නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට ධර්ම සාකච්චා (NMS)

 

මෙය යෝගාවචරයන් විසින් PDF කරන ලද්දකි. මෙහි වැරදි හා අඩු පාඩු පරීක්ෂා කර නැත. වැරදි හා අඩු පාඩු ඇති බවට තොරතුරු ලැබී ඇත. එම නිසා ධර්ම ශ්‍රවනයද සමග පාවිච්චි කිරීම යෝග්‍ය වේ.

නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට ධර්ම සාකච්චා නැරබිමට ශ්‍රවනයට කියවිමට
MDM4007 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS36) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4006 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS35) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3952 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS34) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3951 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS33) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3908 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS32) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3907 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – කමටහන් සාකච්චා (NMS31) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3813 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS30) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3812 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS29) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3731 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS28) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3730 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ධර්ම / කමටහන් සාකච්චා (NMS27) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3641 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ධර්ම සාකච්චා (NMS26) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3640 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ධර්ම සාකච්චා (NMS25) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3553 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ධර්ම සාකච්චා (NMS24) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3552 නි. ම. ප්‍ර. – කමටහන කෙටිවීම හරහා කායනුපස්සනවේ කෙටි බව අත්දැක් යෝගාවචරයින් (NMS023) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3447 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ධර්ම සාකච්චා (NMS22) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3446 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ධර්ම සාකච්චා (NMS021) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3328 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ධර්ම සාකච්චා (NMS20) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3327 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ධර්ම සාකච්චා (NMS019) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3208 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – මම ඉපදුනේ ඇයි (NMS18) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3207 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ශීලය පරීක්ෂා කිරීමෙන්, සෝවාන් අංග අත්දුටු ශාක්ෂි (NMS017) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3116 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ධර්ම සාකච්චා (NMS16) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3115 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ධර්ම සාකච්චා (NMS15) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3075 – නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ධර්ම සාකච්චා (NMS14) ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3074 – නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ධර්ම සාකච්චා (NMS013) ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3012 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ධර්ම සාකච්චා (NMS12) ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3011 – නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ධර්ම සාකච්චා (NMS011) ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2874 – නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ධර්ම සාකච්චා (NMS10) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2873 – නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ධර්ම සාකච්චා (NMS09) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2744 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ධර්ම සාකච්චා (NMS08) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2743 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ධර්ම සාකච්චා (NMS07) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2568 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ධර්ම සාකච්චා (NMS06) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2567 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ධර්ම සාකච්චා (NMS05) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2391 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ධර්ම සාකච්චා (NMS04) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2390 ශිලයට අනුගත්වීමට වෙර දරන යෝගී කටහඬ (NMS03) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2221 සතුන් මැරීමට වදක චේතනාව නැතිමුත් සම්‍යක් ප්‍රයෝග යෙදීම අකුසලයක්ද (NMS02) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2220 මම නිසා තාත්තා මාලු කනවද තාත්තා නිසා මම මාලු කනවද? (NMS01) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා