මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM4929 රාගයටත් ද්වේශයටත්, හුවමාරු කරවන විදර්ශනා අත්දැකීම් තුලින් මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවට (BAK1824)

රාගයටත් ද්වේශයටත්, හුවමාරු කරවන විදර්ශනා අත්දැකීම් තුලින් මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවට

buddha

MDM4920 සංසාරයෙන් එතෙරවීමට කුසල් සහිත පිංවතුන්ට යෝග්‍ය අත්දැකීම් (BAK1817)

සංසාරයෙන් එතෙරවීමට කුසල් සහිත පිංවතුන්ට යෝග්‍ය අත්දැකීම්

buddha

MDM4919 අත්දුටු ධර්මය තුලින් අවබෝධය කරා යාමේ කුසලය අහිමි කරන්නාවූ අකුසලයේ බලය (BAK1816)

අත්දුටු ධර්මය තුලින් අවබෝධය කරා යාමේ කුසලය අහිමි කරන්නාවූ අකුසලයේ බලය

buddha

MDM4918 I experienced ‘Originating of effort ness towards manifestation of thought process (BAK1815)

I experienced ‘Originating of effort ness towards manifestation of thought process

buddha

MDM4923 රූප සංඥාවෙන් මතුවන ධර්ම පණිවුඩය හඳුනාගෙන, අයිතිවාසිකම තුලින් උඩුගම්බලා (නි ම ප්‍ර) (NMS72)

රූප සංඥාවෙන් මතුවන ධර්ම පණිවුඩය හඳුනාගෙන, අයිතිවාසිකම තුලින් උඩුගම්බලා