මම දැන් මෙතන

Here and Now

 

අප ගැන

මම දැන් මෙතන !!!
මේ මෝහෝතේ ඔබ ඉන්නාවූ ඉරියව්ව (අරමුණ ) ඔබට ප්‍රකටවී තිබේද?
එසේනම්,
ඒ මෝහෝතේ ඔබට දුකක් හෝ සැපයක් දැනුනිද?
නොදැනුනිනම්,
තවදුරටත් කියවන්න...

buddha

MDM3117 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – මගේ ශිලය පරික්ෂා කරන්නේ කෙසේද? (NMD08)

ඇතුලත කතාවෙන් හටගන්නා මිච්චා ආජීවය තුලින් කාය, වාග් අසමාචාරයට

buddha

MDM3116 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ධර්ම සාකච්චා (NMS16)

ධ්‍යාන සුඛය වන මෝහයෙන් නිදහස්කර නිවන ශාක්ෂාත් කරවන සම්මා සංකල්පය

buddha

MDM3115 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ධර්ම සාකච්චා (NMS15)

නොමුල වු සතිය හෙවත් සමථ විදර්ශනාව

buddha

MDM3114 නිවන් මගට ප්‍ර. – මල්, පහන්, බුද්ධ පුජාදියෙන් මරණ මංචකය සැපවත් වෙවිද? බුදු පියානෙණි (NMA08)

විදර්ශනා සමාධිය තුල පංච ඉන්ද්‍රයන්ගේ කාර්යභාරය

buddha

MDM3113 නමරූප පච්චයා සලායතන තන්හා පච්චයා උපාදන(ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගවචරයන්ට) (BAK393)

කායානුපස්සනාවෙන් අත්දුටු චිත්තක්ෂණය තුලම නිරෝධවුනාවූ මමයා