භාවනාවට ප්‍රවිෂ්ටවීමට ධර්ම දේශනා (BPD)

 

මාතෘකාව වෙබ් පිටුවට
යෝනිසෝ මනසිකාරය වෙබ් පිටුව නැරබිමට
අත්‍යන්ත ලක්ෂණ වෙබ් පිටුව නැරබිමට
කායානුපස්සනාව වෙබ් පිටුව නැරබිමට
කෙලෙස් වෙබ් පිටුව නැරබිමට
තණ්හා වෙබ් පිටුව නැරබිමට
නීවරණ වෙබ් පිටුව නැරබිමට
මම දැන් මෙතන වෙබ් පිටුව නැරබිමට
විදර්ශනාව වෙබ් පිටුව නැරබිමට
ශ්‍රද්ධාව වෙබ් පිටුව නැරබිමට
සංසාර බිය වෙබ් පිටුව නැරබිමට
සති සම්පජන්‍යය වෙබ් පිටුව නැරබිමට
සක්මන හා පර්යන්ක භාවනාව වෙබ් පිටුව නැරබිමට
සමාධිය වෙබ් පිටුව නැරබිමට
නිවන වෙබ් පිටුව නැරබිමට
වීර්යය/ඉර්දී පාද වෙබ් පිටුව නැරබිමට
ශීල ශික්ෂාව වෙබ් පිටුව නැරබිමට
සතිපට්ඨානය වෙබ් පිටුව නැරබිමට
සොතාපත්ති මාර්ගය වෙබ් පිටුව නැරබිමට
සතිය වෙබ් පිටුව නැරබිමට
සම්මා දිට්ඨි වෙබ් පිටුව නැරබිමට