1.002 භාවනාවට ප්‍රවිෂ්ටවිම 2017 02 12


ප්‍රකට වන සෑම අරමුනක්ම මෙනෙහි කලයුතු බවට යෝනිසෝ මනසිකාරය යොදවන්න එයයි විදර්ශනාව

4 Responses to “1.002 භාවනාවට ප්‍රවිෂ්ටවිම 2017 02 12

  • PMC Wickramanayake
    1 month ago

    ගරුතර ස්වාමීන්වහන්ස:

    මම අපේ ගෞරවනීය ස්වාමීන්වහන්සේගේ ධර්මදේශනා ශ්‍රවනය කරමින් නිවන අත්දැකීම සඳහා ශෘතමය ඟාණ වඩවාගෙන භාවනා සිතිවිලි (නිරතුරුව මනසේ සහ කයේ ඇතිවන) තුල රැඳීමට උත්සාහයකින් ප්‍රතිපදාවක යෙදීමට උත්සාහ කරන කෙනෙක්. දිනකදී,මම භාවනාවේ යෙදෙමින් සිතිවිලිවල හටගැනීම සහ නැතිවීම අත්දකිමින් පර්යන්කයේ සිටිනවිට සිතිවිලි ප්‍රකටවීම ක්‍රමයෙන් අඩුවීගොස් කිසිම සිතිවිල්ලක් ප්‍රකට නොවන අවස්තාවක් දැනුනා. මදවේලාවකින් පසුව ඉතාමත් වේගයෙන් මගේ ඔලුව කෙරකෙන්න පටන්ග්ත්ත. ඒක හරිම වෙදනාවක්. මම දැන් භාවනා කරන්න ටිකක් පසුබටවෙලා තියෙන්නෙ. හේතුව මම හිතනව මගේ දැනීම මදි කියල. මම නමස්කාර පෙරටුකොට ඉල්ලසිටිනව මෙමගින්, මා 2018 අප්‍රේල් මස ලන්කාවට පැමිනි විගස ඔබවහන්සේගේ භාවනා වැඩසටහනකට සහභාගිවීමට කටයුතු කරදෙනමෙන්. ඔබවහන්සේට මගේ නමස්කාරය වේවා.

    හැකිනම් දුරකතනයෙන් කතාකිරීමට අංකයයක් ලබදෙනමෙන්ද ඉල්ලා සිටිමි

  • යොනිසො මනසිකරයට අදල් පොත වෙබ් එකට උප්ලොඅඩ් කිරිම්ට හො එ මඉල් කර ගනීමට හකියවක් තිබෙඩ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>