මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM5042 නිවන අත්නොවිඳ, සෝවාන් ඵළය සොයනා යෝගී අත්දකීම් – පිටි නොමැතිව කැවුම් සෑදේවිද! (BAK1933)

නිවන අත්නොවිඳ, සෝවාන් ඵළය සොයනා යෝගී අත්දකීම් – පිටි නොමැතිව කැවුම් සෑදේවිද!

buddha

MDM5040 බණ ඇසීමේදී, භාවනාවේදී, සිදුවූ අකුසල් පිලිබඳ අත්දැකීම් සහ අකුසල් අවම කරගැනීමට උපදෙස් (BAK1931)

බණ ඇසීමේදී, භාවනාවේදී, සිදුවූ අකුසල් පිලිබඳ අත්දැකීම් සහ අකුසල් අවම කරගැනීමට උපදෙස්

buddha

MDM5036 සතිමත් වීමට සහ අසතිමත් වීමට වෙර දැරීමේ අත්දැකීම් තුලින් මතුවූ බණ ඇසීමේ උපදේශය (BAK1926)

සතිමත් වීමට සහ අසතිමත් වීමට වෙර දැරීමේ අත්දැකීම් තුලින් මතුවූ බණ ඇසීමේ උපදේශය

buddha

MDM5036A නිවන අපේක්ෂිත සියළුනට අලුත්ම උපදේශය – The latest advice for all Nirvana seekers (BAK1927)

නිවන අපේක්ෂිත සියළුනට අලුත්ම උපදේශය – The latest advice for all Nirvana seekers

MDM5033 භාවනාව සහ කමටහන පිලිබඳ නිර්වචන සුනුවූ විට මාර්ගය විවර වන්නේද (BAK1924)

MDM5033 භාවනාව සහ කමටහන පිලිබඳ නිර්වචන සුනුවූ විට මාර්ගය විවර වන්නේද (BAK1924)

භාවනාව සහ කමටහන පිලිබඳ නිර්වචන සුනුවූ විට මාර්ගය විවර වන්නේද