නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් සෝවාන් ඵළයට (NNS)

 

මෙය යෝගාවචරයන් විසින් PDF කරන ලද්දකි. මෙහි වැරදි හා අඩු පාඩු පරීක්ෂා කර නැත. වැරදි හා අඩු පාඩු ඇති බවට තොරතුරු ලැබී ඇත. එම නිසා ධර්ම ශ්‍රවනයද සමග පාවිච්චි කිරීම යෝග්‍ය වේ.

නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් සෝවාන් ඵළයට නැරබිමට ශ්‍රවනයට කියවිමට
MDM2993 නිවන – සරල ක්‍රියාවක් තුළින් සෝවාන් ඵලය ප්‍රත්‍යක්ෂ කිරීමට 06 (NNS026) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2988 නිවන – සරල ක්‍රියාවක් තුළින් සෝවාන් ඵලය ප්‍රත්‍යක්ෂ කිරීමට 05 (NNS025) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2983 නිවන – සරල ක්‍රියාවක් තුළින් සෝවාන් ඵලය ප්‍රත්‍යක්ෂ කිරීමට 04 (NNS024) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2957 නිවන – සරල ක්‍රියාවක් තුළින් සෝවාන් ඵලය ප්‍රත්‍යක්ෂ කිරීමට 03 (NNS023) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2952 නිවන – සරල ක්‍රියාවක් තුළින් සෝවාන් ඵලය ප්‍රත්‍යක්ෂ කිරීමට 02 (NNS022) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2946 නිවන – සරල ක්‍රියාවක් තුළින් සෝවාන් ඵලය ප්‍රත්‍යක්ෂ කිරීමට 01 (NNS021) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2917 නිවන – තමා තුල ප්‍රාණඝාතය සිදුවීම දැනගැනීමෙන්, ලැජ්ජා බියට පත්වීමෙන් සෝවාන් ඵළයට 03 (NNS020) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2912 නිවන – තමා තුල ප්‍රාණඝාතය සිදුවීම දැනගැනීමෙන්, ලැජ්ජා බියට පත්වීමෙන් සෝවාන් ඵළයට 02 (NNS019) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2877 නිවන – තමා තුල ප්‍රාණඝාතය සිදුවීම දැනගැනීමෙන්, ලැජ්ජා බියට පත්වීමෙන් සෝවාන් ඵළයට 01 (NNS018) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2871 නිවන- සිව් අදියරකදී යෝනිසෝ මනසිකාරය අත්දැකීමෙන් සෝවාන් ඵළයට 04 (NNS017) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2866 නිවන- සිව් අදියරකදී යෝනිසෝ මනසිකාරය අත්දැකීමෙන් සෝවාන් ඵළයට 03 (NNS016) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2845 නිවන- සිව් අදියරකදී යෝනිසෝ මනසිකාරය අත්දැකීමෙන් සෝවාන් ඵළයට 02 (NNS015) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2839 නිවන- සිව් අදියරකදී යෝනිසෝ මනසිකාරය අත්දැකීමෙන් සෝවාන් ඵළයට (NNS014) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2835 නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් සෝවාන් ඵළයට 13 (NNS013) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2831 නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් සෝවාන් ඵළයට 12 (NNS012) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2811 නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් සෝවාන් ඵළයට 11 (NNS011) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2805 නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් සෝවාන් ඵළයට 10 (NNS010) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2800 නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් සෝවාන් ඵළයට 09 (NNS009) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2767 නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් සෝවාන් ඵළයට 08 (NNS008) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2760 නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් සෝවාන් ඵළයට 07 (NNS007) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2753 නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් සෝවාන් ඵළයට 06 (NNS006) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2722 නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් සෝවාන් ඵළයට 05 – උපදෙස් වලට අනුගතවීමෙන් නිවනට 02 (NNS005) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2716 නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් සෝවාන් ඵළයට 04 – උපදෙස් වලට අනුගතවීමෙන් නිවනට (NNS004) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2710 නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් සෝවාන් ඵළයට 03 (NNS003) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2683 නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් සෝවාන් ඵළයට 02 (NNS002) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2677 නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් සෝවාන් ඵළයට 01 (NNS001) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා