ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට අනුශසනා – ආධුනික (NPA)

 

මෙය යෝගාවචරයන් විසින් PDF කරන ලද්දකි. මෙහි වැරදි හා අඩු පාඩු පරීක්ෂා කර නැත. වැරදි හා අඩු පාඩු ඇති බවට තොරතුරු ලැබී ඇත. එම නිසා ධර්ම ශ්‍රවනයද සමග පාවිච්චි කිරීම යෝග්‍ය වේ.

ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට නැරබිමට ශ්‍රවනයට කියවිමට
MDM2632 පරම ශාන්තවු නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් අත්දැකීමට අරමුණුවූ ධර්මානුශාසනා මාලාවේ නිමාව (NPA184) නැරබිම සදහා
MDM2626 ගිහි – ප්‍රකටවුනාද, ඒ බව දන්නවද, භාවනා අත්දැකීමටම අනුගතවීමට 02 (NPA183) නැරබිම සදහා
MDM2620 ගිහි – ප්‍රකටවුනාද, ඒ බව දන්නවද, භාවනා අත්දැකීමටම අනුගතවීමට 01 (NPA182) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2588 ගිහි – නිවන වලක්වා, දිව්‍ය බ්‍රහ්ම තලවල හිරකරන සමථයෙන් මිදී විදර්ශනාවෙන් නිවනට 05 (NPA181) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2583 ගිහි – නිවන වලක්වා, දිව්‍ය බ්‍රහ්ම තලවල හිරකරන සමථයෙන් මිදී විදර්ශනාවෙන් නිවනට 04 (NPA180) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2575 ගිහි – ආදුනිකවීමටම මූලිකත්වය දීමෙන්, යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් සෝවාන් ඵලයට 03 (NPA179) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2513 ගිහි – නිවන වලක්වා, දිව්‍ය බ්‍රහ්ම තලවල හිරකරන සමථයෙන් මිදී විදර්ශනාවෙන් නිවනට 03 (NPA174) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2506 ගිහි – නිවන වලක්වා, දිව්‍ය බ්‍රහ්ම තලවල හිරකරන සමථයෙන් මිදී විදර්ශනාවෙන් නිවනට 02 (NPA173) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2500 ගිහි – නිවන වලක්වා, දිව්‍ය බ්‍රහ්ම තලවල හිරකරන සමථයෙන් මිදී විදර්ශනාවෙන් නිවනට (NPA172) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2459 ආශ්‍රව කෂ්‍ය වන විට යෝනිසෝවේ පියවරයන් කෙටිකිරීම තුල ආදුනික වීමට චන්දය පහලවීම 02 (NPA170) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2452 ගිහි – ආශ්‍රව කෂ්‍ය වන විට යෝනිසෝවේ පියවරයන් කෙටිකිරීම තුල ආදුනික වීමට චන්දය පහලවීම (NPA169) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2445 ගිහි – ආර්‍ය මාර්ගයටම බැසගැනීමට ආදුනික වීම තුලින් යෝනිසෝවෙන්ම සෝවාන් අංග තුලට (NPA168) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2442 ගිහි – ආදුනිකවීමටම මූලිකත්වය දීමෙන්, යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් සෝවාන් ඵලයට 02 (NPA167) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2437 ගිහි – ආදුනිකවීමටම මූලිකත්වය දීමෙන්, යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් සෝවාන් ඵලයට (NPA166) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2417 ගිහි – නිවන අරමුණු වීමෙන් සත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මතා අවබෝධ වීම තුල සසරින් එතෙරට 02 (NPA165) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2411 ගිහි – නිවන අරමුණු වීමෙන් සත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්මතා අවබෝධ වීම තුල සසරින් එතෙරට (NPA164) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2406 ගිහි – නාම-රූප හටගැනීම සහ නිරෝධය කායානුපස්සනාවෙන් අත් දැකීමට 04 (NPA163) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2383 ගිහි – යෝනිසෝ මනසිකාරයේ තුන් පියවරයන්හිදී තුන් ආකාර අරමුණු වලට අනුගතවීමට 02 (NPA162) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2376 ගිහි – යෝනිසෝ මනසිකාරයේ තුන් පියවරයන්හිදී තුන් ආකාර අරමුණු වලට අනුගතවීමට (NPA161) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2370 ගිහි – නාම-රූප හටගැනීම සහ නිරෝධය කායානුපස්සනාවෙන් අත් දැකීමට 03 (NPA160) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2342 ගිහි නාම-රූප හටගැනීම සහ නිරෝධය කායානුපස්සනාවෙන් අත් දැකීමට 02 (NPA159) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2335 ගිහි නාම-රූප හටගැනීම සහ නිරෝධය කායානුපස්සනාවෙන් අත් දැකීමට (NPA158) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2329 ගිහි – රූපය සංසිඳීමෙන්, රූප සංඥාව ප්‍රකටවී, මනසිකාරයකින් ලෝකය මැවෙන ආකාරය අත්දැකීමට (NPA157) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2300 යෝනිසෝව තුල අත්‍යන්ත ලක්ෂණයට කොටුවී ත්‍රිලක්ෂණයෙන් චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධයට 2 (NPA156) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2294 ගිහි – යෝනිසෝව තුල අත්‍යන්ත ලක්ෂණයට කොටුවී ත්‍රිලක්ෂණයෙන් චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධයට (NPA155) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2286 ගිහි – යෝනිසෝ මනසිකාරයේ පලමු පියවරෙන් භාවනාවට ක්‍රමාණුකූලව ප්‍රවිෂ්ඨවීමට (NPA154) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2257 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 116 – යෝනිසෝ 89 – සංස්කාර 64 – ත්‍රිලක්ෂණය 12 – නිවන 55 (NPA153) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2251 සෝවාන් ඵළය 115 – යෝනිසෝ 88 – සංස්කාර 63 – ත්‍රිලක්ෂණය 11 – නිවන 54 (චක්කු සූ) (NPA152) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2244 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 114 – යෝනිසෝ 87 – ත්‍රිලක්ෂණය 10 – විදර්ශනා සමාධිය 54 – නිවන 53 (NPA151) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2218 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 113 – යෝනිසෝ 86 – සංස්කාර 62 – විදර්ශනා සමාධිය 53 – නිවන 52 (NPA150) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2210 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 112 – යෝනිසෝ 85 – සංස්කාර 61 – විදර්ශනා සමාධිය 52 – නිවන 51 (NPA149) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2202 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 111 – යෝනිසෝ 84 – සංස්කාර 60 – විදර්ශනා සමාධිය 51 – නිවන 50 (NPA148) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2175 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 110 – යෝනිසෝ 83 – සංස්කාර 59 – විදර්ශනා සමාධිය 50 – නිවන 49 (NPA147) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2167 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 109 – යෝනිසෝ 82 – සංස්කාර 58 – විදර්ශනා සමාධිය 49 – නිවන 48 (NPA146) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2160 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 108 – යෝනිසෝ 81 – සංස්කාර 57 – විදර්ශනා සමාධිය 48 – නිවන 47 (NPA145) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2136 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 107 – යෝනිසෝ 80 – සංස්කාර 56 – විදර්ශනා සමාධිය 47 – නිවන 46 (NPA144) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2129 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 106 – යෝනිසෝ 79 – සංස්කාර 55 – විදර්ශනා සමාධිය 46 – නිවන 45 (NPA143) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2122 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 105 – යෝනිසෝ 78 – සංස්කාර 54 – විදර්ශනා සමාධිය 45 – නිවන 44 (NPA142) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2097 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 104 – යෝනිසෝ 77 – සංස්කාර 53 – විදර්ශනා සමාධිය 44 – නිවන 43 (NPA141) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2090 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 103 – යෝනිසෝ 76 – සංස්කාර 52 – විදර්ශනා සමාධිය 43 – නිවන 42 (NPA140) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2084 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 102 – යෝනිසෝ 75 – සංස්කාර 51 – විදර්ශනා සමාධිය 42 – නිවන 41 (NPA139) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2076 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 101 – යෝනිසෝ 74 – සංස්කාර 50 – විදර්ශනා සමාධිය 41 – නිවන 40 (NPA138) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2068 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 100 – යෝනිසෝ 73 – සංස්කාර 49 – විදර්ශනා සමාධිය 40 – නිවන 39 (NPA137) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2062 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 99 – යෝනිසෝ 72 – සංස්කාර 48 – විදර්ශනා සමාධිය 39 – නිවන 38 (NPA136) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2055 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 98 – යෝනිසෝ 71 – සංස්කාර 47 – විදර්ශනා සමාධිය 38 – නිවන 37 (NPA135) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2050 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 97 – යෝනිසෝ 70 – සංස්කාර 46 – විදර්ශනා සමාධිය 37 – නිවන 36 (NPA134) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2044 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 96 – යෝනිසෝ 69 – සංස්කාර 45 – විදර්ශනා සමාධිය 36 – නිවන 35 (NPA133) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2027 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 95 – යෝනිසෝ 68 – සංස්කාර 44 – විදර්ශනා සමාධිය 35 – නිවන 34 (NPA132) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2021 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 94 – යෝනිසෝ 67 – සංස්කාර 43 – විදර්ශනා සමාධිය 34 – නිවන 33 (NPA131) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2015 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 93 – යෝනිසෝ 66 – සංස්කාර 42 – විද. සමාධිය 33 – සත්ථට්ඨාණ සූ 06 (NPA130) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2009 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 92 – යෝනිසෝ 65 – සංස්කාර 41 – විදර්ශනා සමාධිය 32 – නිවන 32 (NPA129) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1982 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 91 – යෝනිසෝ 64 – සංස්කාර 40 – විදර්ශනා සමාධිය 31 – නිවන 31 (NPA128) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1976 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 90 – යෝනිසෝ 63 – සංස්කාර 39 – විදර්ශනා සමාධිය 30 – නිවන 30 (NPA127) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1970 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 89 – යෝනිසෝ 62 – සංස්කාර 38 – විදර්ශනා සමාධිය 29 – නිවන 29 (NPA126) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1950 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 88 – යෝනිසෝ 61 – සංස්කාර 37 – විදර්ශනා සමාධිය 28 – නිවන 28 (NPA125) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1948 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 87 – යෝනිසෝ 60 – සංස්කාර 36 – විදර්ශනා සමාධිය 27 – නිවන 27 (NPA124) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1939 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 86 – යෝනිසෝ 59 – සංස්කාර 35 – නිවන 26 – ගිහි උපේක්ෂාව 01 (NPA123) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1921 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 85 – යෝනිසෝ 58 – සංස්කාර 34 – විදර්ශනා සමාධිය 26 – නිවන 25 (NPA122) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1915 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 84 – යෝනිසෝ 57 – සංස්කාර 33 – විදර්ශනා සමාධිය 25 – නිවන 24 (NPA121) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1910 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 83 – යෝනිසෝ 56 – සංස්කාර 32 – විදර්ශනා සමාධිය 24 – නිවන 23 (NPA120) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1904 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 82 – යෝනිසෝ 55 – සංස්කාර 31 – විදර්ශනා සමාධිය 23 (NPA119) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1900 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 81 – යෝනිසෝ 54 – සංස්කාර 30 – විදර්ශනා සමාධිය 22 (NPA118) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1891 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 80 – යෝනිසෝ 53 – සංස්කාර 29 – විදර්ශනා සමාධිය 21 (NPA117) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1888 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 79 – යෝනිසෝ 52 – සංස්කාර 28 – විදර්ශනා සමාධිය 20 (NPA116) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1879 ගිහි – සෝවාන්ඵළය 78 – යෝනිසෝ 51 – සංස්කාර 27 – ත්‍රිලක්ෂණය 12 – චතුර්‍යාය සත්‍යය 13 (NPA115) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1875 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 77 – යෝනිසෝ 50 – සංස්කාර 26 – විදර්ශනා සමාධිය 19 – ඉද්ධි පාද 01 (NPA114) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1871 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 76 – යෝනිසෝ 49 – සංස්කාර 25 – අකුසලය හඳුනාගැනීම 01 (NPA113) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1847 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 75 – යෝනිසෝ 48 – සංස්කාර 24 – ධම්මඨිථි ඤාණය අන්ව්‍ය ඤාණ 22 (NPA112) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1841 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 74 – යෝනිසෝ 47 – සංස්කාර 23 – ධම්මඨිථි ඤාණය අන්ව්‍ය ඤාණ 21 (NPA111) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1836 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 73 – යෝනිසෝ 46 – සංස්කාර 22 – විදර්ශනා සමාධිය 18 – සර්කානි සූ. 01 (NPA110) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1815 සෝවාන් ඵළය 72 – යෝනිසෝ 45 – සංස්කාර 21 – විදර්ශනා සමාධිය 17 – යෝගී ගුණාංග 05 (NPA109) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1809 සෝවාන් ඵළය 71 – යෝනිසෝ 44 – සංස්කාර 20 – විදර්ශනා සමාධිය 16 – යෝගී ගුණාංග 04 (NPA108) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1803 සෝවාන් ඵළය 70 – යෝනිසෝ 43 – සංස්කාර 19 – විදර්ශනා සමාධිය 15 – යෝගී ගුණාංග 03 – (NPA107) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1782 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 69 – සංස්කාර 18 – පංච බිය 06 – යෝගී ගුණාංග 02 – මහ අස්සපුර සූ. 