901.06 විතක්කයෙන් ථිනමිද්දයත්, විචාරයෙන් විචිකිච්ඡාවත් කඩමු. (ජ්‍යෙෂ්ඨ යෝගාවචර උපදෙස් 9.02 (24))


නිවන මේ මොහොතේම අත්විඳිය යුත්තක්, අත්දැකිය හැක්කක්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>