භාවනාවට ප්‍රවිෂ්ටවීමට අත්දැකීම් සාකච්චා (BPK)

 

මෙය යෝගාවචරයන් විසින් PDF කරන ලද්දකි. මෙහි වැරදි හා අඩු පාඩු පරීක්ෂා කර නැත. වැරදි හා අඩු පාඩු ඇති බවට තොරතුරු ලැබී ඇත. එම නිසා ධර්ම ශ්‍රවනයද සමග පාවිච්චි කිරීම යෝග්‍ය වේ.

භාවනා අත්දැකීම් නැරබිමට ශ්‍රවනයට කියවිමට
MDM1897 භා ප්‍ර – භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡා (BPK12) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
MDM1864 භා ප්‍ර – භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡා (BPK11) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
MDM1725 භා ප්‍ර – භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡා (BPK10) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
MDM1553 භා.ප්‍ර – නිවන නිවන බව අවබෝධ නොවුයේ කුමන අකුසලයකටද බුදු පියාණෙනි (BPK09) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
MDM1430 භා.ප්‍ර -නිවන් මාර්ගයේ සිටින බව අවබෝධ නොවුයේ කාගේ අකුසලයකින්ද (BPK08) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
MDM1303 භා.ප්‍ර – භාවනා අත්දැකීම් සාකච්ඡා 07 (BPK07) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
MDM1162 යෝනිසෝමනසිකාරය තුලින් කාමගුණ හරහා කාම සංඥා නිරෝධ කරමු (BPK06) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
MDM1063 භා.ප්‍ර – අත්‍යන්ත ලක්ෂණයට අනුගතවී මරණ මංචකය තුල සතර අපායෙන් ගලවෙමු (BPK05) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
MDM 81 භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා 04 නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
MDM 52 භාවනා අත්දැකීම් සාකච්චා 03 නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
MDM 21 මුලික භාවනා අත්දැකීම් 51(2017-03-25) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
MDM 15 මුලික භාවනා උපදෙස්(2017-03-18) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
2402.02 මුලික භාවනා අත්දැකීම් 24.02(13)(2017-01-15) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
2301.02 මුලික භාවනා අත්දැකීම් 23.01(12)(2016-12-08) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
2202.02 මුලික භාවනා අත්දැකීම් 22.02(11)(2016-12-04) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
2201.02 මුලික භාවනා අත්දැකීම් 22.01(10)(2016-11-06) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
1602.02 භාවනා අත්දැකීම් 16.02 (09) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
1502.02 භාවනා අත්දැකීම් 15.02 (08) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
1601.02 භාවනා අත්දැකීම් 16.01 (07) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
1501.02 භාවනා අත්දැකීම් 15.01 (06) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
1303.02 භාවනා අත්දැකීම් 13.03 (05) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
1402.02 භාවනා අත්දැකීම් 14.02 (04) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
1302.02 භාවනා අත්දැකීම් 13.02 (03) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
1401.02 භාවනා අත්දැකීම් 14.01 (2) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා
1301.02 භාවනා අත්දැකීම් 13.01 (01) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/ බාගත කිරිම සදහා