත් යෝගියා දවසම ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදාවේ

buddha

MDM2119 ශීල – සතියෙන් සමාධියට සමවැදී, යෝනිසෝවේ 4 වන පියවරෙන් ප්‍රථිපල අත්දැකීමට 2 (ADA32)

විදර්ශනා සමාධිය තුලින් කෙලෙස් සංසිඳීම හරහා නිවනට

buddha

MDM2118 Skype – අනාගාමී, සකෘදාගාමී, සෝවාන් මාර්ගවල කෙලෙස් සන්සිඳුව. නිවන අත්ද. යෝගී කටහඬ (BAK250)

තමා තුලින් තමාව අත්දැකීමෙන් සෝවාන් ඵලයට

buddha

MDM2117 භා ප්‍ර – යෝනිසෝමනසිකාරය, අත්‍යන්ත ලක්ෂණය, ප්‍රකටවීම මෙනෙහිවිම, මම දැන් මෙතන (BPD15)

ධර්මයට කෙනිහිලි කරන්නාට ධර්මය විසින් සර්පයෙකු මෙන් දෂ්ඨ කරනු ඇත.