මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM1801 ශීල – පස්ස පච්චයා වේදනා හරහා සංසාර බිය අත්දැකීමට (SHD23)

ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය හරහා කායානුපස්සනාවට

buddha

MDM1800 ශීල – ශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SHK47)

ධර්මයට ගරහන්නා ඒ තුලින්ම ගැරහීමට ලක්වේ

buddha

MDM1799 ශීල – රූපයේ ලැග නොගෙන බැස නොගෙන මැනවයි නොකියා නිරෝධය අත්දැකීමට (SHA27)

අකුසල් කුසල් කර කුසල් අධිකුසල් විම

buddha

MDM1798 ශීල – කාය සංස්කාර, වචී සංස්කාර, චිත්ත සංස්කාර (SHD22)

ඉන්ද්‍රය ධර්මතා වඩා නිවන වෙතට

buddha

MDM1797 කුලුමීමා මෙල්ල කිරීමට යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් භාවනාව අරමුණුවලට කොටුකිරීම (SUA188)

නොමුල වු සතිය හෙවත් සමථ විදර්ශනාව