1.001 ආරම්භක භාවනා යෝගීන් සදහා මූලික උපදෙස්


යෝනිසෝමනසිකාරය තුලින් විදර්ශනාවට බැසගැනීම කායානුපස්සනාවයි

2 Responses to “1.001 ආරම්භක භාවනා යෝගීන් සදහා මූලික උපදෙස්

  • G S Perera
    2 years ago

    Attractive and very useful to everybody. I thank Dr. N L A Karunathilake for directing me for this website. Wisblessings of the triple GEM and attain nibbana at this birth itself!

  • සංඥාව නිරෝධවූ බව මෙනෙහිවී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>