02 (NPA106) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1776 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 68 – යෝනිසෝ 42 – ගෝචර විඤ්ඤාණය 03 – පංච උපාදානස්කන්ධය 02 (NPA105) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1770 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 67 – යෝනිසෝ 41 – ගෝචර විඤ්ඤාණය 02 – පංච උපාදානස්කන්ධය 01 (NPA104) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1765 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 66 – යෝනිසෝ 40 – ධම්මඨිථි ඤාණය අන්ව්‍ය ඤාණ 20 – ගෝචර විඤ්ඤාණය 01 (NPA103) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1745 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 65 – සංස්කාර 17 – පංච බිය 05 – යෝගී ගුණාංග 01 – මහ අස්සපුර සූ. 01 (NPA102) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1740 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 64 – යෝනිසෝමනසිකාරය 39 – සංස්කාර 16 – පංච බිය 04 – විහර සූ. 01 (NPA101) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1736 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 63 – යෝනිසෝමනසිකාරය 38 – ත්‍රිලක්ෂණය 11 – සංස්කාර 15 – පංච බිය 03 (NPA100) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1731 සෝවාන් ඵළය 62 – යෝනිසෝමනසිකාරය 37 – ත්‍රිලක්ෂණය 10 – සංස්කාර 14 – සත්ථට්ඨාණ සූ 05 (NPA99) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1710 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 61 – යෝනිසෝමනසිකාරය 36 – ධම්මඨිථි ඤාණය අන්ව්‍ය ඤාණ 19 – සංස්කාර 13 (NPA98) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1703 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 60 – යෝනිසෝමනසිකාරය 35 – ධම්මඨිථි ඤාණය අන්ව්‍ය ඤාණ 18 – සංස්කාර 12 (NPA97) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1699 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 59 – යෝනිසෝමනසිකාරය 34 – නිවන 22 – සංස්කාර 11 – ත්‍රිලක්ෂණය 09 (NPA96) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1677 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 58 – නිවන 21 – සංස්කාර 10 – ත්‍රිලක්ෂණය 08 – චතුර්‍යාය සත්‍යය 12 (NPA95) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1669 සෝවාන් ඵළය 57 – සංස්කාර 09 – ත්‍රිලක්ෂණය 07 – චතුර්‍යාය සත්‍යය 11 – සම්මා දිට්ඨිය 02 (NPA94) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1662 සෝවාන් ඵළය 56 – සංස්කාර 08 – ත්‍රිලක්ෂණය 06 – චතුර්‍යාය සත්‍යය 10 – සම්මා දිට්ඨිය 01 (NPA93) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1644 යෝනිසෝමනසිකාරය 33 -නිවන 20 – සංස්කාර 07 – ත්‍රිලක්ෂණය 05 – චතුර්‍යාය සත්‍යය 09 (NPA92) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1639 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 55 – යෝනිසෝමනසිකාරය 32 -නිවන 19 – සංස්කාර 06 – ත්‍රිලක්ෂණය 04 (NPA91) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1632 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 54 – නිවන 18 – ධම්මඨිථි ඤාණය අන්ව්‍ය ඤාණ 17 – සංස්කාර 05 – (NPA90) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1627 යෝනිසෝමනසිකාරය 31 – ධම්මඨිථි ඤාණය අන්ව්‍ය ඤාණ 16 – සංස්කාර 04 – ත්‍රිලක්ෂණය 03 (NPA89) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1611 සෝවාන් ඵළය 53 – යෝනිසෝමනසිකාරය 30 – ධම්මඨිථි ඤාණය අන්ව්‍ය ඤාණ 15 – ත්‍රිලක්ෂණය 02 (NPA88) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1607 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 52 – ධම්මඨිථි ඤාණය අන්ව්‍ය ඤාණ 14 – සංස්කාර 03 – ත්‍රිලක්ෂණය 01 (NPA87) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1602 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 51 – යෝනිසෝමනසිකාරය 29 – ධම්මඨිථි ඤාණය අන්ව්‍ය ඤාණ 13 – සංස්කාර 02 (NPA86) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1594 ගිහි සෝවාන් ඵළය 50 – යෝනිසෝමනසිකාරය 28 – ධම්මඨිථි ඤාණය අන්ව්‍ය ඤාණ 12 – සංස්කාර 01 (NPA85) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1575 සෝවාන් ඵළය 49 – යෝනිසෝමනසිකාරය 27 – ධම්මඨිථි ඤාණය අන්ව්‍ය ඤාණ 11 – රහෝගත සූත්‍රය 02 (NPA84) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1570 සෝවාන් ඵළය 48 – යෝනිසෝමනසිකාරය 26 – ධම්මඨිථි ඤාණය අන්ව්‍ය ඤාණ 10 – රහෝගත සූත්‍රය 01 (NPA83) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1564 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 47 – යෝනිසෝමනසිකාරය 25 – ධම්මඨිථි ඤාණය අන්ව්‍ය ඤාණ 09 (NPA82) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1560 