මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM 1022 ලෝකයේ හටගැනීම, පැවැතීම සහ නැතිවීම ප්‍රකටවම අත්දැකීමට (BAK57)

දානය ශීලය මගින් භාවනට අනුගතවී තෙරුවන් සරණ යාමෙන් නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවෙමු

buddha

MDM 1020 ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට 10 – අත්‍යන්ත ලක්ෂණය 01 (NPA10)

මේ මොහොත ගැන දැනගෙන සිටීම සතර සතිපට්ඨානය නොවන්නේද

buddha

MDM 1019 සතිය වඩාත් තීවෘ වූ බව ධාතු මනසිකාරය තුල ප්‍රඥා ඇසින් අත්දුටුවෙමි (BAK55)

යමක් ප්‍රකටවේද එය පංච උපාධානස්කන්දයක් පැනවිල්ලක් උද්දේශයක් නොවන්නේද

buddha

MDM 1018 වේගයෙන් ධාවනය වන කෝච්චිය තුල මමත් වේගයෙන් දුවනවා (BAK54)

මම දැන් මෙතන චිත්තස්තනයට අනුගතවීම

buddha

MDM 1017 සතර අපායෙන් නිදහස්වූ බව ප්‍රකට විය බුදු පියාණෙනි (BAK53)

සංසාර බිය දැක අර්ය මර්ගයට පිවිසිම