ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට ධර්ම දේශනා (DPD)

 

මෙය යෝගාවචරයන් විසින් PDF කරන ලද්දකි. මෙහි වැරදි හා අඩු පාඩු පරීක්ෂා කර නැත. වැරදි හා අඩු පාඩු ඇති බවට තොරතුරු ලැබී ඇත. එම නිසා ධර්ම ශ්‍රවනයද සමග පාවිච්චි කිරීම යෝග්‍ය වේ.

ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට ධර්ම දේශනා නැරබිමට ශ්‍රවනයට කියවිමට
MDM3972 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – චේතනා හං භික්ඛවේ කම්මං වදාමි (DPD01) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3998 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – සතියෙන් භාවනාව ආරම්භ කරමු (DPD02) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4025 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – මිච්චා ආජීවා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමී (DPD03) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4056 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – අමූලිකා ශ්‍රද්ධාවෙන් භාවනාව ආරම්භ කිරීමට (DPD04) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා