නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට ධර්ම දේශනා – 2 (NMD)

 

මෙය යෝගාවචරයන් විසින් PDF කරන ලද්දකි. මෙහි වැරදි හා අඩු පාඩු පරීක්ෂා කර නැත. වැරදි හා අඩු පාඩු ඇති බවට තොරතුරු ලැබී ඇත. එම නිසා ධර්ම ශ්‍රවනයද සමග පාවිච්චි කිරීම යෝග්‍ය වේ.

නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට ධර්ම දේශනා නැරබිමට ශ්‍රවනයට කියවිමට
MDM4923 රූප සංඥාවෙන් මතුවන ධර්ම පණිවුඩය හඳුනාගෙන, අයිතිවාසිකම තුලින් උඩුගම්බලා (නි ම ප්‍ර) (NMS72) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4343 නි ම ප්‍රවිෂ්ඨ – විදර්ශනා නිමිත්තට භාවනාව කොටුකරදෙන, යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් ධර්ම ශ්‍රවණය (NMD25) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4296 නි. ම. ප්‍ර – මුලටම අනුගත වීමට වෙර දැරීම සඳහා යෝනිසෝමනසිකාරයෙන් ධර්ම ශ්‍රවනය කරන්න (NMD24) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4249 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ධර්ම ශ්‍රවණය, යෝනිසෝ මනසිකාරය තුල කලයුත්තේ ඇයි ! (NMD23) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4187 නිවන් ම. ප්‍ර. – යෝනිසෝමනසිකාරයෙන් ධර්ම ශ්‍රවනයට සහ විදර්ශනා භාවනාවට (NMD22) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4166 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – සතර ඉර්දිපාද වැඩෙනසේ, යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් ධර්ම ශ්‍රවණයට (NMD21) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4116 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවී – ‘කමටහන’ විදර්ශනා නිමිත්ත කර ගැනීමෙන් විතක්ක විචාර අත්දකිමු (NMD20) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4049 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ‘මම බණ අහන්න ඕන’ හරහා ධර්ම මාර්ගයට අනුගත වීමට (NMD19) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4008 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – කායානුපස්සනාවේ දිග කෙටි අත්දැක සංසිදීමට (NMD18) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා