ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට අනුශාසනා (DPA)

 

මෙය යෝගාවචරයන් විසින් PDF කරන ලද්දකි. මෙහි වැරදි හා අඩු පාඩු පරීක්ෂා කර නැත. වැරදි හා අඩු පාඩු ඇති බවට තොරතුරු ලැබී ඇත. එම නිසා ධර්ම ශ්‍රවනයද සමග පාවිච්චි කිරීම යෝග්‍ය වේ.

ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට අනුශසනා නැරබිමට ශ්‍රවනයට කියවිමට
MDM3969 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – මම බණ අහන්න ඕන මම භාවනා කරන්න ඕන (DPA01) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM3995 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – මගේ කමටහන – මම බණ අහන්න ඕන මම භාවනා කරන්න ඕන (DPA02) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා කියවිම /බාගත කිරිම සදහා
MDM4022 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – තණ්හාවෙන් තණ්හාව ඉවත්කිරීමට(DPA03) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4054 ධර්ම මගට ප්‍රවිෂ්ටවිමට – උපදේශය සොයාගැනීම සඳහා උපදේශයටම අනුගත වන්න (DPA04) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM4083 අනුශාසනාව – ධර්ම මාර්ගයට බැසගැනීමට (DPA05) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා