මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM1933 ශීල – උපාදාන සහිතව සහ රහිතව විදර්ශනා ඤාණ පහලවූමුත් ධර්මාවබෝධයට නොගිය යෝගී කටහඬ (SHK50)

විදර්ශනා සමාධිය තුලින් කෙලෙස් සංසිඳීම හරහා නිවනට

buddha

MDM1932 ශීල – රහත්වනතුරු යෝනිසෝමනසිකාරය හා අත්‍යන්තලක්ෂණයට අනුගත වී එහිපස්සිකයතාවය දැකීමට (SHA29)

තමා තුලින් තමාව අත්දැකීමෙන් සෝවාන් ඵලයට

buddha

MDM1931 ප්‍රකටවූ අරමුනේ ව්‍යංජන අනුව්‍යංජන පරීක්ෂාවෙන් නීවරණ වැඩිවන බව නොතේරුණිද (SUA243)

අනන්ත සංඛ්‍යාවක් සංඥා අතහැරීම පිණිස මම දැන් මෙතන උපකාරිවේ

buddha

MDM1929 ශීල -අයෝනිසෝමනසිකාරය නිසා අත්‍යන්ත ලක්ෂණය මගහැරීම තුලින් ධර්මාවබෝධයට නොගිය යෝගීන් (SHK49)

ධර්මයට කෙනිහිලි කරන්නාට ධර්මය විසින් සර්පයෙකු මෙන් දෂ්ඨ කරනු ඇත.

buddha

MDM1928 ශීල -ධර්මතාවය අත්දුටු නමුත් අවබෝදයට නොගියේ කුමණ අකුසල් නිසාද

ධම්මඨිථි ඤාණය හරහා නිවන තුල චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධයට