සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට අනුශාසනා (SPA)

 

මෙය යෝගාවචරයන් විසින් PDF කරන ලද්දකි. මෙහි වැරදි හා අඩු පාඩු පරීක්ෂා කර නැත. වැරදි හා අඩු පාඩු ඇති බවට තොරතුරු ලැබී ඇත. එම නිසා ධර්ම ශ්‍රවනයද සමග පාවිච්චි කිරීම යෝග්‍ය වේ.

සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට අනුශසනා නැරබිමට ශ්‍රවනයට කියවිමට
MDM3600 සෝ. ම. ප්‍රවි. – කයෙහි කයක් අත්දුටු සහතිකය වන ධාතු මනසිකාරය තුල අනිත්‍යය අත්දැකීමට (SPA18) නැරබිම සදහා
MDM3556 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – පළමු දැනගැනීමෙන්ම මුලට යාමෙන් කමටහන දියකර සතිමත් වීමට (SPA17) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3505 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – කමටහන සංසිඳුවමින් ධ්‍යාන හරහා විමුක්තියට(SPA16) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3477 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – සතර ඉර්දිපාධ හරහා සමාධිය අත්දැකීමට (SPA15) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3432 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – මේ මොහොතේ ප්‍රකට වන අරමුණ දැනගැනීමෙන් සතිය පිහිටුවීම (SPA14) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3374 සෝ. ම. ප්‍රවිෂ්ටවිමට -සෝවාන් මාර්ගය තුල සතර ඉර්ධිපාද වැඩෙන ආකාරය අත්දැකීමට (SPA13) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3345 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – විතක්ක විචාර අවබෝධයෙන් සෝවාන් ඵලයට (SPA12) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3310 සෝ. ම. ප්‍රවිෂ්ටවිමට – දෛනික කටයුතු තුලින් සතර සතිපට්ඨානය හරහා නිවන් මගට(SPA11) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3281 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – නිවන පතා දෛනික කටයුතු භාවනාවක් බවට පත්කර ගැනීමට (SPA10) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3259 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – සති සම්පජන්‍යය හරහා දෛනික කටයුතු වලින් සෝවාන් මගට (SPA09) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3231 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – ශීලය පරීක්ෂා කර කායානුපස්සනාව හරහා අමරණීය මරනය කරා (SPA08) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3201 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – කායානුපස්සනාවට අනුගත වී සතිය වඩා සම්පජන්‍යය අවබෝධයට (SPA07) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3175 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – ශිලයට අනුගත විමට “මම දැන් මෙතන” (SPA06) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3154 ශීල ශික්ෂාවෙන් කායානුපස්සනාවට බැසගෙන සීලබ්බත පරාමාසයෙන් වෙන්වීමට(SPA05) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3135 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – කායනුපස්සනාවේන් මරණට පෙර මරණ මංචකය අත්දැකිමට (SPA04) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3119 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – ධර්මය ශ්‍රවනයට උපදේශයක් (SPA03) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3093 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – ධර්මශ්‍රවනය, ධාරණය කරගැනීම, මෙනෙහිකිරීම (SPA02) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3089 සෝවාන් මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – දාන, ශිල, භවනා අත්හැර ශික්ෂා වැඩිමට (SPA01) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා