ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා (DPK)

 

මෙය යෝගාවචරයන් විසින් PDF කරන ලද්දකි. මෙහි වැරදි හා අඩු පාඩු පරීක්ෂා කර නැත. වැරදි හා අඩු පාඩු ඇති බවට තොරතුරු ලැබී ඇත. එම නිසා ධර්ම ශ්‍රවනයද සමග පාවිච්චි කිරීම යෝග්‍ය වේ.

භාවනා අත්දැකීම් නැරබිමට ශ්‍රවනයට කියවිමට
MDM3970 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – භාවනා අත්දැකීම් (DPK01) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3971 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – භාවනා අත්දැකීම් (DPK02) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3996 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – භාවනා අත්දැකීම් (DPK03) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3997 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – භාවනා අත්දැකීම් (DPK04) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4023 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – භාවනා අත්දැකීම් (DPK05) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4024 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – භාවනා අත්දැකීම් (DPK06) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4055 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – භාවනා අත්දැකීම් (DPK07) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4084 කමටහන් සාකච්චා (DPK08) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා