මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM2740 අධිශීල -අධිශිල යෝගාවචර ධර්ම දේශනා (ASD22)

මේ මොහොතේ ප්‍රකටවූ අරමුණින් පෙන්නුම් කරනුයේ අදාල මොහොතේ වාර්තාව බව ප්‍රඥාවෙන් අවබෝධ කරගත යුතුය

buddha

MDM2739 Skype -විදර්ශනා භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා 48 (BAK378)

ධම්මඨිථි ඤාණය හරහා නිවන තුල චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධයට

buddha

MDM2738 අධිශීල – අධිශිල යෝගාවචර අනුශාසනා (ASA28)

ධර්මයට ගරහන්නා ඒ තුලින්ම ගැරහීමට ලක්වේ

buddha

MDM2737 අධිශීල – භාවනාවේදී ඒක චිත්තක්ෂනය තුල, ප්‍රකටවීමට කොටුවීමෙන් අත්විඳින අත්දැකීම (ASD21)

අකුසල් කුසල් කර කුසල් අධිකුසල් විම

buddha

MDM2736 අධිශීල – අධිශිල යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (ASK49)

ඉන්ද්‍රය ධර්මතා වඩා නිවන වෙතට