නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට ධර්ම දේශනා (NMD)

 

මෙය යෝගාවචරයන් විසින් PDF කරන ලද්දකි. මෙහි වැරදි හා අඩු පාඩු පරීක්ෂා කර නැත. වැරදි හා අඩු පාඩු ඇති බවට තොරතුරු ලැබී ඇත. එම නිසා ධර්ම ශ්‍රවනයද සමග පාවිච්චි කිරීම යෝග්‍ය වේ.

නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට ධර්ම දේශනා නැරබිමට ශ්‍රවනයට කියවිමට
MDM3554 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – විදර්ශනාව හා සතිය (NMD12) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3448 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – විතක්ක වීචාර (NMD11) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3329 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – දෛනික කාර්‍යයන් තුල ශීලයට අනුගතවීමෙන් සතිමත් වීමට උපදෙස් (NMD10) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3209 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – සතර සතිපට්ඨානයට බැසගැනීමට, ලැගගැනීමට (NMD09) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3117 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – මගේ ශිලය පරික්ෂා කරන්නේ කෙසේද? (NMD08) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3076 – නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – සංසාර බිය අත්දැක නිවන් මගට (NMD07) ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3013 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ශීලය (NMD06) ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2875 භාවනාව කියන්නේ මොකක්ද, යෝනිසෝ මනසිකාරය පවත්වගන්නේ කොහොමද (NMD05) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2745 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ධර්ම දේශනා (NMD04) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2569 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – කුසල් අකුසල්, මුසාවාදය (NMD03) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2484 සංසාර බිය හඳුනාගෙන, පංච ශීලය ආරක්ෂා කිරීමෙන් නිවන් මගට පිවිසීමට (NMP) නැරබිම සදහා
MDM2392 අමුලිකා ශ්‍රද්ධාව හරහා ඔකප්පන ශ්‍රද්ධාවට (NMD02) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2222 නිරයෙන් බේරීමට දිව්‍ය ලෝකය පතන මමයාගේ භාවය සකස්වෙන ආකාරය (NMD01) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා