නිවන මේ මොහොතේදීම

Nibbana is in this moment itself

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

Logo 2

2901.02 අධිසමාධි යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 01

විදර්ශනාවෙන් ශීල ශික්ෂාවද, ශීල ශික්ෂාවෙන් ප්‍රඥාවද වැඩේ.

Logo 2

2901.01 සමාධිය වැඩිම තුලින් උපාදානයෙන් බැහැර වෙමු(අධිසමාධි යෝගාවචර උපදෙස් 01)

විදර්ශනාව තුලින් තමාගේ ශීලය, ආරියකාන්ත ශීලයක් ලෙස වැඩි දියුණු කරගත හැක

Logo 2

1705.01 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 17.16(278)

වර්ථමාන මොහොතට අවධි වීම යෝනිසෝ මනසිකාරයයි

Logo 2

1904.06 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 19.20 (272)

වර්ථමාන මොහොතට අවධි වීම යෝනිසෝ මනසිකාරයයි

Logo 2

1904.05 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 19.19 (271)

විදර්ශනාවට බැසගත යුත්තේ යෝනිසෝ මනසිකාරය තුලිනි