මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM4989 මා තුල සිදුවූ භාවනාව කුමක්ද! අත්දැකීම පමණක්ම කොටුවීමෙන් ලත් අවබෝධය (BAK1883)

මා තුල සිදුවූ භාවනාව කුමක්ද! අත්දැකීම පමණක්ම කොටුවීමෙන් ලත් අවබෝධය

buddha

MDM4986 මුලික අරමුණ උදෙසා ඉලක්කයත් ක්‍රියාවත් එකම දිසාවට යොමුවනසේ උපදෙස් හසුරුවා මැද මාවත (BAK1880)

මුලික අරමුණ උදෙසා ඉලක්කයත් ක්‍රියාවත් එකම දිසාවට යොමුවනසේ උපදෙස් හසුරුවා මැද මාවත

buddha

MDM4985 උපදෙස් අතර සටනින් මුලික උපදේසය ක්‍රියාත්මක කරවා අසමානතාවයන් ගොඩනගා ධර්මතාවයට ඉඩ (BAK1879)

උපදෙස් අතර සටනින් මුලික උපදේසය ක්‍රියාත්මක කරවා අසමානතාවයන් ගොඩනගා ධර්මතාවයට ඉඩ

buddha

MDM4980 භාවනාව ඉදිරියට යාමට යෝගියා තුලින් ආකල්පමය වෙනසක් අවශ්‍ය බවට ශාක්ෂි (BAK1874)

භාවනාව ඉදිරියට යාමට යෝගියා තුලින් ආකල්පමය වෙනසක් අවශ්‍ය බවට ශාක්ෂි

buddha

MDM4978 එකිනෙකට ප්‍රතිවිරුද්ධ උපදෙස් අතර සටනින් ධර්මයේ යථාර්තය අත්දකිමින් (BAK1872)

එකිනෙකට ප්‍රතිවිරුද්ධ උපදෙස් අතර සටනින් ධර්මයේ යථාර්තය අත්දකිමින්