ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට අනුශසනා – ශීල (NPA)

 

මෙය යෝගාවචරයන් විසින් PDF කරන ලද්දකි. මෙහි වැරදි හා අඩු පාඩු පරීක්ෂා කර නැත. වැරදි හා අඩු පාඩු ඇති බවට තොරතුරු ලැබී ඇත. එම නිසා ධර්ම ශ්‍රවනයද සමග පාවිච්චි කිරීම යෝග්‍ය වේ.

ගිහි ගෙදරදීම නිවනට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට නැරබිමට ශ්‍රවනයට කියවිමට
MDM2552 ගිහිශීල – සතියෙන් සමාධියට සමවැදීමට 03 (NPA178) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2546 ගිහිශීල – සතියෙන් සමාධියට සමවැදීමට 02 (NPA177) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2539 ගිහිශීල – යෝනිසෝ මනසිකාරයේ සියලු පියවරයන් නිරන්තරව සංශෝධනය කිරීමෙන් සෝවාන් ඵළයට 02 (NPA176) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2533 (ගිහි-ශීල) – යෝනිසෝ මනසිකාරයේ සියලු පියවරයන් නිරන්තරව සංශෝධනය කිරීමෙන් සෝවාන් ඵළයට (NPA175) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2491 ගිහි – (ශීල) – සතියෙන් සමාධියට සමවැදීමට 01 (NPA171) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා