මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM1333 ධාතුමනසිකාරය තුල අනිත්‍ය අවබෝධ විය (BAK138)

මේ මොහොත ගැන දැනගෙන සිටීම සතර සතිපට්ඨානය නොවන්නේද

buddha

MDM1332 ශීල – නිවන අත්දුටු මුත් ප්‍රමාණවත් ධර්මාවබෝධයනට ලඟා නොවන්නේ කුමන අකුසලයන් නිසාද (SHK25)

හතරාකාර උපාදාන කාම, සීලබ්බත, දිට්ඨි, අත්තවාද

buddha

MDM1331 ශීල – අවිද්‍යාවෙන් අවිද්‍යාවත්, තණ්හාවත් ප්‍රහාණය කරන බව අවබෝධ කරවන සතිපට්ඨානය (SHA14)

යමක් ප්‍රකටවේද එය පංච උපාධානස්කන්දයක් පැනවිල්ලක් උද්දේශයක් නොවන්නේද

buddha

MDM1330 පංච ශීලය ආරක්ෂා නොවුනු (අමනුශ්‍යය, තිරිසන් ගතිවලින් යුත්) පෘතග්ජනයාගේ මරණ මංචකය (SUA51)

මම දැන් මෙතන චිත්තස්තනයට අනුගතවීම

buddha

MDM1329 ශීල – කාය, වචී සහ චිත්ත සංස්කාර සංසිඳීම (SHD09)

මරණ මංචකය පිලිබදව අත්දැකීමට