භාවනාවට ප්‍රවිෂ්ටවීම අනුශාසනා – වීර්යය/ඉර්දී පාද

 

මේය යෝගාවචරයන් විසින් PDF ලෙස පරිවර්ථනයවු ලිපියක් බැවින් අපැහැදිලි තැන් ඇත්නම් දේශනාව ශ්‍රවනය කර පැහැදිලි කර ගත හැක.

භාවනාවට ප්‍රවිෂ්ටවීම අනුශාසනා – වීර්යය/ඉර්දී පාද නැරබිමට ශ්‍රවනයට කියවිමට
MDM2702 භා ප්‍ර – යෝනිසෝ මනසිකාරයට අනුගත වීමට උපදේසයක් (BPA21) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා
2301.01 සතර ඉර්ධි පාද තුලින් අර්ය මර්ගයට පිවිසිම(මුලික භාවනා උපදෙස් 23.01)(2016-12-08) නැරබිම සදහා ශ්‍රවනය/බාගත කිරිම සදහා