මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM4886 ඔරුවට පාරුවට හබල අත්‍යාවශ්‍යය සේම, කමටහනට වෙර දැරීම අත්‍යාවශ්‍යයයි – නිවන් ම ප්‍රවි (NMA35)

නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට

buddha

MDM4885 මාව ගොනාට අන්දවනවාද !, මට ගොනාව අන්දනවාද !, Am I cheated by myself or knowledge (BAK1783)

මාව ගොනාට අන්දවනවාද !, මට ගොනාව අන්දනවාද !

buddha

MDM4880 හටගැනීමට හෙවත් ප්‍රකටවීමට හේතුව තෘෂ්ණාව බව අත්දැකීමෙන් අවබෝධ වුනි (BAK1778)

හටගැනීමට හෙවත් ප්‍රකටවීමට හේතුව තෘෂ්ණාව බව අත්දැකීමෙන් අවබෝධ වුනි

buddha

MDM4877 යෝනිසෝවෙන් පලවන යෝනිසෝවේ දෙවන අදියර හරහා ධර්මතාවය අත්දුටුවෙමි (BAK1775)

යෝනිසෝවෙන් පලවන යෝනිසෝවේ දෙවන අදියර හරහා ධර්මතාවය අත්දුටුවෙමි

buddha

MDM4874 විදර්ශනාවට අනුගතවීමට වෙර දැරීමේ කුසලය ඉස්මතු කරගැනීමට වෙර දැරූ අත්දැකීම් (BAK1772)

විදර්ශනාවට අනුගතවීමට වෙර දැරීමේ කුසලය ඉස්මතු කරගැනීමට වෙර දැරූ අත්දැකීම්