භාවනාවට ප්‍රවිෂ්ටවීම අනුශාසනා – ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදාව

 

මේය යෝගාවචරයන් විසින් PDF ලෙස පරිවර්ථනයවු ලිපියක් බැවින් අපැහැදිලි තැන් ඇත්නම් දේශනාව ශ්‍රවනය කර පැහැදිලි කර ගත හැක.

භාවනාවට ප්‍රවිෂ්ටවීම අනුශාසනා – ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදාව නැරබිමට ශ්‍රවනයට කියවිමට
2301.01 සතර ඉර්ධි පාද තුලින් අර්ය මර්ගයට පිවිසිම(මුලික භාවනා උපදෙස් 23.01)(2016-12-08) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
2201.01-සසරින් එතර විමට අර්ය මර්ගයට පිවිසිම(මුලික භාවනා උපදෙස් 22.01)(2016-11-06) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
801.02 සම්මා දිඨටිගත ශීල ශික්ෂාවෙන් ආර්‍යය මාර්ගයට (ආධු යෝ. උපදෙස් 8.01) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
නිවන මේ මොහොතේදීම – ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදා උපදෙස් – ආධුනික 8 නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
නිවන මේ මොහොතේදීම – ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදා උපදෙස් – ආධුනික 7 නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
නිවන මේ මොහොතේදීම -1.06 මූලික භාවනා උපදෙස් 2 – කායානුපස්සනාවේ ආරම්බය නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා කියවිම/බාගත කිරිම සදහා
නිවන මේ මොහොතේදීම – 1.05.02 ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදා උපදෙස් – ආධුනික 5.2 (මූලික භාවනා උපදෙස් 1.2) – ආරම්බක යෝනිසෝ මනසිකාරය නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
නිවන මේ මොහොතේදීම – 1.05.01 ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදා උපදෙස් – ආධුනික 5.1 (මූලික භාවනා උපදෙස් 1.1) – ආරම්බක යෝනිසෝ මනසිකාරය නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා කියවිම/බාගත කිරිම සදහා
නිවන මේ මොහොතේදීම – ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදා උපදෙස් – ආධුනික 4 නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා කියවිම/බාගත කිරිම සදහා
නිවන මේ මොහොතේදීම – ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදා උපදෙස් – ආධුනික 3 නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා කියවිම/බාගත කිරිම සදහා
ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදා උපදෙස් – ආධුනික 2 – නිවන මේ මොහොතේදීම නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා කියවිම/බාගත කිරිම සදහා
ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපදා උපදෙස් – ආධුනික 1 – නිවන මේ මොහොතේදීම නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා කියවිම/බාගත කිරිම සදහා