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 46 – ධම්මඨිථි ඤාණය අන්ව්‍ය ඤාණ 08 – චතුර්‍යාය සත්‍යය 08 (NPA81) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1538 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 45 – යෝනිසෝමනසිකාරය 24 – ධම්මඨිථි ඤාණය අන්ව්‍ය ඤාණ 07 (NPA80) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1532 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 44 – ඵස්සාහාරය 06 – ධම්මඨිථි ඤාණය අන්ව්‍ය ඤාණ 06 (NPA79) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1528 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 43 – යෝනිසෝමනසිකාරය 23 – ඵස්සාහාරය 05 – කබලින්කාහාරය 02 (NPA78) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1510 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 42 – ධම්මඨිථි ඤාණය අන්ව්-ය ඤාණ 05 – දස්සණයෙන් පහතබ්බා 06 (NPA77) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1504 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 41 – ධම්මඨිථි ඤාණය අන්ව්‍ය ඤාණ 04 – දස්සණයෙන් පහතබ්බා 05 (NPA76) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1500 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 40 – යෝනිසෝමනසිකාරය 22 – ඵස්සාහාරය 04 – කබලින්කාහාරය 01 – (NPA75) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1495 ගිහි – සෝවාන් ඵළය 39 – යෝනිසෝමනසිකාරය 21 – මනො පුබ්භංඟ මා ධම්මා 05 – ඵස්සාහාරය 03 (NPA74) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1475 සෝවාන් ඵළය 38 – යෝනිසෝමනසිකාරය 20 – චක්කු සූත්‍රය 05 – ඵස්සාහාරය 02 (NPA73) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1470 සෝවාන් ඵළය 37 – මනො පුබ්භංඟ මා ධම්මා 04 – ඵස්සාහාරය 01- සත්ථට්ඨාණ සූත්‍රය 04 (NPA72) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1466 සෝවාන් ඵළය 36 – මනො පුබ්භංඟ මා ධම්මා 03 – ධම්මඨිථි ඤාණය අන්ව්‍ය ඤාණ 03 (NPA71) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1462 සෝවාන් ඵළය 35 – මනො පුබ්භංඟ මා ධම්මා 02 – ධම්මඨිථි ඤාණය අන්ව්‍ය ඤාණ 02 (NPA70) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1460 සෝවාන් ඵළය 34 – මනො පුබ්භංඟ මා ධම්මා 01 – ධම්මඨිථි ඤාණය අන්ව්‍ය ඤාණ 01 (NPA69) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1454 යෝනිසෝමනසිකාරය 19 – සෝවාන් ඵළය 33 – විදර්ශනා සමාධිය 14 – සත්ථට්ඨාණ සූත්‍රය 03 (NPA68) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1448 යෝනිසෝමනසිකාරය 18 – සෝවාන් ඵළය 32 – විදර්ශනා සමාධිය 13 – සත්ථට්ඨාණ සූත්‍රය 02 (NPA67) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1443 යෝනිසෝමනසිකාරය 17 – තෘෂ්ණාවෙන් තෘෂ්ණාව ප්‍රහානයට 02 – සත්ථට්ඨාණ සූත්‍රය 01 (NPA66) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1442 සෝවාන් ඵළය 31 – යෝනිසෝමනසිකාරය 16 – තෘෂ්ණාවෙන් තෘෂ්ණාව ප්‍රහානයට (NPA65) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1428 සෝවාන් ඵළය 30 – යෝනිසෝමනසිකාරය 15 – විදර්ශනා සමාධිය 12 – චතුර්‍යාය සත්‍යය 07 (NPA64) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1422 සෝවාන් ඵළය 29 – යෝනිසෝමනසිකාරය 14 – විදර්ශනා සමාධිය 11 – චතුර්‍යාය සත්‍යය 06 (NPA63) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1417 සෝවාන් ඵළය 28 – යෝනිසෝමනසිකාරය 13 – විදර්ශනා සමාධිය 10 – චතුර්‍යාය සත්‍යය 05 (NPA62) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1413 සෝවාන් ඵළය 27 – යෝනිසෝමනසිකාරය 12 – විදර්ශනා සමාධිය 09 – චතුර්‍යාය සත්‍යය 04 (NPA61) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1408 සෝවාන් ඵළය 26 – විදර්ශනා සමාධිය 08 – චතුර්‍යාය සත්‍යය 03 (NPA60) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1405 සෝවාන් ඵළය 25 – යෝනිසෝමනසිකාරය 11 – විදර්ශනා සමාධිය 07 (නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට NPA59) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1385 සෝවාන් ඵළය 24 – විදර්ශනා සමාධිය 06 – අධිමානය 02 ( නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට NPA58) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1379 සෝවාන් ඵළය 23 – අවිද්‍යාව 02 – අධිමානය 01 (නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට NPA57) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1375 සෝවාන්ඵළය 22 – චතුර්‍යාය සත්‍යය 02 – විදර්ශනා සමාධිය 05(නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට NPA56) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1371 සෝවාන්ඵළය 21 – යෝනිසෝමනසිකාරය 10 – විදර්ශනා සමාධිය 04 (නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට NPA55) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1357 සොතාපත්ති ඵලය 20 – සංඥා