සමාධි යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SMK)

 

මෙය යෝගාවචරයන් විසින් PDF කරන ලද්දකි. මෙහි වැරදි හා අඩු පාඩු පරීක්ෂා කර නැත. වැරදි හා අඩු පාඩු ඇති බවට තොරතුරු ලැබී ඇත. එම නිසා ධර්ම ශ්‍රවනයද සමග පාවිච්චි කිරීම යෝග්‍ය වේ.

සමාධි යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් නැරබිමට ශ්‍රවනයට කියවිමට
MDM1826 සමාධි – අයෝනිසෝ මනසිකාරය තුල අත්‍යන්ත ලක්ෂණය මගහැරීම නිසා සේක යෝගීන් උපාදාන වලට යාම (SMK32) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1825 සමාධි – ධර්මය උපාදානය වීම් හරහා පංච උපාදානස්කන්ධය අවබෝධය කරගත නොහැකි වූ යෝගී කටහඬ (SMK31) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1822 සමාධි – අයෝනිසෝ මනසිකාරය තුල අත්‍යන්ත ලක්ෂණය මගහැරීම නිසා සේක යෝගීන් උපාදානවලට යාම (SMK30) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1821 සමාධි – අයෝනිසෝ මනසිකාරය තුල අත්‍යන්ත ලක්ෂණය මගහැරීම නිසා සේක යෝගීන් උපාදානවලට යාම (SMK29) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1689 සමාධි – සමාධි යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් (SMK28) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1686 සමාධි – සමාධි යෝගාවචර බලව විදර්ශනා අත්දැකීම් (SMK27) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1685 සමාධි – පංච උපාදානස්කන්ධය පිරිසිඳ අත්දැකීම තුල නිබ්බිදාවට පත් යෝගී කටහඬ (SMK26) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1488 සමාධි – ශුන්‍යතා විහරණය තුල නිවන ශාක්ෂාත් කරගත් යෝගාවචර කටහඩ (SMK28) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1484 සමාධි – දුක හටගනුයේ අරමුණක් ප්‍රකටවීම නිසාද ප්‍රකටවුබව දැනගැනීම නිසාද? (SMK27) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1483 සමාධි – නිවන ශාක්ෂාත් වීම තුල චතුර්‍යාය සත්‍යය අවබෝධ කරගත් යෝගාවචර කටහඬ (SMK26) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1366 සමාධි -ධාතුමනසිකාරය හරහා නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් අත්දුටු යෝගාවචර කටහඩ (SMK24) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1364 – 2 සමාධි -නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් අත්දුටු යෝගාවචර කටහඩ (SMK23) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1364 – 1 සමාධි -රහත් ඵලය සාක්ෂාත් කරවීමට පවා බලවත්වූ ධර්මතා අවබෝධ නොවූ අකුසලය කුමක්ද (SMK23) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1361 සමාධි – චොක්ලට් කෑමත් උපාදානයක්ද (SMK22) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1360 සමාධි – ධාතුමනසිකාරය තුල දුක සුඛ අදුක්ඛම සුඛ අත්විඳි යෝගාවචර කටහඬ (SMK21) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1221 සමාධි – ධාතු මනසිකාරය තුල නිවන දෝලනය වන අකාරය මම තුලින් ප්‍රත්‍යක්ෂ විය (SMK20) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1213 සමාධි – අප්‍රකට ප්‍රකටවීම හඳුනාගැනීමට සමත් සතිමත්වීම තුල පහලවන රහතුන් වහන්සේ (SMK19) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1212 සමාධි – ධාතුමනසිකාරය සංසිඳීම තුල ආරබ්බ වීර්‍යය හරහා සකෘදාගාමි මාර්ගයේ ඉදිරියටම (SMK18) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1095 සමාධි – ගෙඹි උත්පත්තියෙන් නිදහස් කරවන සොතාපත්ති පලයට (SMK17) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1092 සමාධි – අනිමිත්ත චේතෝ විමුක්තියෙන් නිවන වෙන්කර හදුනාගනිමු (SMK16) නැරබිම සදහා
MDM1090 සමාධි – ධාතු මනසිකාරය තුල ත්‍රිලක්ෂණය අත්දැකීමට (SMK15) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1087 සමාධි – අනිමිත්ත චේතෝ සමාධිය තුල අප්‍රකට වූ ත්‍රිලක්ෂණය හඳුනා ගැනීමට (SMK14) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1086 සමාධි – විදර්ශනා සමාධිය තුල රූපාවචර අරූපාවචර පංචස්කන්දය හඳුනාගැනීමට (SMK13) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 129 ගෙඹි සමාධියෙන් අත්මිදෙන්නට නම් (සමාධි යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 12) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 125 භාවනා අත්දැකිම සංස්කරණය කල හැක්කක්ද? (සමාධි යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 11) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 124 ධ්‍යාන අත්දැකීමේදී මුහණ දෙන ප්‍රයෝගික ගැටලු(සමාධි යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 10) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 121 සමථ විදර්ශනාවෙන් නිවන අත්දැකීමට (සමාධි යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 09) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 120 චතුරාර්‍ය සත්‍යය (සමාධි යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 08) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 34 සමාධි යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 06 නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 31 මේ මොහොතෙ අරමුණ හෙවත් සංස්කරයේ අනිත්‍ය අත්දැකිමට(සමාධි යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 06) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
3001.06 පංචස්කන්ධය / පංච උපාදානස්කන්ධය එකවර එකට අත්දැකිය හැකිද? සමාධි යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 05 නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
3001.05 රූපස්කන්ධය/රූප උපාදානස්කන්ධය සහ වේදනාස්කන්ධය එකවර එකට අත්දැකිය හැකිද? නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
3001.04 ධාතු මනසිකාරය තුල සංසාර බිය දැක කලකිරීමට පත්වුනි. (සමාධි යෝ. වි. අත්දැකීම් 03) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
3001.02 සමාධි යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 02 (2017 03 06) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
3001.01 ධාතු මනසිකාරය තුලින් පංච උපාදානස්කන්ධය අත්දැකීමට(සමාධි යෝ වි අත්දැකීම් 01)(2017 03 06) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
2104.02 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 21.04(273)(2017 02 11) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
2104.03 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 21.05(274)(2017 02 11) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
2104.05 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 21.06(275) (2017 02 12) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
2104.06 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 21.07(276) (2017 02 12) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
2102.02 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 21.02(243)(2016-12-10) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
2102.03 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 21.03(244)(2016-12-10) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
2101.02 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 21.01(222)(2016-11-12) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
2101.04 යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 21.02(223)(2016-11-13) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
2001.03-යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 20.01(224)(2016-11-18) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
2001.05-යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 20.02(225)(2016-11-18) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
2001.07-යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 20.03(226)(2016-11-19) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
2001.10-යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 20.04(227)(2016-11-20) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
2001.11- යෝගාවචර විදර්ශනා අත්දැකීම් 20.05(228)(2016-11-20) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා