යෝගාශ්‍රමයේ ප්‍රකාශණ / Publication Of Yogashramaya

 

ධර්ම ග්‍රන්ථ කියවිමට
ආරම්භක භාවනා යෝගීන් සදහා මූලික උපදෙස් කියවිම /බාගත කිරිම සදහා
අත්‍යන්ත ලක්ෂණය 1 ධර්ම ග්‍රන්ථය කියවිම /බාගත කිරිම සදහා
යෝනිසෝමනසිකාරය 1 ධර්ම ග්‍රන්ථය කියවිම /බාගත කිරිම සදහා
ගිහි ගෙදරදිම පරම ශාන්ත වු නිවන අත්දැකිමට ධර්ම දේශනාව -1- කියවිම /බාගත කිරිම සදහා
2016 ඉල් පොහොය දින අනුශාසනාව සහ ධර්ම දේශනාව -2- කියවිම /බාගත කිරිම සදහා
2016 උදුවප් පොහොය දින අනුශාසනාව සහ ධර්ම දේශනාව -3- කියවිම /බාගත කිරිම සදහා
2017 දුරුතු පොහොය දින අනුශාසනාව සහ ධර්ම දේශනව -4- කියවිම /බාගත කිරිම සදහා
භාවනාවට ප්‍රවිෂ්ටවිම කියවිම /බාගත කිරිම සදහා