නිරෝධය 08 – පංච බියෙන් නිදහස් වීම 02 (නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට NPA54) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1351 සොතාපත්ති ඵලය 19 – සංඥා නිරෝධය 07 – පංච බියෙන් නිදහස් වීම 01 (නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට NPA53) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1345 නිවන අත්විඳීම 17 – පටිච්ච සමුප්පාද 01 – අවිද්‍යාව 01 (නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට NPA52) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1341 නිවන අත්විඳීම 16 – සොතාපත්ති ඵලය 18 – සබ්බාශව සූත්‍රය 04 (නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට NPA51) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1323 නිවන අත්විඳීම 15 – සොතාපත්ති ඵලය 17 – විදර්ශනා සමාධිය 03 (නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට NPA50) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1319 නිවන අත්විඳීම 14 – සොතාපත්ති ඵලය 16 – අනුග්ගහිත සූත්‍රය 02 (නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට NPA49) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1314 නිවන අත්විඳීම 13- සොතාපත්ති ඵලය 15 – අනුග්ගහිත සූත්‍රය 01 (නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට NPA48) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1301 නිවන අත්විඳීම 12- සොතාපත්ති ඵලය 14 – විදර්ශනා සමාධිය 02 (නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට NPA47) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1299 නිවන අත්විඳීම 11- සොතාපත්ති ඵලය 13 – විදර්ශනා සමාධිය 01 (නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට NPA46) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1296 නිවන අත්විඳීම 10 – සොතාපත්ති ඵලය 12 – සබ්බාශව සූත්‍රය 03 (නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට NPA45) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1293 නිවන අත්විඳීම 09 – සොතාපත්ති ඵලය 11 – සබ්බාශව සූත්‍රය 02 (නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට NPA44) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1288 සොතාපත්ති ඵලය 10 – සබ්බාශව සූත්‍රය 01 – දැකීමෙන් ප්‍රහාණය වීම 01 (නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට NPA43) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1284 නිවන අත්විඳීම 08 – සංඥා නිරෝධය 06 – සොතාපත්ති ඵලය 09 (නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට NPA42) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1265 සතිපට්ඨානය 01- නිවන අත්විඳීම 07 – සංඥා නිරෝධය 05 (නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට NPA41) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1261 මම දැන් මෙතන 03 – නිවන අත්විඳීම 06 – අත්හැරීම 01 (නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට NPA40) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1257 සොතාපත්ති ඵලය 08 – නිවන අත්විඳීම 05 – එස් හතර 02 (නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට NPA39) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1240 නාම-රූප නිරෝධය 02 – නිවන අත්විඳීම 04 – චතුර්‍යාය සත්‍යය 01 (නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට NPA38) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1236 සංඥා නිරෝධය 04 ආශ්‍රවක්ෂය අවබෝධවීම 01 (නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට NPA37) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1231 නිවන අත්විඳීම 03 – සංඥා නිරෝධය 03 (නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට (NPA36) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1224 මම දැන් මෙතන 02 – අත්‍යන්ත ලක්ෂණය 03 (නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට (NPA35) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1206 නිවන අත්විඳීම 02 – සද්ධානුශාරි (නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට NPA34) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1202 නිවන අත්විඳීම 01 (ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට NPA33) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1199 නිවනද? දිව්‍ය ලෝකයක්ද? – යෝනිසෝමනසිකාරය 09 – දානයෙන් නිවනට 01 (NPA32) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1198 යෝනිසෝමනසිකාරය 08 – තණ්හාව ප්‍රහාණය කිරීම 01(නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට NPA31) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1180 යං කිංචි සමුදය ධම්මං සබ්භංථං නිරෝධ ධම්මං ති – නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට 30 (NPA30) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1177 නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට 29 – යෝනිසෝමනසිකාරය 07 – සංඥා නිරෝධය 02 – සතිය 01 (NPA29) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1172 නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට 28 – යෝනිසෝමනසිකාරය 06 – සංඥා නිරෝධය 01 (NPA28) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1168 නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට 27 – යෝනිසෝමනසිකාරය 05 – ශෘතමය ඤාණ 01 (NPA27) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1165 ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට 26 – සෝතාපත්ති ඵළයට 07 (NPA26) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1143 ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට 25 – භාවනාවට පිවිසීමට 03 (NPA25) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1140 ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට 24 භාවනාවට පිවිසීමට 02 (NPA24) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1137 ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට 23 භාවනාවට පිවිසීමට 01 (NPA23) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1134 ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට 22 – යෝනිසෝමනසිකාරය 04 (NPA22) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1115 ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට 21 – සෝතාපත්ති ඵළයට 06 (NPA21) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1080 ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට 20 – එස් හතර 01 (NPA20) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1077 ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට 19 – සෝතාපත්ති ඵළයට 05 (NPA19) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1073 ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට 18 – විදර්ශනාව 02 (NPA18) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1061 ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට 17 – සම්මා වායාම 01(NPA17) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1058 ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට 16 – ශීල ශික්ෂාව 02 (NPA16) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1055 ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට 15 – යෝනිසෝමනසිකාරය 03 (NPA15) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 1052 ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට 14 – යෝනිසෝමනසිකාරය 02 (NPA14) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1048 ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට 13 – සෝතාපත්ති ඵළයට 04 (NPA13) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 1040 ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට 12 – සෝතාපත්ති ඵළයට 03(NPA12) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1025 ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට 11- අත්‍යන්ත ලක්ෂණය 02 (NPA11) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 1020 ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට 10 – අත්‍යන්ත ලක්ෂණය 01 (NPA10) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 1016 ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට 09 – මම දැන් මෙතන 01 (NPA 09) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 1014 ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට 08 – ශීල ශික්ෂාව 01 (NPA 08) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 143 ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට 07- සතිය 01 නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 142 ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට 06- සෝතාපත්ති ඵලය 02 නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 115 ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට 05 – සංසාර බිය 01 නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 108 ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට 04 – සෝතාපත්ති ඵළයට 01 නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 100 ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට 03 – විදර්ශනාව 01 නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 98 ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට 02 – යෝනිසෝමනසිකාරය 01 නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 95 ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට 01 – තෙරුවන් සරණ යාම 01 නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා