භාවනාවට ප්‍රවිෂ්ටවීම අනුශාසනා – යෝනිසෝ මනසිකාරය

 

මෙය යෝගාවචරයන් විසින් PDF කරන ලද්දකි. මෙහි වැරදි හා අඩු පාඩු පරීක්ෂා කර නැත. වැරදි හා අඩු පාඩු ඇති බවට තොරතුරු ලැබී ඇත. එම නිසා ධර්ම ශ්‍රවනයද සමග පාවිච්චි කිරීම යෝග්‍ය වේ.

භාවනාවට ප්‍රවිෂ්ටවීම අනුශාසනා – යෝනිසෝ මනසිකාරය නැරබිමට ශ්‍රවනයට කියවිමට
MDM2786 භා ප්‍ර – පළවෙනි යෝනිසො මනසිකාරය පළවෙනි යෝනිසො මනසිකාරය බව දැන ගත හැක්කේ කෙසේද? (BPA22) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2702 භා ප්‍ර – යෝනිසෝ මනසිකාරයට අනුගත වීමට උපදේසයක් (BPA21) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2616 භා ප්‍ර – පළවෙනි යෝනිසෝ මනසිකාරය සකසා ගන්නා ආකාරය (BPA20) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2438 භා.ප්‍ර. – ආදුනිකවීමටම මූලිකත්වය දීමෙන්, යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් සෝවාන් ඵලයට 2 (BPA19) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2403 භා ප්‍ර – උපදෙස් වලට අනුගත විම හරහා භාවනාවට අනුගත විමට (BPA18) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2283 භා ප්‍ර – භාවනාවට ප්‍රවිෂ්ටවීමට උපදෙස් 02 (BPA18) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2282 භා ප්‍ර – භාවනාවට ප්‍රවිෂ්ටවීමට උපදෙස් 01 (BPA17) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2240 භා ප්‍ර – භාවනාවට ප්‍රවිෂ්ටවීමට අනුශාසනා (BPA16) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2115 භා ප්‍ර – යෝනිසෝමනසිකාරයෙන් කයෙහි කයක් අත්දැකීමට (BPA15) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM2081 භා. ප්‍ර – කායානුපස්සනව හරහා තමා තුලින් තමා අත්දැකිමට (BPA14) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1896 භා ප්‍ර – චන්දය හරහා භාවනාවට ප්‍රවිෂ්ටවීමට (BPA12) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1863 භා ප්‍ර – කල්පනාවේන් තොරව භාවනවට අනුගතවීම (BPA11) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1724 භා ප්‍ර – භාවනාවට ප්‍රවිෂ්ටවීමට යෝනිසෝ මනසිකාරය (BPA10) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා කියවිම/බාගත කිරිම සදහා
MDM1552 භා.ප්‍ර – කායානුපස්සනාව හරහා අධිවචන සම්පස්සය අවබෝධයට (BPA09) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා කියවිම/බාගත කිරිම සදහා
MDM1429 භා.ප්‍ර – සොතාපත්ති මාර්ගයේ සිටීම නිසා මරණ මංචකයේ සෝවාන් විය හැක(BPA08) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1302 භා.ප්‍ර – ආශ්වසයේ දිග කෙටි අත්දැකීමට (BPA07) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM1062 භා.ප්‍ර – යෝනිසෝ මනසිකාරය තුලින් විදර්ශනා ඥාන හඳුනා ගැනීමට (BPA05) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 80 භාවිතකාය හෙවත් විදර්ශනාව තුලින් සමාධියට ප්‍රවිෂ්ඨවීම (භාවනාවට ප්‍රවිෂ්ටවීමට අනුශාසනා 04) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
MDM 20 යෝනිසෝමනසිකාරය තුල ප්‍රකටවිම සහ මෙනෙහිවීම (මුලික භාවනා උපදෙස් 51)(2017-03-25) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
2601.01 යෝනිසෝමනසිකාරය හරහා මේ මොහොතේදීම නිවන අත්දැකීමට(මුලික භාවනා උපදෙස් 26.01)(2017-01-08) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
2202.01 අත්‍යන්ත ලක්ෂණ යනු අභ්‍යන්තරය තුල හටගන්න මනසිකරය නොවෙද?(මුලික භාවනා උපදෙස් 22.02)(2016-12-04) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
601.1 ආධුනික යෝගාවචර උපදෙස් 6.1 – ආර්ය මාර්ගයට බැසගැනීමේ පෙරමග (යෝනිසෝ මනසිකාරය ) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා