ගිහි ගෙදරදිම පරම ශාන්ත වු නිවන අත්දැකිමට – ධර්ම දේශනා (GND)

 

මෙය යෝගාවචරයන් විසින් PDF කරන ලද්දකි. මෙහි වැරදි හා අඩු පාඩු පරීක්ෂා කර නැත. වැරදි හා අඩු පාඩු ඇති බවට තොරතුරු ලැබී ඇත. එම නිසා ධර්ම ශ්‍රවනයද සමග පාවිච්චි කිරීම යෝග්‍ය වේ.

ගිහි ගෙදරදිම පරම ශාන්ත වු නිවන අත්දැකිමට – ධර්ම දේශනා නැරබිමට ශ්‍රවනයට කියවිමට
MDM2048 ගිහි – විදර්ශනාව හා විදර්ශනා සමාධිය (GND16) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1903 ගිහි – මේ මොහොත, සංස්කාර, යෝනිසෝමනසිකාරය (GND15) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1754 ගිහි – මානය, පංච බිය හා ශ්‍රද්ධාව (GND14) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1614 ගිහි – මම දැන් මෙතන හරහා ආර්ය කාන්ත ශිලයට (GND13) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1469 ගිහි – විපස්සණාව සහ ණය විපස්සණාව – ධර්ම දේශනා (GND12) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1344 ගිහි – සංසාර බිය අත්දැකීමට (GND11) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1218 ගිහි – පංච බිය හා වෛරය ප්‍රහාණයෙන් භාවනාවට ප්‍රවිෂ්ඨවීම තුල සොතාපත්ති ඵලයට (GND10) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1118 ගිහි- නිවන් මාර්ගයට අනුගතවීමට ආමිසය පලිබෝධයක් නොවන්නේද (GND09) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 141 මේ මොහොතේ සොතාපන්න විමට නොහැකි යයි සිතන ඔබ සඳහා(ගිහි ගෙ. ප. ශාන්ත වු නිවන අත්දැකිමට-ධ දේ 08) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 61 දානය සීලබ්බත පරමාසයක් වන්නේ අනවබෝධය නිසාය – ධර්ම දේශනා (2017-04-10) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 07 දුක අත්දැකීමට වෙරදැරීම තුල විමුක්තියට – ධර්ම දේශනා 06(මැදින් පොහොය2017-03-12) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
0005.3 ජරා, ව්‍යාධි, මරණයට පත්වන ලෞකික සම්පත් වලට ඇති තණ්හාවෙන් ගැලවෙමු (ධර්ම දේශනා 05)(නවන් පොහොය2017-02-12) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
0004.4 සංසාර බිය දැක නිවනට යොමුවෙමු(ගිහි ගෙදරදිම පරම ශාන්ත වු නිවන අත්දැකිමට-ධර්ම දේශනා04)(දුරුතු පොහොය2017-01-12) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
0003.4 දානය දානය බව දැනගැනීම නිවන නොවන්නේද?(ගිහි ගෙදරදිම පරම ශාන්ත වු නිවන අත්දැකිමට-ධර්ම දේශනා03)(උදුවප් පොහොය2016-12-13) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
0002.4 පංච සිලයට අනුගතවිමෙන් සද්ධාවට හා සතියට(ගිහි ගෙදරදිම පරම ශාන්ත වු නිවන අත්දැකිමට-ධර්ම දේශනව02)(ඉල් පොහොය2016-11-14) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
0001.6 පංච බියෙන් මිදීම(ගිහි ගෙදරදිම පරම ශාන්ත වු නිවන අත්දැකිමට-ධර්ම දේශනව01)(වප් පොහොය2016-10-15) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා