මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM1536 සෝවාන් ඵළය ශාක්ෂාත් කරවාදෙන දස්සනයෙන් පහතබ්බා (සබ්භාසව සූත්‍රය ) (SUA102)

මේ මොහොත සම්මස්සණය කිරීමෙන් සංඥාව, නාම-රූප නැමැති මලගිය අතීතය අතහැරේ

buddha

MDM1535 වංචනික ධර්මවලින් ගැලවී නිවන අත්දැක තුන් සංයෝජන ප්‍රහාණයෙන් සොවාන් ඵළයට (SUA101)

තමා තුලින් තමාව අත්දැකීමෙන් සෝවාන් ඵලයට

buddha

MDM1534 අනවබෝධයෙන් කරන භාවනාවත් අකුසලයක්ම බව අවබෝධ කරදුන් කායානුපස්සනාව (SUA100)

අනන්ත සංඛ්‍යාවක් සංඥා අතහැරීම පිණිස මම දැන් මෙතන උපකාරිවේ

buddha

MDM1533 සංයෝජන 3 ප්‍රහාණය වීම තුල අවු. 37 ක සිහිනයෙන් අවදිවූ වෛද්‍යාචාර්‍යතුමා (BAK174)

ධර්මයට කෙනිහිලි කරන්නාට ධර්මය විසින් සර්පයෙකු මෙන් දෂ්ඨ කරනු ඇත.

buddha

MDM1532 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 44 – ඵස්සාහාරය 06 – ධම්මඨිථි ඤාණය අන්ව්‍ය ඤාණ 06 (NPA79)

මේ මොහොතේ ප්‍රකටවූ අරමුණින් පෙන්නුම් කරනුයේ අදාල මොහොතේ වාර්තාව බව ප්‍රඥාවෙන් අවබෝධ කරගත යුතුය