මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM5054 Part 2 මේ මොහොතේ මගේ ශීලය ආරක්ෂා වන්නේදැයි පරික්ෂා කරමින් ඉවසීම වඩන්නේ කෙසේද! (BAK1941)

මේ මොහොතේ මගේ ශීලය ආරක්ෂා වන්නේදැයි පරික්ෂා කරමින් ඉවසීම වඩන්නේ කෙසේද!

buddha

MDM5051 මේ මොහොතේ මගේ ශීලය ආරක්ෂා වන්නේදැයි පරික්ෂා කරමින් ඉවසීම වඩන්නේ කෙසේද! (BAK1938)

මේ මොහොතේ මගේ ශීලය ආරක්ෂා වන්නේදැයි පරික්ෂා කරමින් ඉවසීම වඩන්නේ කෙසේද!

buddha

MDM5049 මා තුලින් කෙරෙන සෑම ක්‍රියාවක්ම, නිවනට යොමුවූ ක්‍රියාන්විතමය දානයක් කර ගනිමි (SUA0639)

මා තුලින් කෙරෙන සෑම ක්‍රියාවක්ම, නිවනට යොමුවූ ක්‍රියාන්විතමය දානයක් කර ගනිමි

buddha

MDM5046 පාඩමක් – සමානාත්මතාවය අත්දැක කමටහනේදී අසමාන තොරතුරු මවමින් මුසාවාද කියන්නේ ඇයි (BAK1936)

සමානාත්මතාවය අත්දැක කමටහනේදී අසමාන තොරතුරු මවමින් මුසාවාද කියන්නේ ඇයි

buddha

MDM5043 භාවනාවේදී සමානතාවය අත්දැක, කමටහනේදී බේගල් ඇදබාන යෝගී අත්දැකීම් සහ ඊට උපදෙස් (BAK1933)

භාවනාවේදී සමානතාවය අත්දැක, කමටහනේදී බේගල් ඇදබාන යෝගී අත්දැකීම් සහ ඊට උපදෙස්