නිවන මේ මොහොතේදීම

Nibbana is in this moment itself

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

Logo 2

1904.04 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 19.18 (270)

මරණයට පෙර අමරණීය මරනය අත් විඳීමට වෙර දරන යෝගාවචර පින්වතුන්ට

Logo 2

2104.07 ධාතු මනසිකාරය හරහා විදර්ශනා ඤාණ ස්මතුකරගැනිමට (ධර්ම දේශනා 21.06)

සම්මා දිඨ්ටියෙන් කායානුපස්සනාවට බැසගත් යෝගාවචරයා ඉන්ද්රිය සංවරය තුලින් ත්රිවිධ සුචරිතයට

Logo 2

2104.06 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 21.07(276) (2017 02 12)

වර්තමාන මොහොත අතහැරුන බව අවබෝධවීම තුලින් නිවන් දොරටුව විවෘත වේ.

Logo 2

2104.05 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 21.06(275) (2017 02 12)

විදර්ශනාවෙන් ආර්ය මාර්ගයට පිවිසීම තුලින් මේ මොහොතේදීම නිවන අත්විඳිය හැක.

Logo 2

2104.04 ධාතු මනසිකාරය හරහා පංච උපාධානස්කන්ධය අවබෝධයට(ධර්ම දේශනා 21.05)

විදර්ශනාව තුලින් සසර බිය දකින්නාට ඕනෑම අරමුනක් (නීවරනයක්) හමුවේ වර්තමාන මොහොතට එලඹිය හැක.