මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM3869 චිත්ත වේදනා කඳුලුවලින් මට කිසියම් සැණසීමක් ලබාදුන්, ‘ මම දැන් මෙතන ‘ (SUA634)

අරමුණු සංසිදීම තුලින් සෝතාපත්ති මාර්ගය හරහා නිවනට

buddha

MDM3868 භාවනාවේ මූලාරම්බයට බැස නොගෙන සංසාරයෙන් ගැලවිය නොහැක (BAK880)

යෝනිසෝ මනසිකාරය, අත්‍යන්ත ලක්ෂණය හා ප්‍රකටවිම මෙනෙහිවිම

buddha

MDM3867 කමටහන තමා තුලින්ම ශුද්ධ කර ගැනීමට, උදාහරණ සහිතව උපදෙස් (BAK879)

නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂවී චතුර්යාය සත්‍යය අවබෝධ කරවන සතරසතිපට්ටානයේ වේදනානුපස්සනාව

buddha

MDM3866 විදර්ශනාවට හේතු ප්‍රත්‍යයවූ කමටහන අත්නොදැකීමෙන්, සීලබ්බත පරාමාස වෙතට (BAK878)

මේ මොහොත ගැන දැනගෙන සිටීම සතර සතිපට්ඨානය නොවන්නේද

buddha

MDM3865 කාමාවචර වැටෙන සහ නොවැටෙන අත්දැකීම් අවබෝධ වීමෙන්, සංසාර බිය දැකීමට (BAK877)

යෝනිසෝමනසිකාරයෙන් තමා තුලින් ධර්මය මතුකරගෙන කෙලෙස් සංසිඳුවා නිවනට