මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM4964 උපදේස තමා තුලින් හඳුනාගැනීමට උපක්‍රමික වීමට (ධර්මතා අවබෝධ සාකච්චා) (BAK1858)

උපදේස තමා තුලින් හඳුනාගැනීමට උපක්‍රමික වීමට

buddha

MDM4956 Mental process followed by Physical process towards familiarity with giving up (BAK1851)

Mental process followed by Physical process towards familiarity with giving up

buddha

MDM4955 අතහැරීම හුරු කිරීම අරඹා, උඩුගම් බලා යෑමේ ක්‍රියාවට අනුගතවීමට වෙරදැරීමේ අත්දැකීම් (BAK1850)

අතහැරීම හුරු කිරීම අරඹා, උඩුගම් බලා යෑමේ ක්‍රියාවට අනුගතවීමට වෙරදැරීමේ අත්දැකීම්

buddha

MDM4954 නිවන වෙනුවෙන් උඩුගම් බලා යෑමට (අතහැරීම හුරුකිරීමට) උපදේශයටම අනුගත විය යුතුද (BAK1849)

නිවන වෙනුවෙන් උඩුගම් බලා යෑමට (අතහැරීම හුරුකිරීමට) උපදේශයටම අනුගත විය යුතුද

buddha

MDM4953 නිත්‍ය, සුක, ආත්ම අත්දැක අනිත්‍ය, දුක්ක, අනාත්ම අවබෝධයට මග දුටිමි (BAK1848)

නිත්‍ය, සුක, ආත්ම අත්දැක අනිත්‍ය, දුක්ක, අනාත්ම අවබෝධයට මග දුටිමි