කමටහන් සාකච්චාවෙන් ගත යුතු පාඩම් – පළමු පිටුව

 

කමටහන් සාකච්චාවෙන් ගත යුතු පාඩම් – පළමු පිටුව නැරබිමට ශ්‍රවනයට කියවිමට
MDM3562 ක.සා.පාඩම්-භාවනාවට සූදානම් වීම හරහා සමතයෙන් මිදී විදර්ශනාවට (ජේෂ්ඨ)(BAK694) නැරබිම සදහා
MDM3560 කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් (BAK692) නැරබිම සදහා
MDM3555 කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් (BAK691) නැරබිම සදහා
MDM3514 කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් (BAK675) නැරබිම සදහා
MDM3513 කම. සාක. පාඩම් – අත්දැකීම අවබෝධයක් බවට පත්කර ගැනීමට (BAK674) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3510 කම. සාක. පාඩම් – අනු අරමුණු වලින් මිදී භාවනාවේ මූලික අරමුණ වන ‘නිවන’ ට ඒකාග්‍ර වීමට (BAK671) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3504 කම. සාක. පාඩම් – විතක්ක විචාර, සවිතක්ක සවිචාර, අවිතක්ක අවිචාර (BAK669) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3485 විදර්ශනාව, සතිය (කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම්) (BAK663) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3476 භාවනාවේ අරමුණ පිලිබඳ අනවබෝධයෙන් අත්මිදීමට(කම. සාක. පාඩම් (BAK657) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3475 කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් (BAK656) නැරබිම සදහා
MDM3473 කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් (BAK655) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3468 කම. සාක. පාඩම් – තමා තුල විදර්ශනාව සිදුවූ බව සනාථ කර ගැනීමට (BAK650) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3465 ජ්‍යේෂ්ඨ යෝගීන් භාවනාවට සූදානම්වීම – සතියෙන් සමාධියට (ක. සාකච්චාවෙන් පාඩම්) (BAK647) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3463 කම.සාක. පාඩම් – භාවනාව තුල විදර්ශනාව සිදු වූ බව හඳුනා ගැනීම (ජේෂ්ඨ ) (BAK645) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3441 කම සා. පාඩම් – විදර්ශනා සමාධිය තුලින් අත්දැකීම් හරහා ධර්මාවබෝධයට පත්වීමට උපදෙස් (BAK639) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3435 කම. පාඩම් – සම්මා සතියෙන් අනිත්තානුපස්සනාව සහ නිරෝධානුපස්සනාවන්ට (BAK634) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3431 කම. පාඩම් – ධ්‍යාන තුල අනිත්තානුපස්සනාව, නිරෝධානුපස්සනාව, කාමරාග පඨිගරාග සංසිඳීම (BAK633) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3424 කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් (BAK626) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3421 ක. සා. පාඩම් – කමටහනට අනුගතවීමෙන්, රාග ද්වේශ ප්‍රහාණයවී, නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂවිමට (BAK623) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3413 කම. සාක.පාඩම් – විදර්ශනාව සතිය සහ උද‍ය වය අත්දැකීම්(ජේෂ්ඨ යෝගාවචරයින්)(BAK618) නැරබිම සදහා
MDM3389 ක. සාක. පාඩම් – අත්දැකිම් තුලින් ත්‍රිලක්ෂණය සහ චතුරාර්‍ය සත්‍යය අවබෝධ කර ගැනීමට (BAK615) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3384 කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් (BAK612) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3382 කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් – භාවනාවට නිසිලෙස සූදානම් නොවීමේ විපාක (BAK610) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3378 කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් – (ජේෂ්ඨ යෝගාවචරයින්) (BAK606) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3373 කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් – සති සම්පජන්‍යෙන් සිටි මොහොත හඳුනා ගන්නේ කෙසේද (BAK604) නැරබිම සදහා
MDM3362 කම.සාක.පාඩම්-භාවනා අත්දැකීමේදී ධ්‍යාන පිලිබඳ අනවබෝධයෙන් මිදී ධර්මාවබෝදයට (BAK593) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3355 ක.සාක.පාඩම් – අවුරුදු තුනක් කියවුනාවූ බණේ සත්‍යවූ මොහොත (ආනෙඤ්ජසප්පාය සූත්‍රය) (BAK587) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3348 අනිත්‍ය අත්දුටු මොහොතේ කටහඬ – කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් (BAK579) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3341 පාඩම් – දැනගැනීම් සති සම්පජන්‍යයට හසුවුනිනම්,කාමාවචරයෙන් නිදහස් ක. අත්දැකීම් (BAK575) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3335 ක සා. පාඩම් – ස්වාමීන් වහන්සේගේ කමටහන යෝගීන් විසින් ශුද්ධ (සාකච්චා ) කල මොහොත (BAK569) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3314 කම. සා. පාඩම් – ‘මනෝ පුබ්බංගමා ධම්මා’ භාවනාව තුලින් අත්දැකීම(ජේෂ්ඨ) (BAK554) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3309 කම.සා.පාඩම් – නිවන අපේක්ෂිත පිංවතුන්ට සතර සතිපට්ඨානය අත්දැකීමට පාඩමක් (BAK549) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3306 කමටහන් සාකච්චාවෙන් පාඩම් – (ජේෂ්ඨ යෝගාවචරයින්) (BAK546) නැරබිම සදහා
MDM3298 කම. සාක. පාඩම් – භාවනාවේදී සතිය සෙවීමට යාම හරහා අසතියට පත්වන බවට සාක්ෂි(ජේෂ්ඨ) (BAK538) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3294 කම.සා. පාඩම් -භාවනා අත්දැකීම හරහා ත්‍රිලක්ශ. සහ චතුරාර්‍ය් සත්‍යය අවබෝධයට – (ජේෂ්ඨ) (BAK534) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3280 ක.සා.පාඩම් -ධර්මාවබෝධ වූ අත්දැකීමක් තුලින් නිවන අපේක්ෂිත සියලු දෙනාට අවදිවීමට (BAK524) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3275 කම. සාක. පාඩම් -භාවනාවෙනුත් නිවන වලකින බව අවබෝධ නොවුනිද (BAK519) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3271 කම. සාක. පාඩම් – 1 වන යෝනිසෝවේ සිව් අදියරයන්හී, මුල හඳුනා ගැනීමට උපදෙස් (BAK516) නැරබිම සදහා
MDM3266 කම. සාක.පා. – පළමු යෝනිසෝවේදී ධර්ම ශ්‍රවණය සිදු නොවූ සහ සිදුවූ බවට අත්දැකීම්(ජේෂ්ඨ) (BAK512) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3262 කම. සාක. පාඩම් – යෝනිසෝමනසිකාරය පළමු පියවරේ කොටස් දෙකකට අනුගත වන ආකාරය(ජේෂ්ඨ ) (BAK507) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3254 කම. සාකච්චාවෙන් පාඩම් – භාවනාවේ අරමුණ, අරමුණට අනුගත විය යුතු ආකාරය (ජේෂ්ඨ ) (BAK502) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3242 කම. සාක. පාඩම් – අනිත්‍ය අත්දැක චතුරාර්ය සත්‍යය අවබෝධ කරගත හැකි අවස්තා (ජේෂ්ඨ ) (BAK490) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3217 කම. සාකච්චාවෙ පාඩම් – භාවනාව ආරම්භයේදීම සතියට අනුගතවී, සතිය පවත්වා ගනීම(ජේෂ්ඨ ) (BAK469) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3212 කම. සාකච්චාවෙ පාඩම් – කමටහනට අනුගත නොවීමෙන්, සතිය විදර්ශනා නිමිත්ත බවට පත්නොවීම (BAK466) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3196 කම. සාකච්චාවෙන් ගත යුතු පාඩම් – කෙලෙස් හරහා භාවනා උපදේශය වෙනස්කර පෙන්වීම-සාරාංශය 2 (BAK458) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3194 කම. සාකච්චාවෙන් ගත යුතු පාඩම් – කෙලෙස් හරහා භාවනා උපදේශය වෙනස්කර පෙන්වීම – 2 (BAK456) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3192 කම. සාකච්චාවෙන් ගත යුතු පාඩම් – කෙලෙස් හරහා භාවනා උපදේශය වෙනස්කර පෙන්වීම – සාරාංශය (BAK454) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3191 කමටහන් සාකච්චාවෙන් ගත යුතු පාඩම් – කෙලෙස් හරහා භාවනා උපදේශය වෙනස්කර පෙන්වීම (BAK453) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3186 කම. සාකච්චාවෙන් ගතයුතු පාඩම් – කායානුපස්සනාව සිදු වන සහ සිදු නොවන භාවනා අත්දැකීම් (BAK448) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3184 කමටහන් සකච්චාවෙන් ලබාගත යුතු පාඩම (BAK446) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා