නිවන මේ මොහොතේදීම – ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදා උපදෙස් – ආධුනික 1


නිවන මේ භවයේදීම අත්දැකීමට වෙරදැරිය යුතුබවට අනාත්ම/නිරායාස චේතනාවක් පහලවීම නිසා, එම අරමුන ඉටුකරගැනීමට ආරණ්‍යවාසි භික්ෂුව සොයා ප්‍රථම වතාවට ”නිවන මේ මොහොතේදීම යෝගාශ්‍රමයට” පැමිනි පින්වතුන් වෙනුවෙන් නිරෝධවුනාවූ මෙම ධර්මතාවන්/ අනාත්මයන්/ ශූන්‍යතාවයන්/ පන්චවුපාධානස්කන්දයන් මේ භවයේදීම නිවන අපේක්ෂිත සියලු පින්වතුන්හට ආදර්ශයක්/ මගපෙන්වීමක් විය හැක.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>