මුලික භාවනා උපදෙස් (පසුගිය දේශනා)

 

මේය යෝගාවචරයන් විසින් PDF ලෙස පරිවර්ථනයවු ලිපියක් බැවින් අපැහැදිලි තැන් ඇත්නම් දේශනාව ශ්‍රවනය කර පැහැදිලි කර ගත හැක.

Name Video Link Audio Link PDF Link
1.001 ආරම්භක භාවනා යෝගීන් සදහා මූලික උපදෙස් Watch Now Listen/Download View/Download PDF
1301.01 භාවනාවට ආරම්බයක් (මූලික භාවනා උපදෙස් 13.01 (01) Watch Now Listen/Download
1401.01 භාවනාවට බැසගැනීම (මූලික භාවනා උපදෙස් 14.01 (2) Watch Now Listen/Download View/Download PDF
1302.01 සංසාර බිය දුටු යෝගියා භාවනාවට බැසගැනීම (මූලික භාවනා උපදෙස් 13.02 (03) Watch Now Listen/Download
1402.01 කායානුපස්සනාව හඳුනාගැනීම (මූලික භාවනා උපදෙස් 14.02 (04) Watch Now Listen/Download
1303.01 සංසාර බිය දැක යෝනිසෝමනසිකාරය තුලින් කායානුපස්සනාවට (මූලික භාවනා උපදෙස් 13.03 (05) Watch Now Listen/Download
1501.01 යෝනිසෝමනසිකාරය තුලින් භාවනාවට (මූලික භාවනා උපදෙස් 15.01 (06) Watch Now Listen/Download
1601.01 භාවනාවට පෙරහුරුව හෙවත් යෝනිසෝමනසිකාරය තුල කායානුපස්සනාව (මූලික භාවනා උපදෙස් 16.01 (07) Watch Now Listen/Download
1502.01 අත්‍යන්ත ලක්ෂණයට මූලිකත්වය දුන් කායානුපස්සනාවෙන් භාවනාවට (මූලික භාවනා උපදෙස් 15.02 (08) Watch Now Listen/Download
1602.01 සංසාර බිය දකින්නාවූ යෝනිසෝමනසිකාරය තුලින් අත්‍යන්ත ලක්ෂණ හරහා භාවනාවට (මූලික භාවනා උපදෙස් 16.02 (09) Watch Now Listen/Download View/Download PDF