නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට ධර්ම සාකච්චා – 2 (NMS)

 

මෙය යෝගාවචරයන් විසින් PDF කරන ලද්දකි. මෙහි වැරදි හා අඩු පාඩු පරීක්ෂා කර නැත. වැරදි හා අඩු පාඩු ඇති බවට තොරතුරු ලැබී ඇත. එම නිසා ධර්ම ශ්‍රවනයද සමග පාවිච්චි කිරීම යෝග්‍ය වේ.

නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට ධර්ම සාකච්චා නැරබිමට ශ්‍රවනයට කියවිමට
MDM4922 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ධර්ම, කමටහන් සාකච්චා (NMS71) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4888 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ධර්ම, කමටහන් සාකච්චා (NMS70) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4887 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ධර්ම, කමටහන් සාකච්චා (NMS69) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4868 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ධර්ම, කමටහන් සාකච්චා (NMS68) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4866 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS67) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4845 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ධර්ම, කමටහන් සාකච්චා (NMS66) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4817 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ධර්ම, කමටහන් සාකච්චා (NMS64) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4815 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ධර්ම, කමටහන් සාකච්චා (NMS63) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4787 අවස්ථානුරූපීව උපදෙස් සහ අනු උපදෙස් යෝනිසෝවෙන් අත්විඳින්න – නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට (NMS61) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4342 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS50) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4341 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS49) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4295 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS48) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4294 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS47) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4247 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ධර්ම – කමටහන් සාකච්චා (NMS45) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4164 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – සමථ විදර්ශනාව අත්දැක, සෝවාන් මගට පත්කල විතක්ක, විචාර (NMS41) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4115 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS40) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4114 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීම – විදර්ශනා අත්දැකීම් ලද මුත්, අනවබෝධය තුලින්, නිවන වලක්වා ගත් (NMS39) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4048 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS38) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4047 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS37) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4007 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS36) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4006 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS35) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා