මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM3122 අධිශීල යෝගාවචර කමටහනක්

මේ මොහොතේ ප්‍රකටවූ අරමුණින් පෙන්නුම් කරනුයේ අදාල මොහොතේ වාර්තාව බව ප්‍රඥාවෙන් අවබෝධ කරගත යුතුය

buddha

MDM3121 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – කෙලෙස් හදුනා ගන්නේ කෙසේද (SPD03)

ධම්මඨිථි ඤාණය හරහා නිවන තුල චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධයට

buddha

MDM3120 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡාව (SPK03)

ධර්මයට ගරහන්නා ඒ තුලින්ම ගැරහීමට ලක්වේ

buddha

MDM3119 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – ධර්මය ශ්‍රවනයට උපදේශයක් (SPA03)

අකුසල් කුසල් කර කුසල් අධිකුසල් විම

buddha

MDM3118 සම්ජන්නයට අසුනොවු සතියෙන් දුක පිරිසිඳ අත්දැ. නොහැකිවු මොතොත(ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට) (BAK394)

ඉන්ද්‍රය ධර්මතා වඩා නිවන වෙතට