මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM2141 කායානුපස්සනාව ප්‍රතික්ෂේප නොකලේනම්, වෙනත් උපක්‍රම හරහා නිවන ප්‍රාර්ථනා කරයිද (SUA327)

ධර්මය තුල ජිවත්වන තැනැත්තා යනු මේ මොහොත තුල කාලය ගත කරන්නාය.

buddha

MDM2140 භාවනාව කියන්නේ කුමක්ද, ඇයි භා. කලයුත්තේ, කොහොමද භා. කරන්නේ,කුමනවෙලාවෙද භා. කලයුත්තේ (SUA326)

විදර්ශනා සමාධිය තුලින් කෙලෙස් සංසිඳීම හරහා නිවනට

buddha

MDM2139 භාවනාවේදී වම, වම්කකුල බව තහවුරු කිරීමට නොහැකිවූ යෝගීන්ට (SUA325)

තමා තුලින් තමාව අත්දැකීමෙන් සෝවාන් ඵලයට

buddha

MDM2138 මතකය අයෝනිසෝවයි. මේ මොහොතට එලඹීම යෝනිසෝවයි (යෝගීන් අත්දුටු ශාක්ෂි) (SUA324)

අනන්ත සංඛ්‍යාවක් සංඥා අතහැරීම පිණිස මම දැන් මෙතන උපකාරිවේ

buddha

MDM2137 අනාගාමි මාර්ගයේ විදර්ශනාව කිරීමට සකෘදාගාමී ඵළසමාපත්තියට තවකාලිකව සමුදුන් යෝගියෙක් (BAK255)

මේ මොහොතේ ප්‍රකටවූ අරමුණින් පෙන්නුම් කරනුයේ අදාල මොහොතේ වාර්තාව බව ප්‍රඥාවෙන් අවබෝධ කරගත යුතුය