1.06 ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදා උපදෙස් – ආධුනික 6 (මූලික භාවනා උපදෙස් 2) – කායානුපස්සනාවේ ආරම්බය


වර්තමාන මොහොත අතහැරුන බව අවබෝධවීම තුලින් නිවන් දොරටුව විවෘත වේ. මෙය ප්‍රායෝගිකව අත්විඳිය යුතුය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>