ප්‍රකාශණ / Publication

 

ධර්ම ග්‍රන්ථ කියවිමට
යෝනිසෝ මනසිකාරය අත්පත්‍රිකාව කියවිම /බාගත කිරිම සදහා
ආරම්භක භාවනා යෝගීන් සදහා මූලික උපදෙස් කියවිම /බාගත කිරිම සදහා
අත්‍යන්ත ලක්ෂණය 1 ධර්ම ග්‍රන්ථය කියවිම /බාගත කිරිම සදහා
යෝනිසෝ මනසිකාරය 1 ධර්ම ග්‍රන්ථය කියවිම /බාගත කිරිම සදහා
ගිහි ගෙදරදිම පරම ශාන්ත වු නිවන අත්දැකිමට ධර්ම දේශනාව -1- කියවිම /බාගත කිරිම සදහා
2016 ඉල් පොහොය දින අනුශාසනාව සහ ධර්ම දේශනාව -2- කියවිම /බාගත කිරිම සදහා
2016 උදුවප් පොහොය දින අනුශාසනාව සහ ධර්ම දේශනාව -3- කියවිම /බාගත කිරිම සදහා
2017 දුරුතු පොහොය දින අනුශාසනාව සහ ධර්ම දේශනව -4- කියවිම /බාගත කිරිම සදහා
භාවනාවට ප්‍රවිෂ්ඨය කියවිම /බාගත කිරිම සදහා
2017 පොසොන් පොහොය දින අනුශාසනාව සහ ධර්ම දේශනාව -9- කියවිම /බාගත කිරිම සදහා
යෝනිසෝ මනසිකාරය සහ අත්‍යන්ත ලක්ෂණය කියවිම /බාගත කිරිම සදහා
2017 වෙසක් පොහොය දින අනුශාසනාව සහ ධර්ම දේශනාව -8- කියවිම /බාගත කිරිම සදහා
2017 ඇසල පොහොය දින අනුශාසනාව සහ ධර්ම දේශනාව -10- කියවිම /බාගත කිරිම සදහා
2017 නිකිණි පොහොය දින අනුශාසනාව සහ ධර්ම දේශනාව -11- කියවිම /බාගත කිරිම සදහා
2017 බිනර පොහොය දින අනුශාසනාව සහ ධර්ම දේශනාව -12- කියවිම /බාගත කිරිම සදහා
2017 වප් පොහොය දින අනුශාසනාව සහ ධර්ම දේශනාව -13- කියවිම /බාගත කිරිම සදහා
2017 ඉල් පොහොය දින අනුශාසනාව සහ ධර්ම දේශනාව -14- කියවිම /බාගත කිරිම සදහා
2017 උඳුවප් පොහොය දින අනුශාසනාව සහ ධර්ම දේශනාව -15- කියවිම /බාගත කිරිම සදහා
2018 දුරුතු පොහොය දින අනුශාසනාව සහ ධර්ම දේශනාව -16- කියවිම /බාගත කිරිම සදහා
2018 නවම් පොහොය දින අනුශාසනාව සහ ධර්ම දේශනාව කියවිම /බාගත කිරිම සදහා
2018 නවම් පොහොය දින අනුශාසනාව සහ ධර්ම දේශනාව කියවිම /බාගත කිරිම සදහා