මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM 82 අත්‍යන්ත ලක්ෂණය හරහා සතිමත්වීම තුල පංච නීවරණ ප්‍රහාණය කර නිවනට-ධර්ම දේශනා

මරණයට පෙර අමරණීය මරනය අත් විඳීමට වෙර දරන යෝගාවචර පින්වතුන්ට

buddha

MDM 81 භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡා 04

විදර්ශනාව තුලින් තමාගේ ශීලය, ආරියකාන්ත ශීලයක් ලෙස වැඩි දියුණු කරගත හැක.

buddha

MDM 80 භාවිතකාය හෙවත් විදර්ශනාව තුලින් සමාධියට ප්‍රවිෂ්ඨවීම (භාවනාවට ප්‍රවිෂ්ටවීමට අනුශාසනා 04)

විදර්ශනාවට බැසගත යුත්තේ යෝනිසෝ මනසිකාරය තුලිනි.

buddha

MDM 61 දානය සීලබ්බත පරමාසයක් වන්නේ අනවබෝධය නිසාය – ධර්ම දේශනා

විදර්ශනාවෙන් කෙලෙස් මාරයා පැරදවීම නිවන වේ.

buddha

MDM 60 ගිහි ගෙදරදිම පරම ශාන්ත වු නිවන අත්දැකිමට ධර්ම සාකච්චා 07

විදර්ශනාවෙන් ශීල ශික්ෂාවද, ශීල ශික්ෂාවෙන් ප්‍රඥාවද වැඩේ.