මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM1328 ශීල – ආර්ය මාර්ගය තුල සිටින බව තහවුරුවූ නිසා ගිහි ගෙය අතහැරි පැවිද්ද ලැබිණ (SHK24)

සංසාර බිය දැක අර්ය මර්ගයට පිවිසිම

buddha

MDM1327 ශීල – නිවන අත්දුටු බව තුන්වන යෝනිසෝමනසිකාර අවස්ථාවේදී අවබෝධ විය. (SHK23)

මේ මොහොත යනු ප්‍රකට වූ මනසිකාරයක් නොවන්නේද?

buddha

MDM1326 ශීල – තමා තුලින් මේ මොහොත අත්දැකීමෙන් විචිකිච්චාව ප්‍රහාණයට (සබ්බාසව සුත්‍රය) (SHA13)

ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය හරහා කායානුපස්සනාවට

buddha

MDM1325 ශීල – තෙරුවන් පහස ලැබූ අප නිවන අත්දකිමින් සිටින බව අවබෝධ විය (SHP04)

ප්‍රකටවුනාවූ වචනය නාම-රූපයයි. වචනයේ නිරෝධය නාම-රූප නිරෝධයයි.

buddha

MDM1324 අකැප පිරිකර පූජාව හරහා අවීචි මහා නරකාදිය පතන ගිහි පිංවතුන්ගේ අවිද්‍යාව (SUA53)

ප්‍රකටවුනාවූ වචනය නාම-රූපයයි. වචනයේ නිරෝධය නාම-රූප නිරෝධයයි.