නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට අනුශසනා (NMA)

 

මෙය යෝගාවචරයන් විසින් PDF කරන ලද්දකි. මෙහි වැරදි හා අඩු පාඩු පරීක්ෂා කර නැත. වැරදි හා අඩු පාඩු ඇති බවට තොරතුරු ලැබී ඇත. එම නිසා ධර්ම ශ්‍රවනයද සමග පාවිච්චි කිරීම යෝග්‍ය වේ.

නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට අනුශසනා නැරබිමට ශ්‍රවනයට කියවිමට
MDM4005 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – කමටහනේ ගුනාංග වලට කොටුවී පළමු දැනගැනීමට කොටුවීමට (NMA18) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3950 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – “වෙනස් නොවනුයේ ‘වෙනස් වීමම’ බව විදර්ශනාවෙන් අත්දැකීමට (NMA17) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3906 නි ප්‍ර – කමටහනට අනුගතවී අධර්මය අත්දැකීමෙන්, විචිකිච්චාව සහ සීලබ්බත පරාමාස ප්‍රහාණයට (NMA16) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3811 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – භාවනාවේදී ධර්මයටම අනුගත විය යුත්තේ ඇයි(NMA15) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3729 නිවන් මගට ප්‍ර – අප්‍රමාදීව මුලට යාමෙන්, කමටහන නිරන්තරයෙන්ම වෙනස් වන ආකාරය අත්දැකීමට (NMA14) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3639 නි. ම. ප්‍ර. – රූපය, රූප සංඥාව සංසිඳීමෙන් ධාතු මනසිකාරයට අනුගතවී අනිත්‍යය අත්දැකීමට (NMA13) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3551 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – මේ මොහොතේ කයෙහි කයක් අත්දැකිමට (NMA12) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3445 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – දෛයිනික ජීවිතයේ කාර්යන් භාවනාවට අනුගත කර ගැනිම (NMA11) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3326 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ඒදිනේදා කටයුතු වලදි ශිලයට අනුගත විමට (NMA10) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3206 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ශීලයට අනුගතවීම තුල කායානුපස්සනාවෙන්, සෝවාන් අංග අත්දැකීමට (NMA09) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3114 නිවන් මගට ප්‍ර. – මල්, පහන්, බුද්ධ පුජාදියෙන් මරණ මංචකය සැපවත් වෙවිද? බුදු පියානෙණි (NMA08) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3073 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – නිවන අරමුණු කරගත් යෝගාවචරයා තමාගේ ශිලයට ප්‍රමුඛස්ථානය දිය යුත්තේ ඇයි (NMA07) ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3010 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – ශිලය පරික්ෂ කිරීම තුලින් නිවන් මාර්ගට පිවිසීමට (NMA06) ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2872 ප්‍රාණඝාතය තමා තුල සිදුවන බව අත්දැකීමෙන්, ලැජ්ජා, බිය හටගැනීමෙන් නිවන් මගට (NMA05) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2742 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – පරුෂ වචනයෙන් වැලකිමට උපදෙස් (NMA04) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2566 නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට – පංචශීලයට අදාලව සත්වහිංසනය අත්දැකීමට (NMA03) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2389 සංසාර බිය දැක නිවන් මගට ප්‍රවිෂ්ඨවීමට (NMA02) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2219 ගිහි ගෙදරදී ශිලය ආරක්ෂා කිරීම තුලින් නිවන් මගට (NMA01) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා