මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM3262 කම. සාක. පාඩම් – යෝනිසෝමනසිකාරය පළමු පියවරේ කොටස් දෙකකට අනුගත වන ආකාරය(ජේෂ්ඨ ) (BAK507)

ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය හරහා කායානුපස්සනාවට

buddha

MDM3261 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – දෛනික කටයුතු වලදී විදර්ශනාවට අනුගත වීමට ආරම්භයක් (SPD09)

ප්‍රකටවුනාවූ වචනය නාම-රූපයයි. වචනයේ නිරෝධය නාම-රූප නිරෝධයයි

buddha

MDM3260 භාවනාවේදී තමා ලද අත්දැකීමට සාදුකාර නොදීමෙන් විචිකිච්චාවට යාම (SPK09)

ධර්මය තුල ජිවත්වන තැනැත්තා යනු මේ මොහොත තුල කාලය ගත කරන්නාය

buddha

MDM3259 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – සති සම්පජන්‍යය හරහා දෛනික කටයුතු වලින් සෝවාන් මගට (SPA09)

මේ මොහොත සම්මස්සණය කිරීමෙන් සංඥාව, නාම-රූප නැමැති මලගිය අතීතය අතහැරේ

buddha

MDM3257 වචනය සංසිඳවා විතක්ක විචාර වලටවත් නොපැමින සෝවාන් විය හැකිද (BAK505)

කායානුපස්සනාවෙන් භාවනාවට බැසගත් යෝගියා දවසම ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදාවේ