නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට අනුශසනා – 2 (NMA)

 

මෙය යෝගාවචරයන් විසින් PDF කරන ලද්දකි. මෙහි වැරදි හා අඩු පාඩු පරීක්ෂා කර නැත. වැරදි හා අඩු පාඩු ඇති බවට තොරතුරු ලැබී ඇත. එම නිසා ධර්ම ශ්‍රවනයද සමග පාවිච්චි කිරීම යෝග්‍ය වේ.

නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට අනුශසනා නැරබිමට ශ්‍රවනයට කියවිමට
MDM5019 ධර්මය අත්දැකීම සඳහා 3995 අනුශාසනාවේ යථාර්තයට අනුගතවීමට උපදෙස් (NMA037) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4921 මේ මොහොතේ කාර්‍ය අයිතිවාසිකම, එයට වෙරදැරීම යුතුකම, එය බුක්තිවිඳීම වගකීම (නිව ම ප්‍ර) (NMA36) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4886 ඔරුවට පාරුවට හබල අත්‍යාවශ්‍යය සේම, කමටහනට වෙර දැරීම අත්‍යාවශ්‍යයයි – නිවන් ම ප්‍රවි (NMA35) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4867 කමටහනේ ප්‍රබල, දුබලතාවය අත්හදා බැලීමෙන්, අත්විඳීමෙන්, අත්දැකීමට – නිවන් මගට ප්‍රවිෂ් (NMA34) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4843 පලවන යෝනිසෝවේ ක්‍රමික විදර්ශනාවෙන් කමටහන අනුසය මට්ටමට – (නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට) (NMA33) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4816 ධර්ම සහ ධර්ම නොවන දැනගැනීම් හඳුනාගෙන ආස්වාදයෙන් ආදීනවයට – නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට (NMA32) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4786 සත්තට්ඨාණ සූත්‍රයේ ආස්වාදය කමටහනෙන් අත්හදා බලා ආදීනවයට – නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට (NMA31) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4708 කමටහන සෙවීමට වෙර දැරීමෙන් මේ මෝහොත අත්විඳ ආර්‍ය කාන්ත ශීලයට – නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීම (NMA30) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4634 මේ මොහොතට අදාල උපදේසය සෙවීමට වෙර දැරීමෙන් නිවනට (ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට) (NMA029) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4554 ‘ මම කවුද ‘ ‘ මාව මට හිමිද ‘ කමටහනට අනුගතවීමට වෙර දැරීමෙන් මට මාව අවබෝධ වේවිද (NMA028) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4491 මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා, උපේඛ්කා තුලින් කමටහනම සොයා නිවන් මගට (NMA027) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4453 කමටහන සොයන්නා නිවනට ලඟාවේ. නිවන සොයන්නා කමටහනට ලඟාවේ (NMA026) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4340 නි ප්‍රවිෂ්ඨ – කමටහන නම්වූ සමථ නිමිත්ත මත ඊට වෙරදැරීම වන විදර්ශනා නිමිත්තට අනුගතවීමට (NMA25) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4293 නිවන් මගට ප්‍රවි – ධර්ම ශ්‍රවනයේදී මුලටම අනුගතවීමට වෙරදැරීම තුලින් ධර්මය අත්දැකීමට (NMA24) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4246 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – විදර්ශනාව තුල ධර්ම ශ්‍රවනයෙන්, බණ ඇසීමේදී සෝවාන් ඵලයට (NMA23) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4184 නිවන් ම. ප්‍ර. – කමටහනටම අනුගතවී ධර්මය අත්දැකීමෙන් සෝවාන් මගට (NMA22) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4163 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – කමටහනටම අනුගතවී ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමෙන් විදර්ශනා අත්දැකීමට (NMA21) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4113 නිවන් මගට – ‘ධර්ම ශ්‍රවණයත්, භාවනාවත් කාර්‍යයක් බව තහවුරු කරවන’ සංඥාවෙන් මිදීමට (NMA20) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4046 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ධර්මය අත්දැකිය හැක්කක් මිස කල්පනා කල හැක්කක් නොවේ (NMA19) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4005 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – කමටහනේ ගුනාංග වලට කොටුවී පළමු දැනගැනීමට කොටුවීමට (NMA18) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා