මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM3127 කමටහනත් දියවිය යුත්තක් යන්න අනවබෝධයට සාක්ශි (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට) (BAK399)

කායානුපස්සනාවෙන් භාවනාවට බැසගත් යෝගියා දවසම ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදාවේ

buddha

MDM3126 Kamatahan Sakachcha (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට) (BAK398)

විදර්ශනා සමාධිය තුලින් කෙලෙස් සංසිඳීම හරහා නිවනට

buddha

MDM3125 Kamatahan Sakachcha (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට) (BAK397)

තමා තුලින් තමාව අත්දැකීමෙන් සෝවාන් ඵලයට

buddha

MDM3124 සතිය, සමාධිය, විමුක්තිය, නිවන (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට) (BAK396)

අනන්ත සංඛ්‍යාවක් සංඥා අතහැරීම පිණිස මම දැන් මෙතන උපකාරිවේ

buddha

MDM3123 සතිය අවබෝධ වූ මොහොත (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට) (BAK395)

ධර්මයට කෙනිහිලි කරන්නාට ධර්මය විසින් සර්පයෙකු මෙන් දෂ්ඨ කරනු ඇත