මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM1541 ආස්වාසය මත සිතුවිලි මැවිමෙන් කායානුපස්සනාවේ දේශිත පියවර 4 අත්දැකිය හැකිද (SUA105)

සංසාර බිය දැක අර්ය මර්ගයට පිවිසිම

buddha

MDM1540 විශ්වය යනු ධර්මතාවයක් බව වැටහීම තුල සකෘදාගාමි මාර්ගයේ ඉදිරියටම යන බව තහවුරු විය (BAK175)

මේ මොහොත යනු ප්‍රකට වූ මනසිකාරයක් නොවන්නේද?

buddha

MDM1539 සංඥා නිරෝධකර ප්‍රඥාවට ඉඩ සලසන යෝනිසෝ මනසිකාරය (SUA104)

ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය හරහා කායානුපස්සනාවට

buddha

MDM1538 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 45 – යෝනිසෝමනසිකාරය 24 – ධම්මඨිථි ඤාණය අන්ව්‍ය ඤාණ 07 (NPA80)

ප්‍රකටවුනාවූ වචනය නාම-රූපයයි. වචනයේ නිරෝධය නාම-රූප නිරෝධයයි.

buddha

MDM1537 සංඥාව හෙවත් නාම-රූප සංසිඳීම තුල තෘෂ්ණාව හටගන්නා ආකාරය අවබෝධවීම (SUA103)

ධර්මය තුල ජිවත්වන තැනැත්තා යනු මේ මොහොත තුල කාලය ගත කරන්නාය