භාවනාවට ප්‍රවිෂ්ටවීමට අත්දැකීම් සාකච්චා (BPK)

 

මෙය යෝගාවචරයන් විසින් PDF කරන ලද්දකි. මෙහි වැරදි හා අඩු පාඩු පරීක්ෂා කර නැත. වැරදි හා අඩු පාඩු ඇති බවට තොරතුරු ලැබී ඇත. එම නිසා ධර්ම ශ්‍රවනයද සමග පාවිච්චි කිරීම යෝග්‍ය වේ.

භාවනා අත්දැකීම් නැරබිමට ශ්‍රවනයට කියවිමට
MDM3050 භා.ප්‍ර – භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡා (BPK24) ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2940 භා.ප්‍ර – භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡා (BPK23) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
MDM2787 භා ප්‍ර – භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡා (BPK22) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
MDM2703 භා ප්‍ර – දැනගැනීමක් නම් එය අසතිය බව අවබෝධ වූ යෝගී කටහඬ (BPK21) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
MDM2617 භා ප්‍ර – භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡා (BPK20) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
MDM2439 භා. ප්‍ර. – භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡා (BPK19) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
MDM2404 භා ප්‍ර – භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡා (BPK18) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
MDM2284 භා ප්‍ර – භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡා (BPK17) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
MDM2241 භා ප්‍ර – භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡා (BPK16) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
MDM2116 භා ප්‍ර – තමාගේ අත්දැකීම හරහා කයනුපස්සනාවටම අනුගතවූ යෝගී (BPK15) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
MDM2082 භා. ප්‍ර – භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡා (BPK14) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
MDM2002 භා ප්‍ර යෝනිසෝමනසිකාරය තුලින් නිවනට ප්‍රවිශ්ඨ වීමට උත්සහ දරන යෝගීන් (BPK13) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
MDM1897 භා ප්‍ර – භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡා (BPK12) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
MDM1864 භා ප්‍ර – භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡා (BPK11) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
MDM1725 භා ප්‍ර – භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡා (BPK10) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
MDM1553 භා.ප්‍ර – නිවන නිවන බව අවබෝධ නොවුයේ කුමන අකුසලයකටද බුදු පියාණෙනි (BPK09) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
MDM1430 භා.ප්‍ර -නිවන් මාර්ගයේ සිටින බව අවබෝධ නොවුයේ කාගේ අකුසලයකින්ද (BPK08) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
MDM1303 භා.ප්‍ර – භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡා 07 (BPK07) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
MDM1162 යෝනිසෝමනසිකාරය තුලින් කාමගුණ හරහා කාම සංඥා නිරෝධ කරමු (BPK06) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
MDM1063 භා.ප්‍ර – අත්‍යන්ත ලක්ෂණයට අනුගතවී මරණ මංචකය තුල සතර අපායෙන් ගලවෙමු (BPK05) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
MDM 81 භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා 04 නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
MDM 52 භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා 03 නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
MDM 21 මුලික භාවනා අත්දැකීම් 51(2017-03-25) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
MDM 15 මුලික භාවනා උපදෙස්(2017-03-18) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
2402.02 මුලික භාවනා අත්දැකීම් 24.02(13)(2017-01-15) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
2301.02 මුලික භාවනා අත්දැකීම් 23.01(12)(2016-12-08) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
2202.02 මුලික භාවනා අත්දැකීම් 22.02(11)(2016-12-04) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
2201.02 මුලික භාවනා අත්දැකීම් 22.01(10)(2016-11-06) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
1602.02 භාවනා අත්දැකීම් 16.02 (09) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
1502.02 භාවනා අත්දැකීම් 15.02 (08) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
1601.02 භාවනා අත්දැකීම් 16.01 (07) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
1501.02 භාවනා අත්දැකීම් 15.01 (06) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
1303.02 භාවනා අත්දැකීම් 13.03 (05) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
1402.02 භාවනා අත්දැකීම් 14.02 (04) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
1302.02 භාවනා අත්දැකීම් 13.02 (03) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
1401.02 භාවනා අත්දැකීම් 14.01 (2) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
1301.02 භාවනා අත්දැකීම් 13.01 (01) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා