සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට ධර්ම දේශනා (SPD)

 

මෙය යෝගාවචරයන් විසින් PDF කරන ලද්දකි. මෙහි වැරදි හා අඩු පාඩු පරීක්ෂා කර නැත. වැරදි හා අඩු පාඩු ඇති බවට තොරතුරු ලැබී ඇත. එම නිසා ධර්ම ශ්‍රවනයද සමග පාවිච්චි කිරීම යෝග්‍ය වේ.

සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට ධර්ම දේශනා නැරබිමට ශ්‍රවනයට කියවිමට
MDM3603 සෝවාන් මගට – සෑම දැනගැනීමකදීම විදර්ශනාවට අනුගතවී මුලට යාමට හේතු ප්‍රත්‍යය සකස් කරමු (SPD18) නැරබිම සදහා
MDM3559 සෝ. ම. ප්‍රවිෂ්ටවිමට – පංච නීවරන ප්‍රහානය කර සෝතාපන්න මාර්ගයේ ඉදිරියට(SPD19) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3508 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට -කමටහනටම අනුගත වීම තුලින් තමාට තමා කල්‍යාණ මිත්‍රයා වීම(SPD16) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3479 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – විදර්ශනා සමාධිය (SPD15) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3434 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – සෝවාන් මාර්ගය (SPD14) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3376 සෝවාන් මගට – අනිත්‍යය අත්දැකීම තුල, දුක පිරිසිඳ දැකීමෙන්, දුක්ඛ සත්‍යය අවබෝධයට (SPD13) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3347 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – විදර්ශනාව (SPD12) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3312 සෝ. ම. ප්‍රවිෂ්ටවිමට – සතර සම්‍යක් ප්‍රදාන වීර්යය හරහා මෙනෙහිවීම හඳුනා ගැනීමට (SPD11) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3283 සෝ.ම.ප්‍ර.- මගේ ශීලය මෙනෙහි කිරීමේදී බුදු ගුණ මෙනෙහි කර ශ්‍රද්ධාව වඩවා ගැනීමට (SPD10) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3261 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – දෛනික කටයුතු වලදී විදර්ශනාවට අනුගත වීමට ආරම්භයක් (SPD09) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3233 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – කායානුපස්සනාව හරහා වචනයේ සංසිඳීමට(SPD08) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3203 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – සතිය, සම්පජන්‍යය (SPD07) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3177 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – මනසේ මයාව (SPD06) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3156 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – සමත විදර්ශනාව තුලින් මානය ප්‍රහානය කිරීමට (SPD05) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3137 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – මේ මොහොත (SPD04) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3121 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – කෙලෙස් හදුනා ගන්නේ කෙසේද (SPD03) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3095 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – ධම්මනු ධම්ම ප්‍රතිපදාවට අනුගතවන්නේ කෙසේද (SPD02) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3092 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – අතහැරිමෙන් සෝවාන් මගට (SPD01) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා