ගිහි ගෙදරදිම පරම ශාන්ත වු නිවන අත්දැකිමට – ධර්ම සාකච්චා (GNK)

 

මෙය යෝගාවචරයන් විසින් PDF කරන ලද්දකි. මෙහි වැරදි හා අඩු පාඩු පරීක්ෂා කර නැත. වැරදි හා අඩු පාඩු ඇති බවට තොරතුරු ලැබී ඇත. එම නිසා ධර්ම ශ්‍රවනයද සමග පාවිච්චි කිරීම යෝග්‍ය වේ.

ගිහි ගෙදරදිම පරම ශාන්ත වු නිවන අත්දැකිමට – ධර්ම සාකච්චා නැරබිමට ශ්‍රවනයට කියවිමට
MDM2047 ගිහි – බිය නොවිය යුතු තැන බියවූ යෝගාවචර කටහඩ (GNK16) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1902 ගිහි – ගිහි ගෙදරදිම පරම ශාන්ත වු නිවන අත්දැකිමට – ධර්ම සාකච්චා (GNK15) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1753 ගිහි -වසර දෙකක ධර්ම දේශනා ඇසු අත්දැකීම අභිබවා ගිය විනාඩි පහක භාවනා අත්දැකීම (GNK14) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1613 ගිහි – තමන් අත්විදි නිවන අතහැර භාවයට ආවඩන යෝගාවචරයන් (GNK13) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1468 ගිහි – අරමුනු සංසිඳීම තුල නිවන් මග විවර වන බව අවබෝධ කරගනිමින් (GNS12) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1343 ගිහි – නිවන වලකන භවය ගෙන දෙන මමයාගේ ක්‍රියාකලාපය අත්දැකිමට(GNS11) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1217 ගිහි – ආරම්බක භාවනා යෝගින්ට පාඩමක් (GNS10) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1117 ගිහි- බෝධි පුජා මල් පහන් පුජා බුද්ධ පුජා මෙම ආරන්‍යය තුල නොකරන්නේ ඇයි (GNS 09) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 140 නිවන් මගේදි මාර පක්ෂික ධර්ම හදුනා ගැනිම(ගිහි ගෙ. පරම ශාන්ත වු නිවන අත්දැකිමට – ධර්ම සා. 08) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 60 ගිහි ගෙදරදිම පරම ශාන්ත වු නිවන අත්දැකිමට ධර්ම සාකච්චා 07(2017-04-10) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 05 ගිහි ගෙදරදිම පරම ශාන්ත වු නිවන අත්දැකිමට- ධර්ම සාකච්චා 06(මැදින් පොහොය2017-03-12) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
0005.2 ගිහි ගෙදරදිම පරම ශාන්ත වු නිවන අත්දැකිමට- ධර්ම සාකච්ඡාව 05(නවන් පොහොය2017-02-12) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
0004.2 ගිහි ගෙදරදිම පරම ශාන්ත වු නිවන අත්දැකිමට- ධර්ම සාකච්ඡාව 04(දුරුතු පොහොය2017-01-12) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
0003.2 ගිහි ගෙදරදිම පරම ශාන්ත වු නිවන අත්දැකිමට-ධර්ම සාකච්ඡාව03(උදුවප් පොහොය2016-12-13) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
0002.2 ගිහි ගෙදරදිම පරම ශාන්ත වු නිවන අත්දැකිමට-ධර්ම සාකච්ඡාව02(ඉල් පොහොය2016-11-14) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
001.5ගිහි ගෙදරදිම පරම ශාන්ත වු නිවන අත්දැකිමට කමටහන් සාකච්ජාව (වප් පොහොය2016-10-15) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
0001.2ගිහි ගෙදරදිම පරම ශාන්ත වු නිවන අත්දැකිමට-ධර්ම සකච්ජාව01(වප් පොහොය2016-10-15) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා