මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM4873 1 පලවන යෝනිසෝවෙන් ‘ උපදෙස් විදර්ශනා කර ‘ මූලික ධර්මාවබෝධයන්ට පත්වූ අත්දැකීම් (BAK1771)

පලවන යෝනිසෝවෙන් ‘ උපදෙස් විදර්ශනා කර ‘ මූලික ධර්මාවබෝධයන්ට පත්වූ අත්දැකීම්

buddha

MDM4865 අනාගතය විශ්වාස කර, මේ මෝහොතේ අත්දැකීම් උගස් කිරීමෙන් පමාවූ සෝවාන් ඵළය (BAK1763)

අනාගතය විශ්වාස කර, මේ මෝහොතේ අත්දැකීම් උගස් කිරීමෙන් පමාවූ සෝවාන් ඵළය

buddha

MDM4863 සක්කාය දිට්ඨිය අත්දුටු, සතිමත් නම් දැනගැනීම් නැත. දැනගැනීම් නම් අසතිමත්ය (BAK1761)

සක්කාය දිට්ඨිය අත්දුටු, සතිමත් නම් දැනගැනීම් නැත. දැනගැනීම් නම් අසතිමත්ය

buddha

MDM4868 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ධර්ම, කමටහන් සාකච්චා (NMS68)

buddha

MDM4866 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS67)