ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට අනුශසනා NPA

 

මේය යෝගාවචරයන් විසින් PDF ලෙස පරිවර්ථනයවු ලිපියක් බැවින් අපැහැදිලි තැන් ඇත්නම් දේශනාව ශ්‍රවනය කර පැහැදිලි කර ගත හැක.

ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට නැරබිමට ශ්‍රවනයට කියවිමට
MDM1025 ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට 11- අත්‍යන්ත ලක්ෂණය 02 (NPA11) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 1020 ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට 10 – අත්‍යන්ත ලක්ෂණය 01 (NPA10) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 1016 ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට 09 – මම දැන් මෙතන 01 (NPA 09) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 1014 ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට 08 – ශීල ශික්ෂාව 01 (NPA 08) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 143 ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට 07- සතිය 01 නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 142 ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට 06- සෝතාපත්ති ඵලය 02 නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 115 ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට 05 – සංසාර බිය 01 නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 108 ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට 04 – සෝතාපත්ති ඵළයට 01 නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 100 ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට 03 – විදර්ශනාව 01 නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 98 ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට 02 – යෝනිසෝමනසිකාරය 01 නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 95 ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට 01 – තෙරුවන් සරණ යාම 01 නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා