මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM3256 Skype – උපදෙස් නොපිලිපැදීම තුල විදර්ශනාවෙන් බැහැර වී සමතය ආස්වාදය කිරීම 45 (BAK504)

විදර්ශනා සමාධිය තුලින් කෙලෙස් සංසිඳීම හරහා නිවනට

buddha

MDM3254 කම. සාකච්චාවෙන් පාඩම් – භාවනාවේ අරමුණ, අරමුණට අනුගත විය යුතු ආකාරය (ජේෂ්ඨ ) (BAK502)

තමා තුලින් තමාව අත්දැකීමෙන් සෝවාන් ඵලයට

buddha

MDM3252 ශීලයට අනුගත වීම හරහා දෛනික කටයුතු භාවනාවක් බවට පත්කරගැනීමට (BAK500)

අනන්ත සංඛ්‍යාවක් සංඥා අතහැරීම පිණිස මම දැන් මෙතන උපකාරිවේ

buddha

MDM3251 භාවනා අත්දැකීම හරහා විත්ක්ක විචාර අවබෝධයට (BAK499)

ධර්මයට කෙනිහිලි කරන්නාට ධර්මය විසින් සර්පයෙකු මෙන් දෂ්ඨ කරනු ඇත

buddha

MDM3249 Skype – භාවනා කමටහනෙන් බැහැර වූ මොහොතේ සිට අසතියට පත් වූ බවට සාක්ෂි (BAK497)

මේ මොහොතේ ප්‍රකටවූ අරමුණින් පෙන්නුම් කරනුයේ අදාල මොහොතේ වාර්තාව බව ප්‍රඥාවෙන් අවබෝධ කරගත යුතුය