1.05.02 ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදා උපදෙස් – ආධුනික 5.2 (මූලික භාවනා උපදෙස් 1.2) – ආරම්බක යෝනිසෝ මනසිකාරය


නිවන මේ මොහොතේ ජීවමාන බව නොවැටහුනු ඔබ වෙනුවෙන්ම නිරෝධවුනාවූ ධර්මතාවයන්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>